Aansluitende uitkering na 65 jaar mogelijk in het Primair Onderwijs

Aansluitende uitkering na 65 jaar mogelijk in het Primair Onderwijs

Aansluitende uitkering na 65 jaar mogelijk in het Primair Onderwijs 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Op 1 september 2015 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de toepassing van de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs (WOPO). In deze zaak ging het om de vraag tot welke leeftijd een aansluitende uitkering kon worden toegekend. Of beter gezegd, of er recht bestaat op een aansluitende uitkering na de dag waarop de werknemer 65 jaar is geworden.

In artikel 7 van de WOPO is geregeld dat de duur van de aansluitende uitkering gekoppeld wordt aan de leeftijd van de medewerker en zijn onderwijsdiensttijd. Artikel 7 is zodanig ingericht dat hoe ouder de medewerker en hoe langer de diensttijd is, de duur van de aansluitende uitkering langer wordt. Zo geldt voor een medewerker van 53 jaar die een onderwijsdiensttijd heeft van 12 jaar  aanspraak heeft op een aansluitende uitkering tot de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt (artikel 7 lid 3 onder a). Dat is, na aftrek van de periode van de WW-uitkering, ruim 8 jaar. Zou de medewerker 49 jaar zijn en een diensttijd hebben van 7 jaar, dan zou hij aanspraak hebben op een aansluitende uitkering van 5,5 jaar (artikel 7 lid 2 onder e).

Gat tussen einde aansluitende uitkering en de pensioendatum door verschuiven AOW-leeftijd

Het uitgangspunt van de uitvoeringsinstantie van de WOPO, WW-plus, is dat iemand die voldoet aan het criterium van 53 jaar en die voldoende onderwijsdiensttijd heeft, aanspraak heeft op een aansluitende uitkering die duurt tot de dag waarop hij 65 wordt. Volgens WW-plus kan zo iemand niet terugvallen op de regeling die voor ‘49-plussers’ geldt. Deze redenering was ook logisch toen de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar was. Immers bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bestaat er geen aanspraak meer voor een uitkering. Met de verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd ontstaat met deze redenering een gat tussen het einde van de aansluitende uitkering en de pensioendatum.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Een onderwijsmedewerker werd op 60-jarige leeftijd ontslagen. Hij vroeg een WW-uitkering aan en tevens een bovenwettelijke uitkering. WW-plus kende op grond van de WOPO aan de medewerker een aanvullende en aansluitende uitkering toe. De einddatum van de aansluitende uitkering werd vastgesteld op 26 januari 2019, de dag voorafgaand aan de dag waarop de medewerker 65 jaar zou worden. WW-plus baseerde zich op zijn uitgangspunt dat de medewerker voldeed aan het criterium van de ‘53-plusser’ regeling en daar dus aanspraak op had.

De medewerker kon zich niet vinden in de einddatum van zijn aansluitende uitkering en stelde bezwaar en vervolgens beroep in. De medewerker stelde dat hij zowel voldeed aan de voorwaarden voor de regeling van de ‘49-plusser’ als van de ‘53-plusser’. Toepassing van de ‘53-plusser’ regeling zou leiden tot een gat tussen het einde van de aansluitende uitkering en zijn AOW-gerechtigde leeftijd, terwijl toepassing van de ‘49-plusser’ regeling zou leiden tot naadloze aansluiting op zijn AOW-gerechtigde leeftijd. De medewerker vond het door WW-plus gehanteerde uitgangspunt onredelijk. Daaraan legde de medewerker ten grondslag dat de bedoeling van de opbouw van artikel 7 van de WOPO is dat de medewerker naarmate hij ouder is en een langere diensttijd heeft, verdergaande aanspraken heeft op een aansluitende uitkering. Vanuit daar redenerend kan het dan niet zo zijn dat een medewerker van 60 jaar een kortere aansluitende uitkering heeft dan een medewerker van 50 jaar. Volgens de medewerker bracht redelijke toepassing van de WOPO mee dat in dat geval de regeling van de ‘49-plusser’ toegepast diende te worden en de einddatum van de aansluitende uitkering gelijk zou zijn aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd.

De rechter stelde in deze zaak vast dat de medewerker voldeed aan zowel de voorwaarden van de 49-plusser regeling als ook van de ‘53-plusser’ regeling. Vervolgens gaat de rechter in op de bedoeling van artikel 7 van de WOPO. Hij overwoog dat artikel 7 van de WOPO zo was opgebouwd dat de werknemer naarmate hij ouder is en langere diensttijd heeft, verdergaande aanspraken op een aansluitende uitkering krijgt, waarbij het derde lid van dit artikel (‘53-plusser’ regeling) de medewerker de meest verdergaande aanspraken verleent. Het zou dan ook in de rede liggen dat de duur van de aansluitende uitkering overeenkomstig de ‘53-plusser’ regeling werd vastgesteld.

Verschuiving AOW-gerechtigde leeftijd

Zou het hier bij gebleven zijn dan was WW-plus in het gelijk gesteld. Maar de rechter stelde nog de verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd aan de orde. Juist door deze verschuiving zou de medewerker onder toepassing van de ‘49-plusser’ regeling verdergaande aanspraken hebben dan onder toepassing van de ‘53-plusser’ regeling.  Zo kwam de rechter bij zijn conclusie dat zowel de tekst als ook de bedoeling van artikel 7 van de WOPO geen belemmeringen vormden en redelijke toepassing van het artikel meebracht dat de ‘49-plusser’ regeling vastgesteld had moeten worden door WW-plus. De rechter voorzag zelf in de zaak en stelde de einddatum van de aansluitende uitkering vast op de datum dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken.

Onderwijsmedewerkers van 57 jaar of ouder

Deze uitspraak staat niet op zichzelf. De situatie zoals omschreven in de uitspraak is van toepassing op alle onderwijsmedewerkers van 57 jaar of ouder in het primair onderwijs en die voldoen aan zowel de voorwaarden van de ‘49-plusser’ regeling als ook aan voorwaarden van de ‘53-plusser’ regeling. Maar nog belangrijker, de uitspraak kan nog breder worden getrokken. Het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kent eenzelfde bovenwettelijke uitkeringsregeling waarbij dezelfde opbouw van de duur van de aansluitende uitkering wordt gehanteerd.

De vraag doet zich dan ook voor of die medewerkers ‘keuze’ hebben in de voor hen gunstigste toepassing van artikel 7 van de WOPO. In eerste instantie is het aan de uitvoeringsinstantie van de bovenwettelijke uitkeringsregeling om die vaststelling te maken. Ik meen evenwel dat de 57+medewerker die een beroep doet op de ‘49-plusser’ regeling op basis van deze uitspraak wel een zaak in handen heeft. De wijze waarop de Rotterdamse rechter de WOPO-regeling uitlegt is naar mijn mening geen onredelijke uitleg van het artikel. Het beperken van een 57+ medewerker in zijn aansluitende uitkeringsaanspraken strookt niet met de bedoeling van het artikel dat een oudere medewerker met een langer dienstverband, verdergaande aanspraken heeft. Overigens zou ook betoogd kunnen worden dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, nu de jongere medewerker een langere uitkering wordt toegekend dan de oudere medewerker.

Update 2016: in de nieuwe cao PO is het probleem van het AOW-gat gedicht. Tevens is er overgangsrecht opgenomen voor de lopende uitkeringen.

Contact over dit onderwerp

Marianne Boschman-Stoel

Marianne Boschman-Stoel

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 14 47 11 86

Gerelateerd

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl