De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Op 3 februari 2016 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:761) één van de eerste uitspraken in hoger beroep gedaan over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst na het inwerking treden van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Het betrof het hoger beroep ingesteld door een schooldirecteur in het primair onderwijs tegen de beschikking van de rechtbank Leeuwarden van 22 juli 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:3611). Deze beschikking was één van de eerste beschikkingen onder het nieuwe ontslagrecht.

Ontbinding op grond van artikel 7:699 lid 3, onder d BW

In eerste aanleg had de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ongeschiktheid (de zogenaamde d-grond van artikel 7:669 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) toegewezen. In deze beschikking werden enkele punten onder het nieuwe ontslagrecht verduidelijkt.

Het ging om een directeur van een basisschool die sinds 1980 in dienst was en vanaf 2003 als directeur was benoemd. Naast de taken als directeur gaf de directeur een aantal dagen per week les. Vanaf het schooljaar 2009-2010 werd hij tevens directeur op een andere basisschool die onder dezelfde stichting viel. Vanaf dat moment had de directeur geen lesgevende taken meer.

Verbetertraject schooldirecteur

Sinds 2007 had de directeur verschillende coachingstrajecten doorlopen. Twijfels over de leiderschapskwaliteiten van de directeur waren telkens de rode draad in deze trajecten geweest. Eind 2013 heeft de Onderwijsinspectie de basisschool het predicaat ‘zwak’ gegeven. Een jaar later vond de onderwijsinspecteur dat de onderwijskwaliteit voldoende was, maar dat was vooral te danken aan het team. De onderwijsinspecteur had stevige kritiek op de aansturing door de schooldirecteur. Vanuit het college van bestuur van de stichting is met de directeur afgesproken om een 360 graden feedback instrument in te zetten om op competentieniveau het functioneren van de directeur in kaart te brengen. Uit deze 360 graden feedback bleek dat de directeur op alle competenties matig functioneerde. Dit was reden voor het college om vanaf het schooljaar 2014-2015 een verbetertraject te starten met meetmomenten na drie en zes maanden. Mocht verbetering uitblijven dan zouden daar consequenties aan verbonden worden. Bij het eerste meetmoment werd verbetering geconstateerd. Wel werd door de ingeschakelde externe coach opgemerkt dat de verbetering kwetsbaar was en een vervolg nodig was om de verbeteringen te consolideren. Bij een tussentijdse beoordeling in februari 2015 werd geconstateerd dat er geen aantoonbare verbetering waarneembaar was ten opzichte van het begin van het schooljaar. Bovendien wees een onderzoek onder alle 12 medewerkers van beide scholen uit dat alle medewerkers van mening waren dat de directeur onvoldoende functioneerde en er geen draagvlak was voor het aanblijven van de directeur.

Herplaatsing als leerkracht?

Zowel de tussentijdse beoordeling als ook de uitkomsten van het onderzoek waren reden voor het college om de directeur te schorsen. Tijdens de schorsing is er een “Analyse van het teamfunctioneren” gemaakt waaruit (opnieuw) problemen in de relatie van de directeur met zijn team bleek. Voor het college was de maat vol en werd de directeur voorgehouden dat aanblijven als directeur niet meer mogelijk was, maar herplaatsing in een functie als leerkracht bespreekbaar was. Dit weigerde de directeur, want een dergelijke functie zou niet passend zijn en er was volgens hem geen reden dat hij niet kon terugkeren als directeur.

Het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter

Een verzoek tot ontbinding was het uiteindelijke resultaat van het jarenlange disfunctioneren van de directeur. De kantonrechter stelde vast dat op basis van de stukken voldoende vast was komen te staan dat er een redelijke grond voor de ontbinding aanwezig was. Uit deze stukken maakte de kantonrechter op dat de directeur niet aan de functie-eisen heeft kunnen voldoen. Het onvoldoende leiderschap was aantoonbaar en een telkens terugkerend thema. Dat een formeel verbetertraject pas in 2014 was begonnen deed daar volgens de kantonrechter niets aan af, omdat voor de directeur al sinds 2007 duidelijk moest zijn geweest dat het college niet tevreden was over zijn functioneren.

Herplaatsing in een andere functie binnen redelijke termijn lag naar het oordeel van de kantonrechter niet voor de hand. De door de directeur aangedragen functies kende de stichting niet, plaatsing in de functie van directeur op een andere school kon gezien het dossier niet van de werkgever gevergd worden en herplaatsing als leerkracht had de directeur geweigerd.

Meer over herplaatsing binnen redelijke termijn

Het ongeschiktheidsdossier was vrij uitgebreid en maakt het lastig om vast te stellen of de kantonrechter onder het nieuwe ontslagrecht zwaarder toetst. Wel valt uit de beschikking op te maken dat er stukken voorhanden dienen te zijn waaruit het disfunctioneren blijkt, dat dit duidelijk moet zijn voor de werknemer en er een verbetertraject dient plaats te vinden. De beschikking geeft voorts inzicht in de voorwaarde van de herplaatsing binnen redelijke termijn. De vaststelling dat herplaatsing in de functie van directeur niet mogelijk was lijkt mij vrij helder. Dat was immers de functie waar de directeur jarenlang in disfunctioneerde. De redenering dat de weigering om de functie van leerkracht te accepteren voldoende reden is om aan te nemen dat herplaatsing in een functie als leerkracht niet passend is, vind ik minder voor de hand liggend. De directeur had tot 2009 ook lesgevende taken gehad en uit het feitenrelaas is bovendien op te maken dat hij daarna ook nog wel eens een leerkracht had vervangen. De functie van leerkracht had wellicht passend kunnen zijn. Ik maak uit de overwegingen van de kantonrechter op dat indien de werknemer een bepaalde functie weigert, die door de werkgever als passend wordt ervaren, bij de beoordeling of herplaatsing binnen redelijke termijn mogelijk is, in het nadeel van de werknemer uit zal pakken. De directeur heeft met deze weigering zijn eigen glazen ingegooid. Ik ben benieuwd of deze weigering bij de beoordeling voor de aanvraag van een WW-uitkering nog een rol heeft gespeeld.

In hoger beroep voerde de directeur aan dat de kantonrechter ten onrechte had geoordeeld dat hij voldoende in de gelegenheid was gesteld om zijn functioneren te verbeteren, dat er geen herplaatsingsmogelijkheden waren binnen redelijke termijn en dat er reden was voor herstel van het dienstverband dan wel toekenning van een billijke vergoeding.

Het hoger beroep had niet het gewenste effect voor de directeur. Het hof vond evenals de kantonrechter dat er voldoende redelijke grond was voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid. Uit de uitspraak zijn een aantal uitgangspunten op te maken die voor de dagelijkse praktijk behulpzaam kunnen zijn.

Criteria uit het Ontslagbesluit en de Beleidsregels

Allereerst heeft het hof naar het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels Ontslagtaak UWV zoals deze golden tot 1 juli 2015 verwezen. Volgens het Hof zijn de criteria die behoren bij de ontslaggrond ongeschiktheid ontleend aan dit Ontslagbesluit en de Beleidsregels. Hieruit maak ik op dat, hoewel de regelgeving is vervallen, de criteria uit de Beleidsregels toegepast dienen te worden.

Het dossier kende een uitgebreid aantal stukken waaruit het onvoldoende functioneren bleek, maar er ontbraken officiële functioneringsgesprekken en beoordelingen. Het hof overwoog hierover dat de aanwezigheid van dergelijke officiële documenten niet noodzakelijk is voor een ontbinding wegens ongeschiktheid. Voldoende was dat de werkgever de werknemer tijdig op de hoogte heeft gesteld van het disfunctioneren, dat dit voor de werknemer kenbaar was en dat hij voldoende gelegenheid en hulp heeft gehad om hier verbetering in te brengen.

Voorts stelde het hof vast dat er geen harde bewijzen voor het disfunctioneren vereist zijn, maar dat de werkgever aannemelijk dient te maken dat er sprake is van disfunctioneren. Het hof verwees hierbij ook naar de (vervallen) Beleidsregels.

Verbetertraject mocht voortijdig afgebroken worden

Een ander belangrijk uitgangspunt dat het hof formuleerde heeft betrekking op het verbetertraject. De schooldirecteur verweet de stichting dat het verbetertraject te kort was, gelet op zijn langjarig dienstverband en dat het traject voortijdig was afgebroken. Het hof overwoog dat de lengte van een verbetertraject afhankelijk dient te zijn van de duur van het dienstverband. Met betrekking tot het afbreken van het verbetertraject was het hof van oordeel dat dit onder omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. Het hof legde daaraan ten grondslag dat de stichting niet alleen verantwoordelijk is voor het functioneren van de directeur, maar ook voor het functioneren en arbeidsomstandigheden van de andere personeelsleden. Nu uit het onderzoek en de teamanalyse gebleken was dat er geen draagvlak voor de directeur meer was, was het gerechtvaardigd om het verbetertraject voortijdig af te breken.

Ten slotte besteedde het hof een overweging aan de herplaatsing. De stichting was enkel gehouden de directeur te herplaatsen als binnen de opzegtermijn een passende vacature zou ontstaan. De werkgever was daarbij niet gehouden om tijdelijke beschikbare vervangingswerkzaamheden af te splitsen om herplaatsing mogelijk te maken.

Praktische handvaten voor de ontslagpraktijk

Het hoger beroep van de schooldirecteur slaagde niet. De uitspraak biedt voor de ontslagpraktijk wel (praktische) handvaten. Een goed gedocumenteerd dossier waaruit het disfunctioneren blijkt, de medewerker daarop is gewezen en een verbetertraject is ingezet, zal veelal voldoende zijn voor ontbinding wegens ongeschiktheid. De hierboven genoemde uitgangspunten bieden daartoe een goede leidraad.

Marianne Boschman-Stoel

Contact over dit onderwerp

Marianne Boschman-Stoel

Marianne Boschman-Stoel

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 14 47 11 86

Gerelateerd

Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 4e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 4e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Masterclass Vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vaststellingsovereenkomsten

Masterclass over vaststellingsovereenkomsten binnen het publieke domein

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
Linksom of rechtsom eruit? 150 150 Capra Advocaten

Linksom of rechtsom eruit?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict 150 150 Capra Advocaten

Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict

Artikel

lees meer
Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid 150 150 Capra Advocaten

Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Heimelijk cameratoezicht 150 150 Capra Advocaten

Heimelijk cameratoezicht

Artikel

lees meer
Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl