Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

De Wnra zal onder meer betekenen dat het huidige tuchtrecht voor ambtenaren komt te vervallen. Voor gemeenten is dit tuchtrecht nu opgenomen in Hoofdstuk 16 van CAR/UWO (disciplinaire straffen). Per 1 januari 2020 zal voor ambtenaren het arbeidsrecht gelden. De juridische kaders zullen dan bepaald worden door het Burgerlijk Wetboek en, als deze er is, de cao. Voor gemeenten is er inmiddels een concepttekst voor een dergelijke cao (bekend gemaakt op 22 november 2018).

Hierna wordt nagegaan hoe een bepaalde zaak mogelijk in het arbeidsrecht zou worden afgewikkeld. Als voorbeeld wordt genomen een zaak, die is afgeleid van een zaak waarover de Centrale Raad van Beroep op 25 januari 2018 een oordeel heeft gegeven. Deze zaak gaat over diefstal bij een gemeentelijke milieupark. Hoe zou een dergelijke zaak, overigens wel met enkele aanpassingen ten opzichte van de zaak waar de CRvB over oordeelde, in het arbeidsrecht beoordeeld worden? Hierna wordt daar eerst op ingegaan, waarna een vergelijking wordt gemaakt met de uitspraak van de CRvB.

Casus

Stel: het is juni 2020. Door beveiligingscamera’s op een gemeentelijk milieupark is in een periode van bijna twee maanden (januari/februari 2020) geregistreerd dat een op het milieupark werkzame ambtenaar, de heer Jansen, op meerdere dagen met goederen vanuit een container of uit het kantoor naar buiten kwam. Hij legde deze goederen in zijn auto. Verder is geregistreerd dat de heer Jansen metalen goederen klaarzette, die door zijn zwager in een auto werden geladen en meegenomen (metaal kan hergebruikt worden, en heeft dus een bepaalde waarde).

De heer Jansen is met deze bevindingen in april 2020 geconfronteerd. Hij verklaarde tijdens een gesprek hierover dat hij boeken, een toetsenbord, radio’s, elektrische apparaten zoals een beeldscherm en een computer, doekjes, kleding, een kiepstoel, speelgoed en kussens heeft meegenomen.

Tijdens het onderzoek is bovendien ten aanzien van vijf andere ambtenaren komen vast te staan dat zij wel eens, zonder toestemming, spullen van het milieupark mee hebben genomen. Het was binnen de milieuparken overigens duidelijk dat het meenemen van spullen van het park absoluut ontoelaatbaar was. Er waren duidelijke richtlijnen.

Ontslag op staande voet?

De gemeente vraagt half mei 2020 om juridisch advies. De vraag daarbij is vooral: kan de heer Jansen op staande voet worden ontslagen? Het advies daarover zal in de college vergadering van begin juni 2020 aan de orde gesteld worden. Het college zou dan over willen gaan tot ontslag. Kan dat?

Allereerst zal onderdeel van het advies zijn dat het arbeidsrecht minder mogelijkheden kent voor tuchtrechtelijke sancties. Dat is in het huidige ambtenarenrecht anders.

Ontslag op staande voet is een ultieme sanctie. Minder ingrijpende maatregelen, zoals een voorwaardelijk ontslag op staande voet, een strafoverplaatsing, een inhouding op het salaris, of een berisping, zijn in het arbeidsrecht niet of nauwelijks bekend. Het tuchtrecht is veel minder uitgekristalliseerd, waarschijnlijk omdat er in het arbeidsrecht over dat soort maatregelen zeer weinig geprocedeerd wordt. Dat is in het ambtenarenrecht anders.

Voor een ontslag op staande voet moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:

  1. In de eerste plaats moet een ontslag op staande voet onverwijld worden opgelegd en medegedeeld. Dralen met het verlenen van ontslag is in het algemeen onverenigbaar met de vereiste dringendheid van de reden. Onderzoek naar de feiten mag wel enige tijd duren. Er mag ook wel tijd genomen worden voor het vragen van (juridisch) advies. Maar niet te lang.
  2. In de tweede plaats moet er sprake zijn van een dringende reden. In de wet staat dat één van de dringende redenen is: wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, etc. Er is ook een algemene grond: wanneer de werknemer op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt die de arbeidsovereenkomst hem oplegt.
  3. In de derde plaats zal rekening gehouden moeten worden met diverse omstandigheden, zoals: cultuur, functie, arbeidsverleden, functioneren, leeftijd, (overige) persoonlijke omstandigheden, de gevolgen van een ontslag, etc. Hierbij zal bovendien rekening gehouden moeten worden met de (overige) eisen van goed werknemer- en werkgeverschap. Dit betekent bijvoorbeeld dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

Toetsing

Gezien de genoemde eisen, is het nog maar de vraag of de heer Jansen op staande voet kan worden ontslagen. Een dergelijk ontslag zal naar verwachting geen stand houden, omdat aan de eis van onverwijldheid niet wordt voldaan. Dit kan anders zijn, als de heer Jansen direct na het bekend worden van de beelden was geschorst. Het moet dan van het begin af aan voor hem duidelijk zijn geweest dat het zeer ernstig is.

Aan de andere eisen lijkt wel te zijn voldaan. Het wegnemen van goederen zonder toestemming is in beginsel immers een dringende reden. Tijdens het adviesgesprek zullen daarvan ongetwijfeld een paar voorbeelden uit de jurisprudentie aangehaald worden.

  • Bijvoorbeeld de zaak van een medewerkster van een cateringbedrijf in de buurt van Schiphol, die zonder toestemming enkele nootjes had gegeten uit een geopend zakje. Er was bij deze werkgever sprake van een zeer strikt beleid. Vooral daarom werd het ontslag op staande voet in stand gehouden.
  • Verder de zaak van de Hema medewerker. Deze medewerker had vlak voor zijn pensioen enkele flessen motorolie mee naar huis meegenomen. Vanwege onder meer de gevolgen van het ontslag (geen aanspraak meer op een aanvulling op de uitkering), kon het ontslag op staande voet geen stand houden.

Overheidswerkgever, u heeft dus vanaf 1 januari 2020 ook te maken met zaken die zich afspeelden bij Schiphol en de Hema. En zo zijn er veel meer zaken waarnaar verwezen kan worden.

Met het laatste zijn we gelijk bij de derde voorwaarde voor een ontslag op staande voet: diverse (persoonlijke) omstandigheden die nog van belang kunnen zijn. Dat geldt ook voor het gelijkheidsbeginsel.

Wellicht is in de situatie van de heer Jansen een ontslag op staande voet mogelijk. Het is overigens makkelijk op te leggen: met een brief. Net zoals een ontslag in het huidige ambtenarenrecht. Maar de ontslagbrief met wel zeer goed geformuleerd worden. Dit luistert zeer nauw.

En verder?

De heer Jansen heeft de mogelijkheid een ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Tegen het oordeel van de kantonrechter staat – voor werkgever en werknemer – hoger beroep open bij het Gerechtshof. Daarna is nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.

Na jaren zal er pas zekerheid zijn over het ontslag. Dit betekent een risico. Een manier om het risico te beperken, is dat de gemeente een voorwaardelijke ontbindingsprocedure opstart bij de kantonrechter, namelijk voor het geval het ontslag op staande voet in de procedure geen stand houdt. Reden voor ontbinding: verwijtbaar handelen. De eisen in een ontbindingsprocedure zijn wat minder streng dan bij een ontslag op staande voet.

Maar u merkt het al: dit alles betekent veel procederen.

Efficiënter en juridisch veiliger kan het zijn, zeker bij zaken waar twijfel is over de onverwijldheid en de dringende reden, om geen ontslag op staande voet op te leggen. In plaats daarvan kan enkel een verzoekschrift bij de kantonrechter worden ingediend, waarin de kantonrechter wordt verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen. Tegelijkertijd kan hiermee wel het risico worden vergroot dat de werknemer voor een WW uitkering in aanmerking komt (te financieren door de overheidswerkgever). Als het verzoekschrift goed kan worden onderbouwd, namelijk dat er sprake is van verwijtbare werkloosheid in de zin van de WW, kan dit risico aanzienlijk worden beperkt.

In de zaak van de milieuparken moet er bovendien rekening mee gehouden worden dat de verzoeken niet alle zes worden toegewezen, omdat er tussen de medewerkers verschillen kunnen zijn (bijvoorbeeld in diensttijd en aard van de functie). Het kan verschillend uitpakken. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat de medewerkers recht hebben op een transitievergoeding, tenzij de rechter van oordeel is dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Als de rechter niet ontbindt, blijft de medewerker in dienst van de gemeente. Hij/zij is dan gewaarschuwd. Het is dan raadzaam hem/haar dit ook nog eens schriftelijk te bevestigen, waarin staat dat bij herhaling (wederom) een ontslagprocedure wordt opgestart. De kans dat bij herhaling de arbeidsovereenkomst wel wordt ontbonden is aanzienlijk groter.

Als geen ontslag kan worden gerealiseerd, via ontslag op staande voet dan wel ontbinding, wat is dan wel mogelijk? Het arbeidsrecht kent een opsomming van straffen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de CAR/UWO, niet. Zoals het er nu naar uitziet zal deze opsomming ook niet terugkomen in de cao gemeenten. De nu voorliggende concept cao gemeenten bevat daar althans niets over. Het arbeidsrecht kent ook niet de procedurele waarborgen die verbonden zijn aan de genoemde sancties.

Dit betekent dat gekeken zal moeten worden naar alternatieve mogelijkheden. Een berisping kan bijvoorbeeld worden vervangen door een waarschuwingsbrief. Een strafoverplaatsing zal gebaseerd moet worden op de algemene leerstukken daaromtrent. De financiële sanctie zal slechts bij uitzondering mogelijk zijn. De voorwaardelijke sanctie, in ieder geval bij ontslag, zal in zijn huidige vorm – onder het arbeidsrecht – niet meer mogelijk zijn. De mogelijkheden zullen dus beperkter worden. De werkgever zal creatiever moeten zijn.

Tot zover het civiele arbeidsrecht. Terug naar het (huidige) ambtenarenrecht.

Het (huidige) ambtenarenrecht

Een zaak die op onderdelen lijkt op de hiervoor geschetste, heeft zich niet lang geleden daadwerkelijk voorgedaan. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep hierover is van 25 januari 2018.

De CRvB heeft in deze zaak geoordeeld dat de ambtenaar, laten we ook hem maar de heer Jansen noemen, zich schuldig had gemaakt aan plichtsverzuim. Verder was niet gebleken van omstandigheden als gevolg waarvan het plichtsverzuim hem niet was toe te rekenen en was de opgelegde disciplinaire maatregel van ontslag op zichzelf niet onevenredig. Een ander toetsingskader dus dan in het arbeidsrecht.

De CRvB oordeelde verder dat de gemeente niet deugdelijk had gemotiveerd dat bij de straftoemeting consistent is gehandeld. Twee medewerkers van het milieupark (de betreffende ambtenaar en een andere ambtenaar) hadden namelijk een onvoorwaardelijk strafontslag gekregen, terwijl drie andere medewerkers een voorwaardelijk ontslag kregen. Een meewerkend voorman kreeg slechts een waarschuwing en werd teruggezet in functie. De CRvB zette het onvoorwaardelijk strafontslag van de heer Jansen daarom om in een voorwaardelijk ontslag.

Verschillen

Er zijn dus, zo blijkt al uit het voorgaande, behoorlijke verschillen. In toetsingskader en in procedure.

Een ander verschil: het voorwaardelijk ontslag dat in deze zaak is opgelegd bestaat in het arbeidsrecht niet. Het staat de rechter in het arbeidsrecht ook niet vrij om, zoals de CRvB heeft gedaan in de uitspraak van het milieupark, een onvoorwaardelijk ontslag om te zetten in een andere, lichtere maatregel (een voorwaardelijk ontslag). Als ontslag niet mogelijk is, wordt dat door de rechter in het arbeidsrecht vernietigd of er wordt een vergoeding toegekend.

Ten slotte

Van de overheidswerkgever mag worden verlangd dat ervoor gezorgd wordt dat een goed hanteerbaar integriteitsbeleid wordt ontwikkeld, dat maximale duidelijkheid wordt geboden over de geldende normen en dat strikt wordt toegezien op de toepassing en handhaving daarvan (zie Jan Blanken in TAR 2018/18). Bij handhaving passen ook sancties en procedurele waarborgen.

Het arbeidsrecht biedt echter minder mogelijkheden voor (ambtenaren)tuchtrecht dan het (huidige) ambtenarenrecht. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de cao gemeenten hier niets aan veranderen. Dit is in mijn optiek een gemiste kans. Het was mogelijk geweest een deel van het tuchtrecht voor ambtenaren te handhaven, maar daar is blijkbaar (nog) niet voor gekozen.

De overheidswerkgever zal dus zijn weg in het arbeidsrecht moeten gaan vinden. Mogelijk zal de kantonrechter rekening gaan houden met de speciale positie van de ambtenaar. De overheidswerkgever en de juridisch adviseur van de werkgever zullen in ieder geval vanaf 1 januari 2020, zeker waar ontslag niet mogelijk is, (juridisch) creatiever moeten zijn dan voorheen.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer
Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen 150 150 Capra Advocaten

Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen

Training

lees meer
Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Verplichtstelling vertrouwenspersoon 150 150 Capra Advocaten

Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Artikel

lees meer
HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het! 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het!

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Dronken gemeenteambtenaar ten onrechte ontslagen 150 150 Capra Advocaten

Dronken gemeenteambtenaar ten onrechte ontslagen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt 150 150 Capra Advocaten

Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
MeToo versus ook gij 150 150 Capra Advocaten

MeToo versus ook gij

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Noot AB Hoger beroep over een kerstcadeau 150 150 Capra Advocaten

Noot AB Hoger beroep over een kerstcadeau

Artikel

lees meer
Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd? 150 150 Capra Advocaten

Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Capra Academie cursus
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 2048 1365 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Noot JAR De ambtelijke molens en de onverwijlde opzegging 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR De ambtelijke molens en de onverwijlde opzegging

Artikel

lees meer
Update: Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Update: Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling 150 150 Capra Advocaten

Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling

Artikel

lees meer
Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts in de knel? 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts in de knel?

Artikel

lees meer
Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen 150 150 Capra Advocaten

Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet: onverwijld is ook écht onverwijld 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet: onverwijld is ook écht onverwijld

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 22 april

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 27 mei

lees meer
Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19 150 150 Capra Advocaten

Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19

Artikel

lees meer
De jurisprudentie van het eerste jaar Wnra 150 150 Capra Advocaten

De jurisprudentie van het eerste jaar Wnra

Artikel

lees meer
Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi 150 150 Capra Advocaten

Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi

Artikel

lees meer
Functie-ontheffing bij de rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

Functie-ontheffing bij de rijksoverheid

Artikel

lees meer
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes 150 150 Capra Advocaten

Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes

Artikel

lees meer
Esther van Gaal
Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur 800 533 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 4 februari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 21 januari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 16 maart

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 25 maart

lees meer
Integriteit en geanonimiseerde verklaringen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit en geanonimiseerde verklaringen

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 24 en 26 november en 1 december

lees meer
Only a few pints a day keeps the doctor away 150 150 Capra Advocaten

Only a few pints a day keeps the doctor away

Artikel

lees meer
Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint) 1508 826 Capra Advocaten

Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint)

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek! 150 150 Capra Advocaten

Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek!

Artikel

lees meer
Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer 150 150 Capra Advocaten

Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Integriteit volgens de civiele rechter 150 150 Capra Advocaten

Integriteit volgens de civiele rechter

Artikel

lees meer
Integriteit in tijden van corona 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in tijden van corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Cao Gemeenten en Cao SGO in Roermond 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Cao Gemeenten en Cao SGO in Roermond

Kennisbijeenkomst

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aankondiging: Blog over arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Aankondiging: Blog over arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Regiobijeenkomst Wnra en Wab in Hardinxveld-Giessendam 150 150 Capra Advocaten

Regiobijeenkomst Wnra en Wab in Hardinxveld-Giessendam

Kennisbijeenkomst

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

Nieuws

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

Artikel

lees meer
Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering 150 150 Capra Advocaten

Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle

Kennisbijeenkomst

lees meer
Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg

Zorgseminar Wnra in de zorg in Utrecht

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten 150 150 Capra Advocaten

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Artikel

lees meer
Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten geeft 3 workshops voor Zorg aan zet Limburg

Nieuws

lees meer
Integriteitsanalyse besturen provinciale staten 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsanalyse besturen provinciale staten

Nieuws

lees meer
Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen

Nieuws

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
De rechtspositie van de medisch specialist 150 150 Capra Advocaten

De rechtspositie van de medisch specialist

Artikel

lees meer
Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Satudarah 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Satudarah

Artikel

lees meer
Wendbaar werken bij de overheid 150 150 Capra Advocaten

Wendbaar werken bij de overheid

Nieuws

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

Artikel

lees meer
Analyse overheidswerkgever 150 150 Capra Advocaten

Analyse overheidswerkgever

Nieuws

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule

Artikel

lees meer
Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue 150 150 Capra Advocaten

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Artikel

lees meer
Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag 150 150 Capra Advocaten

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Artikel

lees meer
De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club 150 150 Capra Advocaten

De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Een beetje integer … 150 150 Capra Advocaten

Een beetje integer …

Artikel

lees meer
Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

Het bewustwordingsgesprek

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
Misbruik van Suwinet wordt aangepakt 150 150 Capra Advocaten

Misbruik van Suwinet wordt aangepakt

Artikel

lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Artikel

lees meer
Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

Een beetje meer integer graag!

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De ambtenarenrechtersformule 150 150 Capra Advocaten

De ambtenarenrechtersformule

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Onrechtmatig verkregen bewijs 150 150 Capra Advocaten

Onrechtmatig verkregen bewijs

Artikel

lees meer
Integriteit overkomt je 150 150 Capra Advocaten

Integriteit overkomt je

Artikel

lees meer
De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Een ‘wenselijk’ ontslag … 150 150 Capra Advocaten

Een ‘wenselijk’ ontslag …

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
Integriteit, een blijvend actueel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

Artikel

lees meer
Nog maar een keer: de ambtelijke status 150 150 Capra Advocaten

Nog maar een keer: de ambtelijke status

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Strafontslag vanwege beledigen werkgever 150 150 Capra Advocaten

Strafontslag vanwege beledigen werkgever

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
TAR bestaat 25 jaar 150 150 Capra Advocaten

TAR bestaat 25 jaar

Artikel

lees meer
Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict 150 150 Capra Advocaten

Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict

Artikel

lees meer
Handhaving bijzondere rechtspositie van ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Handhaving bijzondere rechtspositie van ambtenaren

Artikel

lees meer
Heimelijk cameratoezicht 150 150 Capra Advocaten

Heimelijk cameratoezicht

Artikel

lees meer
Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Artikel

lees meer
Klokkenluiden of onrechtmatig lekken 150 150 Capra Advocaten

Klokkenluiden of onrechtmatig lekken

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl