De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een goede bedrijfsgeneeskundige begeleiding is groot voor de werkgever én de werknemer. Hierover las u al vaker artikelen. De bedrijfsarts heeft in veel arbeidsrechtelijke kwesties een belangrijke rol. Hij heeft met veel partijen te maken en kan worden geconfronteerd met diverse procedures. Mark van de Laar gaat in dit artikel in op deze en andere aspecten van de rol van de bedrijfsarts. Hij geeft regelmatig presentaties over de rol van de bedrijfsarts. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

De titel bedrijfsarts

De titel bedrijfsarts is een beschermde specialisten titel, op grond van de wet BIG. Bedrijfsartsen hebben een eigen beroepsvereniging, de NVAB. Deze vereniging stelt diverse richtlijnen etc. op, onder meer over medisch inhoudelijke zaken. Belangrijk zijn ook de zogenaamde ‘kernwaarden’ van de bedrijfsarts. Deze houden onder meer in: behoudt van duurzaam inzetbaarheid en professioneel onafhankelijke positie. Verwezen zij ook naar de beroepscode voor bedrijfsartsen.

De wettelijke taken van de bedrijfsarts

De werkgever heeft de wettelijke verplichting om de bedrijfsarts in te schakelen voor ziekteverzuim begeleiding en arbeidsintegratie, periodiek gezondheidskundig onderzoek en het uitvoeren van aanstellingskeuringen. Verder wordt de bedrijfsarts ingeschakeld bij ziekteverzuimbeleid en preventie. Ook kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld voor het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

De bedrijfsarts is onafhankelijk

De bedrijfsarts mag uit hoofde van een juiste taken oefening niet worden benadeeld in de positie in het bedrijf of de instelling. De bedrijfsarts is zelfstandig en onafhankelijk. Niettemin heeft de wetgever gemeend dat, in het belang van preventie en duurzame inzetbaarheid, de positie van de bedrijfsarts moest worden verduidelijkt. Per 1 juli 2017 is daarom de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Toen is onder meer geïntroduceerd het recht van de werknemer op een second opinion.

De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim

In diverse richtlijnen en wetgeving is deze verplichting opgenomen. Niettemin ontstaat er weleens discussie over. Er wordt wel eens gesteld dat het beroepsgeheim van de arts absoluut is. Maar uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van 16 februari 2016 blijkt dat er uitzonderingen zijn. In die zaak had de bedrijfsarts althans volgens het Hof de werkgever moeten laten weten dat een werknemer, gezien diens WAO verleden, in aanmerking kwam voor een Ziektewetuitkering.

De Wet verbetering poortwachter

Dat de adviezen van de bedrijfsarts zeer relevant zijn, blijkt onder meer uit de jurisprudentie over de sancties in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Bijvoorbeeld de uitspraak over de hardlopende magazijnmedewerker. Deze medewerker was arbeidsongeschikt, maar bleek ondanks dat marathon te lopen. Werkgever en bedrijfsarts wisten dit niet. Toen het bij hen bekend werd is de medewerker op staande voet ontslagen, omdat het lopen van marathons de genezing zou belemmeren. Maar volgens de rechter ontbrak een oordeel van de bedrijfsarts hierover, zodat het ontslag werd vernietigd.

De bedrijfsarts speelt een rol bij een beroep op ontslagverbod

Het oordeel van de bedrijfsarts is ook van belang bij de vraag of er terecht beroep wordt gedaan op een ontslagverbod bij ziekte. Was er ten tijde van het ontslag wel sprake van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte? Het opzegverbod is overigens niet van toepassing als er geen verband is tussen ziekte en de reden voor ontbinding. Verder kan een ontslag toch aan de orde zijn, als een beëindiging van het dienstverband in het belang van de (zieke) werknemer is. Juist ook bij dit soort vragen is het oordeel van de bedrijfsarts van belang. Zie bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 10 oktober 2017, rechtbank Limburg 6 oktober 2017 en rechtbank Rotterdam 17 januari 2018.

Oordeel bedrijfsarts versus deskundigenoordeel

Wat is overigens de status van een oordeel van de bedrijfsarts tegenover een deskundigenoordeel van het UWV? Het deskundigenoordeel heeft minder gewicht ‘bij bijkomende feiten en omstandigheden’. Essentieel is dan of er zorgvuldigheidsgebreken kleven aan het oordeel. Zo ja, dan kunnen deze afdoen aan de waarde daarvan. Hier zijn enkele uitspraken over, bijvoorbeeld de uitspraak van de kantonrechter Bergen op Zoom van 23 januari 2013. In deze zaak had de verzekeringsarts in het kader van het deskundigenoordeel de werknemer niet gezien. De rechter vond daarom in deze zaak, dat het oordeel van de bedrijfsarts moest prevaleren.

Werknemer heeft recht op second opinion

Zoals hiervoor al aangehaald, heeft de werknemer vanaf 1 juli 2017 het recht op een second opinion. Deze second opinion moet worden onderscheiden van het deskundigenoordeel van het UWV. Het deskundigenoordeel kan enkel betrekking hebben op enkele specifieke vragen, zoals de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. De second opinion gaat meer om de medische inhoudelijke beoordeling, ook los van de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Alleen bij zwaarwegende argumenten mag het verzoek van de werknemer om een second opinion worden afgewezen. De eerste bedrijfsarts verstrekt aan de geraadpleegde bedrijfsarts de relevante informatie. De geraadpleegde bedrijfsarts bespreekt zijn advies c.q. second opinion met de werknemer. Alleen bij toestemming wordt de eerste bedrijfsarts geïnformeerd. De second opinion kan reden zijn de begeleiding over te dragen. De procedurele voorschriften zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Sinds 1 juli 2017 geldt er ook een algemene klachtprocedure

Het is een recht dat alleen aan de werknemer toekomt. Reden hiervoor is dat de werkgever al een contractuele relatie heeft met de bedrijfsarts, op grond waarvan deze zo nodig maatrelen kan nemen. Overigens was voor veel situaties al een klachtprocedure geregeld. Gecertificeerde arbodiensten hadden bijvoorbeeld al een klachtenprocedure. Voorts is in de Wkkgz al een klachtenrecht geregeld. Bovendien is er een klachtencommissie aanstellingskeuringen.

Tuchtrechtelijke procedure

Bovendien kan in dit verband gewezen worden op de tuchtrechtelijke procedure. De vraag die het medisch tuchtcollege (tuchtcollege voor de gezondheidszorg) dan moet beantwoorden: is de bedrijfsarts binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening gebleven? Bij medisch tuchtrecht gaat het om de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De sancties kunnen divers zijn: van een waarschuwing tot een doorhaling van de inschrijving in het register. Tuchtzaken gaan om meer over: noodzaak verrichten van nader onderzoek, het al dan niet raadplegen van de behandelend sector, het beroepsgeheim, het al dan niet houden bij eigen deskundigheid, etc.

Een ander voorbeeld is de uitspraak van het Centraal tuchtcollege gezondheidszorg van 31 maart 2015. De bedrijfsarts veronderstelde toestemming van de werknemer voor het vermelden van medisch gegevens op de FML. Maar deze veronderstelling bleek onjuist. De bedrijfsarts kreeg daarvoor een waarschuwing. Een ander voorbeeld is een uitspraak van 8 maart 2016. In deze zaak had de bedrijfsarts ten onrechte geen informatie ingewonnen bij de huisarts. De bedrijfsarts kreeg een berisping.

STECR werkwijzer arbeidsconflicten

Verder dient in dit verband genoemd te worden de STECR werkwijzer arbeidsconflicten. Deze werkwijzer dateert van oktober 2014. Ook hierbij heeft de bedrijfsarts een belangrijke rol. Uit een uitspraak van het Centraal tuchtcollege gezondheidszorg van 23 mei 2017, blijkt dat in geval van een arbeidsconflict de bedrijfsarts de werkwijzer raadpleegt. De meningen zijn wel verdeeld over de exacte rol van de bedrijfsarts hierbij. Dit geldt vooral voor de situatie dat er sprake is van een conflict, maar niet van ziekte. Volgens de werkwijzer heeft de bedrijfsarts dan toch een rol, omdat de bedrijfsarts dan zogenaamde ‘interventieadviezen’ kan geven. Hierbij gaat het om preventie.

De vereniging van bedrijfsartsen kon zich aanvankelijk niet vinden in de werkwijzer. De NVAB vond namelijk dat de werkwijzer – ten onrechte – de juridische aspecten voorop stelde. De NVAB zal daarom dit jaar nog met een eigen richtlijn komen.

Bedrijfsarts speelt een rol bij UWV-loonsancties

Ook is de rol van de bedrijfsarts van belang bij loonsancties van het UWV. Bij een WIA-aanvraag wordt door UWV immers beoordeeld of er voldoende is gedaan aan re-integratie. Als dat niet het geval is, kan de werkgever verplicht worden om het loon door te betalen voor maximaal één jaar extra. Het UWV beoordeelt dit aan de hand van de ‘Werkwijzer poortwachter’ van 24 maart 2017. Daarin staat exact welke inspanningen van werkgever en werknemer worden verwacht. Ook hierbij geldt dat de rol van de bedrijfsarts cruciaal is.

Conform vaste jurisprudentie van Centrale Raad van Beroep, is het trouwens voor risico van de werkgever dat deze afgaat op een advies van een door hem ingeschakelde bedrijfsarts, ook als later blijkt dat dit onjuist of onvoldoende onderbouwd is. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van 2 augustus 2017. Het re-integratie traject was niet adequaat. De bedrijfsarts had beperkingen te zwaar gesteld. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer is de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk?

Kan de werkgever de loonsanctie dan verhalen op de bedrijfsarts c.q. de arbodienst? Ofwel: wanneer is de arbodienst aansprakelijk voor onjuiste adviezen? Zie daarvoor bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 29 oktober 2014. De bedrijfsarts had ten onrechte niet ingezet op rug- en kniebesparende werkzaamheden. Ook in een andere zaak oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat de arbodienst aansprakelijk kon worden gehouden voor schade (de loonsanctie). De bedrijfsarts had immers ten onrechte niet naar behandelmogelijkheden gekeken.

Geen aansprakelijkheid werd aangenomen in de zaak waarbij de bedrijfsarts wellicht inhoudelijk geen goed advies had gegeven, maar de werkgever wel had geadviseerd om ter zake het advies een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Maar de werkgever had dit laatste advies niet opgevolgd, zodat deze daarom de loonsanctie niet op de arbodienst kon verhalen. De arbodienst kon zich ook beroepen op algemene voorwaarden, zo oordeelde de rechtbank.

Ten slotte

Al met al is de rol van de bedrijfsarts in de arbeidsrechtpraktijk zeer belangrijk. Daarom is het van belang om een goed contact met de bedrijfsarts te onderhouden en te weten hoe de bedrijfsarts te werk gaat. Het over en weer informeren komt de advisering ten goede, en is in het belang van werkgever en werknemer.

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer
Eigenrisicodragen WGA – neem de regie! 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodragen WGA – neem de regie!

Artikel

lees meer
Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV 150 150 Capra Advocaten

Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens 150 150 Capra Advocaten

Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens

Artikel

lees meer
Einde Ziektewetuitkering en weer ziek 150 150 Capra Advocaten

Einde Ziektewetuitkering en weer ziek

Artikel

lees meer
Verlof buiten de schoolvakantie: regels zijn regels … 150 150 Capra Advocaten

Verlof buiten de schoolvakantie: regels zijn regels …

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller 150 150 Capra Advocaten

Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller

Artikel

lees meer
Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee? 150 150 Capra Advocaten

Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Update UWV Werkwijzer Poortwachter 150 150 Capra Advocaten

Update UWV Werkwijzer Poortwachter

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
De medisch specialist 150 150 Capra Advocaten

De medisch specialist

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
De corrigerende tik, is die nog van deze tijd? 150 150 Capra Advocaten

De corrigerende tik, is die nog van deze tijd?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor? 150 150 Capra Advocaten

Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Corona : relevante onderwerpen 150 150 Capra Advocaten

Corona : relevante onderwerpen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Geen arbeidsovereenkomst voor studentpromovendi – en andere overeenkomsten in het onderwijs die niet als arbeidsovereenkomst kwalificeren 150 150 Capra Advocaten

Geen arbeidsovereenkomst voor studentpromovendi – en andere overeenkomsten in het onderwijs die niet als arbeidsovereenkomst kwalificeren

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
Nietigheid artikel opvolgend werkgeverschap Cao NU 150 150 Capra Advocaten

Nietigheid artikel opvolgend werkgeverschap Cao NU

Artikel

lees meer
Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Den Haag: arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Den Haag: arbeidsongeschiktheid

Online kennisbijeenkomst 4 november

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Den Bosch: arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Den Bosch: arbeidsongeschiktheid

Online kennisbijeenkomst 14 oktober

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag 150 150 Capra Advocaten

Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag

Artikel

lees meer
Capra Academie cursus
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 2048 1365 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2) 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2)

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Update: Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Update: Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts in de knel? 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts in de knel?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Komt een militair bij de dokter 150 150 Capra Advocaten

Komt een militair bij de dokter

Artikel

lees meer
Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV? 150 150 Capra Advocaten

Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV?

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 22 april

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 27 mei

lees meer
Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19 150 150 Capra Advocaten

Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19

Artikel

lees meer
Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi 150 150 Capra Advocaten

Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager? 150 150 Capra Advocaten

Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager?

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer 150 150 Capra Advocaten

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 4 februari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 21 januari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 16 maart

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 25 maart

lees meer
Covid-19 en de mondkapjesplicht 150 150 Capra Advocaten

Covid-19 en de mondkapjesplicht

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 24 en 26 november en 1 december

lees meer
Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij? 150 150 Capra Advocaten

Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij?

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Artikel

lees meer
Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet? 150 150 Capra Advocaten

Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet?

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer 150 150 Capra Advocaten

Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl