Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Als een medewerker arbeidsongeschikt is, moet de werkgever in beginsel gedurende ten minste twee jaar de bezoldiging doorbetalen. De duur van de doorbetalingsverplichting is afhankelijk van wat daarover in de van toepassing zijnde rechtspositieregeling is vastgelegd.

Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer

Tijdens de ziekteperiode geldt voor werkgever en medewerker een aantal re-integratieverplichtingen. De werkgever moet de medewerker bijvoorbeeld laten re-integreren in het eigen werk, als dat niet mogelijk is in ander werk binnen de eigen organisatie en als ook dit laatste niet mogelijk is, bij een andere werkgever. Dit laatste wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Daarnaast geldt voor de werkgever een aantal administratieve verplichtingen, zoals het tot stand brengen van een Plan van Aanpak en het opstellen van de Eerstejaarsevaluatie.
Ook op de medewerker rust een aantal re-integratieverplichtingen. Zo is de medewerker verplicht om mee te werken aan door de werkgever (of een door de werkgever aangewezen deskundige, zoals de bedrijfsarts) gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten.

Financiële sanctie mogelijk als werknemer redelijk voorschrift weigert

In de diverse rechtspositieregelingen is vastgelegd dat de doorbetaling van de bezoldiging kan of zelfs moet worden gestaakt als de medewerker zonder deugdelijke grond weigert om een dergelijk redelijk voorschrift op te volgen. De gedachte hierachter is dat deze financiële ‘prikkel’ de medewerker zal stimuleren om alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, zodat een succesvolle re-integratie (of herstel) eerder kan worden gerealiseerd. Daarbij rijst regelmatig de vraag of het betreffende voorschrift – al dan niet – redelijk is.  In een dergelijke situatie kan een deskundigenoordeel van het UWV uitkomst bieden.

Soms oordeel rechter nodig voor uitspraak over financiële sanctie

Soms is het echter nodig dat de rechter hierover een oordeel velt. Onlangs zijn hierover twee interessante uitspraken verschenen.

De werkgever bepaalt wie de mediator is? Geen redelijk voorschrift!
Op 15 augustus 2017 is een uitspraak gepubliceerd van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin in kort geding werd geoordeeld dat de werkgever ten onrechte de loondoorbetaling had gestaakt. De werkgever was hiertoe overgegaan omdat de medewerker in zijn optiek zonder deugdelijke grond niet wilde meewerken aan de door de bedrijfsarts geadviseerde mediation.
De werkgever had naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts eerst aan de medewerker voorgesteld om een gesprek te arrangeren onder leiding van de HR-manager. De medewerker wees dit voorstel af, omdat deze manager in haar ogen geen onafhankelijke mediator is, maar “gewoon deel is van de werkgever”. Vervolgens liet de werkgever weten dat hij voor de medewerker een afspraak had gemaakt met een bepaalde mediator. De medewerker protesteerde ook hiertegen, omdat, zo liet zij weten, een mediator door partijen samen moet worden uitgekozen. Daarbij stelde zij (nogmaals) voor dat zij drie mogelijke mediators zou aandragen en dat de werkgever daaruit een mediator kon kiezen.  De werkgever liet daarop weten dat hij een andere mediator had ingeschakeld, dat deze mediator nog niet bij de zaak betrokken was geweest en dus als onafhankelijk kon worden beschouwd. De medewerker herhaalde daarop dat partijen in haar ogen samen een mediator moeten kiezen. De werkgever zag dit laatste kennelijk anders, want hij besloot om de loondoorbetaling te staken. De medewerker vorderde daarop in kort geding achterstallig loon.
De rechter overwoog allereerst dat het te begrijpen is dat de medewerker niet had ingestemd met een gesprek onder leiding van de HR-mManager. Vervolgens oordeelde hij dat een mediator die gekozen is door een van de partijen, welke keuze door de andere partij niet wordt gesteund, niet is te beschouwen als een redelijk voorschrift. De rechter voegde hieraan toe dat hij betwijfelde of het voorstel van de medewerker (zij kiest drie mediators, de werkgever kan een van deze drie mediators kiezen) wél de juiste benadering is. Volgens de rechter hadden partijen wellicht meer baat bij de aanpak waarbij zij beiden een mediator benaderen, waarna deze twee mediators gezamenlijk een derde mediator voordragen die de uiteindelijke mediation kan uitvoeren.
Het voorstel van de rechtbank is mijns inziens behoorlijk omslachtig. Dit maakt echter goed duidelijk hoezeer de arbeidsrelatie tussen partijen kennelijk verstoord was geraakt. Voor de medewerker was de uitkomst van de procedure hoe dan ook positief, de werkgever moest met terugwerkende kracht de loondoorbetaling hervatten.

Sollicitatieverplichting bij re-integratie 2e spoor? Redelijk voorschrift!
Op 22 augustus 2017 heeft het Gerechtshof Den Bosch in een andere kwestie geoordeeld dat de werkgever de loondoorbetaling terecht had gestaakt. Volgens de rechter had de medewerker in deze kwestie wél zonder deugdelijke grond geen medewerking verleend aan een redelijk voorschrift in het kader van de re-integratie. Partijen waren verdeeld over de vraag of in een plan van aanpak, in het kader van de re-integratie 2e spoor, een sollicitatieverplichting kan worden opgenomen.
Tussen partijen stond vast dat er bij de werkgever geen passende werkzaamheden voorhanden waren en dat er dus re-integratie 2e spoor moest plaatsvinden. De werkgever had hiervoor een re-integratiebureau ingeschakeld. In het plan van aanpak had hij, op advies van het bureau, vastgelegd dat de medewerker minimaal eenmaal per week moest solliciteren. De medewerker weigerde om het plan van aanpak te ondertekenen, omdat hij het niet eens was met de voorwaarde dat hij moest solliciteren. Daarop had de werkgever de loondoorbetaling gestaakt.
Het Hof oordeelde allereerst dat, als de re-integratie in het 2e spoor plaatsvindt, dat met zich brengt dat sollicitatieactiviteiten moeten worden verricht. Vervolgens oordeelden de rechters dat de aanpak van het re-integratiebureau redelijk was.
Omdat de verhoudingen tussen partijen niet goed waren en er al eerder was geprocedeerd over loonsancties vanwege het niet nakomen van re-integratieverplichtingen door de medewerker, vond het hof het voorts begrijpelijk dat de werkgever van de medewerker verlangde dat deze het plan van aanpak ondertekende. Deze overwegingen brachten het hof tot het oordeel dat de medewerker zonder deugdelijke grond geen medewerking verleende aan een redelijk voorschrift en dat de werkgever derhalve op goede gronden de loondoorbetaling had gestaakt.

Schrijf u in voor de cursus Actualiteiten en verdieping WIA als u meer wilt weten over de WIA

Wilt u meer weten over de re-integratieverplichtingen voor de werkgever en de medewerker, over de WIA en over aanverwante zaken zoals de no-risk polis en ‘moderne ziektes’ zoals obesitas? Op donderdag 21 november aanstaande verzorgen Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten de cursus WIA Actualiteiten en Verdieping. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op onze cursuspagina Actualiteiten en verdieping WIA.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69

Gerelateerd

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl