Gelden voor onderwijswerkgevers zwaardere eisen als het gaat om duidelijk, consequent en controleerbaar handelen?

Gelden voor onderwijswerkgevers zwaardere eisen als het gaat om duidelijk, consequent en controleerbaar handelen?

Gelden voor onderwijswerkgevers zwaardere eisen als het gaat om duidelijk, consequent en controleerbaar handelen? 150 150 Capra Advocaten

Als je de hier te bespreken uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam leest, zou je licht tot deze conclusie kunnen komen. De kantonrechter was in deze uitspraak van 20 februari 2018 van opvatting dat ROC Zadkine te Rotterdam ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door een incident dat op zichzelf bezien niet ontslagwaardig is, aan te grijpen om hoe dan ook een beëindiging van het dienstverband met één van haar medewerkers te bewerkstelligen. Van Zadkine mocht als grote professionele organisatie, die ‘nota bene als primaire taak het geven van onderwijs heeft’ verwacht worden dat zij zelf duidelijk, consequent en controleerbaar handelt. Dit heeft zij nagelaten en de kantonrechter vond dat Zadkine om die reden een billijke vergoeding van € 7.500,- diende te betalen. Wat was daar aan de hand?

Wat vooraf ging

Een begeleider bij het samenwerkingsverband Techniek College Rotterdam en uit hoofde van zijn functie belast met het afleggen van bezoeken bij bedrijven waar studenten stage (kunnen) lopen, ontdekte op 21 juni 2017 dat zijn scooter die in de afgesloten personeelsstalling stond, was beschadigd. Over de aansprakelijkheid en de vergoeding van de schade ontstond vervolgens discussie, met als uitkomst dat Zadkine de schade zou vergoeden als de medewerker een factuur kon overleggen waaruit zou blijken dat de schade betaald was. Op 30 augustus 2017 overlegde de medewerker een factuur met de mededeling dat hij deze al betaald had. De betaling door Zadkine bleef echter uit, waarop er op 25 en 26 september 2017 gesprekken plaatsvonden. In deze gesprekken erkende de medewerker (desgevraagd) dat de scooter nog bij het scooterbedrijf stond en dat de factuur nog niet was betaald. Zadkine heeft de medewerker naar aanleiding daarvan direct voor de duur van vier weken geschorst en deze schorsing vervolgens met nog eens vier weken verlengd, omdat het onderzoek naar wat in de uitspraak het scooter-incident is gaan heten, nog niet was afgerond en tevens omdat nog ‘een aantal andere feiten’ werden onderzocht. De medewerker werd niet meegedeeld over welke andere feiten het ging.

De uitkomsten van een onderzoek naar de medewerker

Op 10 november 2017 confronteerde Zadkine de medewerker met de uitkomsten van de onderzoeken, waarna hem op 15 november een voorstel tot beëindiging van het dienstverband werd gedaan. Dit voorstel werd hem gedaan omdat Zadkine hem de leugenachtige verklaring in het scooter-incident zwaar aanrekende, maar tevens omdat hij in strijd met de binnen Zadkine geldende regels de bedrijfsauto privé had gebruikt en tijdens zijn schorsing op kosten van Zadkine had vol getankt. Tevens werd hem verweten dat hij tijdens zijn schorsing contact had gezocht met docenten en leerlingen over in eigendom van Zadkine zijnde gereedschappen en deze aan huis had laten bezorgen. De laatste twee zaken betroffen dus ‘de andere feiten’ op grond waarvan Zadkine de schorsing had verlengd.

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De medewerker ging niet in op het voorstel tot beëindiging van zijn dienstverband. Zadkine wendde zich hierop tot de kantonrechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair op de grond dat de medewerker ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (de zogeheten e-grond) en, subsidiair vanwege een verstoorde verhouding (de zogeheten g-grond). De kantonrechter heeft de ontbinding op de e-grond (uitvoerig gemotiveerd) afgewezen.

De uitspraak van de kantonrechter

De kantonrechter is in haar uitspraak van 20 februari 2018 van opvatting dat de handelwijze van de medewerker in het scooter-incident niet goed te praten valt, maar dat Zadkine ook als werkgever zorgvuldiger had kunnen handelen. De kantonrechter fiatteert de leugen, althans zo lees ik de uitspraak, omdat de medewerker deze als enige mogelijkheid zag om zo snel mogelijk reparatie van zijn scooter te bewerkstelligen daar waar hij zelf de financiële middelen daartoe niet had en hij bovendien heeft toegegeven dat hij een grote fout heeft gemaakt door hierover te liegen. Ook de intentie van de medewerker speelde een rol in de uiteindelijke afweging. De kantonrechter oordeelde namelijk dat het haar niet is gebleken dat de medewerker de intentie had om onterecht en op slinkse wijze geld van Zadkine afhandig te maken. Zadkine had zorgvuldiger moeten handelen door richting de medewerker duidelijker te zijn over de condities waaronder vergoeding van de schade zou plaatsvinden.

Ook inzake de andere verwijten die Zadkine de medewerker had gemaakt, is de kantonrechter zeer kritisch. Zij oordeelde dat het privégebruik van de auto in de praktijk niet streng werd aangepakt en zelfs oogluikend toegestaan. De regels waarmee in de zomer van 2017 een aanscherping van deze praktijk werd beoogd, waren bovendien niet duidelijk kenbaar gemaakt. Ten aanzien van de gereedschappen overwoog de kantonrechter dat van een tweetal gereedschappen niet is komen vast te staan dat de medewerker deze had laten bezorgen en van het andere gereedschap dat niet precies was komen vast te staan wie de eigenaar hiervan was, de medewerker of Zadkine. Bovendien was het niet ongebruikelijk dat de medewerkers van Zadkine gereedschappen en materialen leenden voor eigen gebruik en had de betreffende medewerker tijdens zijn schorsing geen contactverbod opgelegd gekregen.

Milder was de kantonrechter ten aanzien van het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege het bestaan van een verstoorde verhouding. Dit verzoek wees zij – vrij gemakkelijk – toe door te overwegen dat zij het standpunt van Zadkine dat deze het vertrouwen in haar medewerker totaal verloren heeft, mede gelet op de voorbeeldfunctie die hij in zijn functie heeft, ‘begrijpelijk acht’.

Aan de ontbinding hangt wel een prijskaartje. Zoals ik in het begin van dit artikel al aangaf, was de kantonrechter – vrij vertaald – van oordeel dat Zadkine het scooter-incident, dat op zichzelf bezien geen aanleiding kon geven voor ontslag, heeft aangegrepen om ‘hoe dan ook’ te koersen op een beëindiging van het dienstverband. Hiermee had Zadkine dus zelf de ‘zodanige verstoorde arbeidsverhouding’ waarop zij zich ter zitting expliciet had beroepen, gecreëerd en in de ogen van de kantonrechter is dit ernstig verwijtbaar. De kantonrechter is in dit kader van opvatting dat van een grote en professionele organisatie als Zadkine die zich bovendien bezighoudt met het geven van onderwijs, verwacht mag worden dat zij duidelijk, consequent en controleerbaar handelt. Dit had zij naar het oordeel van de kantonrechter in zowel het scooter-incident als ten aanzien de overige ontslagredenen niet gedaan. Wat hier van zij, Zadkine moest haar handelwijze in ieder geval bekopen met betaling van een billijke vergoeding van € 7.500,- aan de betreffende medewerker. Gelukkig voor Zadkine dat zij de transitievergoeding niet was verschuldigd. De kantonrechter achtte de bovenwettelijke uitkeringsaanspraak waarop deze medewerker uit hoofde van de CAO MBO na zijn ontslag recht heeft, een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening.

Noot bij deze uitspraak

Als lezer van dit artikel en de uitspraak kun je je afvragen waarom Zadkine geen vertrouwen in de betreffende medewerker (meer) had als hem vrijwel niets te verwijten viel. De uitspraak komt zo beschouwd op het eerste gezicht wellicht wat merkwaardig voor. De kantonrechter is in haar oordeel dat de medewerker niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld heel helder en motiveert dit oordeel ten aanzien van alle drie de verwijten heel uitvoerig, daar waar zij voor de door Zadkine gestelde vertrouwensbreuk relatief weinig woorden nodig heeft en mede onder verwijzing naar de voorbeeldfunctie van de medewerker, de arbeidsovereenkomst ontbindt. Zij heeft hierbij overigens ook in aanmerking genomen dat de medewerker ter zitting zelf uiteindelijk ook erkende dat er inmiddels sprake is van een zodanige verstoorde verhouding dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer in de rede lag. De voorbeeldfunctie die deze medewerker (naar zijn leerlingen) had, staat haaks op zijn gedragingen, zonder dat deze gedragingen dus zijn aan te merken als verwijtbaar en in mijn ogen terecht. Een stagebegeleider die liegt over de betaling van een factuur om zo bij zijn werkgever een vergoeding af te dwingen, geeft evident niet het goede voorbeeld aan zijn leerlingen. De uitspraak is dus bij nadere beschouwing zo merkwaardig niet en is mijns inziens een goed voorbeeld van het onder de WWZ geïntroduceerde stelsel van gesloten ontslaggronden. Omdat de begeleider niet ernstig verwijtbaar had gehandeld was een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond niet mogelijk (deze ontslaggrond was niet voldragen zoals dat zo mooi heet), maar een ontbinding op de g-grond wel.

De auteur is niet meer werkzaam bij Capra Advocaten. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen 150 150 Capra Advocaten

Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen

Training

lees meer
De klokkenluider van de ‘Amstre dame’ 150 150 Capra Advocaten

De klokkenluider van de ‘Amstre dame’

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Verplichtstelling vertrouwenspersoon 150 150 Capra Advocaten

Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Artikel

lees meer
HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme 150 150 Capra Advocaten

Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme

Artikel

lees meer
Ontslag werkneemster ROC na publicatie kritisch boek 150 150 Capra Advocaten

Ontslag werkneemster ROC na publicatie kritisch boek

Artikel

lees meer
Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het! 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het!

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Dronken gemeenteambtenaar ten onrechte ontslagen 150 150 Capra Advocaten

Dronken gemeenteambtenaar ten onrechte ontslagen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag en ernstige verwijtbaarheid 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag en ernstige verwijtbaarheid

Artikel

lees meer
Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

Drie korte webinars van 15 minuten over het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt 150 150 Capra Advocaten

Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
MeToo versus ook gij 150 150 Capra Advocaten

MeToo versus ook gij

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd? 150 150 Capra Advocaten

Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling 150 150 Capra Advocaten

Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts in de knel? 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts in de knel?

Artikel

lees meer
Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen 150 150 Capra Advocaten

Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Artikel

lees meer
Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Artikel

lees meer
Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi 150 150 Capra Advocaten

Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes 150 150 Capra Advocaten

Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes

Artikel

lees meer
Foute foto’s op je privé telefoon: integer of niet? 150 150 Capra Advocaten

Foute foto’s op je privé telefoon: integer of niet?

Artikel

lees meer
Integriteit en geanonimiseerde verklaringen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit en geanonimiseerde verklaringen

Artikel

lees meer
Only a few pints a day keeps the doctor away 150 150 Capra Advocaten

Only a few pints a day keeps the doctor away

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2020 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2020

Artikel

lees meer
Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020) 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020)

Artikel

lees meer
Integriteit op de universiteit 150 150 Capra Advocaten

Integriteit op de universiteit

In drie online webinars verdieping over integriteit op de universiteit

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer
Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Artikel

lees meer
Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer 150 150 Capra Advocaten

Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer

Artikel

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Integriteit volgens de civiele rechter 150 150 Capra Advocaten

Integriteit volgens de civiele rechter

Artikel

lees meer
Integriteit in tijden van corona 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in tijden van corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Integriteit, oftewel het morele kompas 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, oftewel het morele kompas

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering 150 150 Capra Advocaten

Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Artikel

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma 150 150 Capra Advocaten

Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma

Artikel

lees meer
Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue 150 150 Capra Advocaten

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Artikel

lees meer
Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag 150 150 Capra Advocaten

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Artikel

lees meer
Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda 150 150 Capra Advocaten

Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda

Artikel

lees meer
Column: Alternatieve feitenonderzoeken? 150 150 Capra Advocaten

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Een beetje integer … 150 150 Capra Advocaten

Een beetje integer …

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Misbruik van Suwinet wordt aangepakt 150 150 Capra Advocaten

Misbruik van Suwinet wordt aangepakt

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Onrechtmatig verkregen bewijs 150 150 Capra Advocaten

Onrechtmatig verkregen bewijs

Artikel

lees meer
Integriteit overkomt je 150 150 Capra Advocaten

Integriteit overkomt je

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
Integriteit, een blijvend actueel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict 150 150 Capra Advocaten

Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict

Artikel

lees meer
Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid 150 150 Capra Advocaten

Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid

Artikel

lees meer
Heimelijk cameratoezicht 150 150 Capra Advocaten

Heimelijk cameratoezicht

Artikel

lees meer
Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Artikel

lees meer
Klokkenluiden of onrechtmatig lekken 150 150 Capra Advocaten

Klokkenluiden of onrechtmatig lekken

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl