Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Wekelijks worden op www.rechtspraak.nl uitspraken gepubliceerd. Onlangs verscheen op die manier in een paar dagen tijd een drietal uitspraken, waarin de situatie aan de orde was dat de ambtenaar meende dat hij wegens ziekte zijn werk niet kon uitvoeren, terwijl de bedrijfsarts daar anders over dacht. Dat leidde in alle drie de gevallen tot de disciplinaire maatregel van strafontslag. De uitspraken zijn nuttig om dat ze inzicht geven in de overwegingen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in dit soort gevallen en tevens een soort draaiboek opleveren voor de situatie dat een ambtenaar ‘werk weigert’ omdat hij vindt dat hij ziek is, terwijl zijn werkgever daar anders over denkt.

In de uitspraak van de CRvB van 5 mei 2003 (LJN BJ3335) was de situatie aan de orde dat een ambtenaar zich ziek meldde, maar op enig moment weer volledig arbeidsgeschikt werd verklaard. De werkgever probeerde vervolgens de ambtenaar te re-integreren, hetgeen niet lukte. Steeds weer werd de ambtenaar volledig arbeidsgeschikt verklaard en uiteindelijk gaf de werkgever de ambtenaar expliciet de opdracht om het werk te hervatten – onder de dreiging met maatregelen indien hij aan de opdracht geen gehoor zou geven. De ambtenaar verscheen niet op zijn werk, waarna de werkgever de bezoldiging inhield en tegelijkertijd een nieuwe opdracht tot werkhervatting gaf, wederom onder dreiging van maatregelen indien de ambtenaar weigerachtig zou blijven. De ambtenaar reageerde met de mededeling dat hij ziek was. Vervolgens is hij niet komen werken.

De werkgever heeft hierop gereageerd door de ambtenaar nog eens bij de bedrijfsarts langs te sturen die hem voor de zoveelste keer arbeidsgeschikt achtte. De ambtenaar heeft toen bedenkingen geuit die – na toetsing door een deskundigencommissie – werden verworpen.

Daarna riep de werkgever de ambtenaar weer op om zijn werk te hervatten waarbij werd meegedeeld dat niet-hervatten als werkweigering zou worden aangemerkt. De ambtenaar hervatte ondanks alles niet, waarna aan de ambtenaar ontslag werd verleend wegens herhaalde werkweigering.

De rechtbank verwierp het beroep van de ambtenaar tegen dit ontslag en de CRvB liet deze uitspraak in stand. De CRvB overwoog daarbij dat hij reeds vaker had geoordeeld dat een eigenmachtig niet voldoen aan opdrachten tot werkhervatting, na arbeidsgeschiktverklaring, moet worden aangemerkt als (ernstig) plichtsverzuim. De CRvB legde hierbij uit wat onder “eigenmachtig” verstaan dient te worden, en wel het op subjectieve gronden, zonder dat daarvoor steun wordt gevonden in objectieve medische bevindingen, door een ambtenaar volharden bij het door hem ingenomen negatieve standpunt terzake van hervatting van het werk.

Met andere woorden: een ambtenaar kan zichzelf niet arbeidsongeschikt wegens ziekte verklaren en niet voor zijn werk komen opdraven. De ongeschiktheid moet objectief medisch vastgesteld zijn. De ambtenaar in deze kwestie was er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat er sprake was van ziekte. Hierbij is van belang dat in wet- en regelgeving doorgaans procedurevoorschriften zijn opgenomen die de ambtenaar in staat stellen het oordeel van de bedrijfsarts onafhankelijk te laten toetsen. De belangrijkste voorziening is wat dat betreft het deskundigenoordeel van het UWV.

In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de CRvB van 2 juni 2009 (LJN BJ3250) was er ook sprake van een situatie waarbij de ambtenaar opdrachten tot werkhervatting naast zich neerlegde, hetgeen erop uitdraaide dat de ambtenaar strafontslag kreeg.

In de kwestie die in deze uitspraak speelde, leidde een ruzie tussen de ambtenaar en zijn leidinggevende tot een ziekmelding (een vaak voorkomende situatie). Vervolgens weigerde hij meerdere malen en voor langere duur zijn werkzaamheden te hervatten. De ambtenaar maakte daarbij gebruik van de mogelijkheid om het UWV te laten toetsen of hij al dan niet terecht thuis zat. De uitkomst was echter dat het UWV hem geschikt achtte, waarna de werkgever de betaling van de bezoldiging van de ambtenaar staakte en, nadat deze maatregel kennelijk geen indruk maakte op de ambtenaar, snel daarna overging tot de maatregel van strafontslag.

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat er geen sprake was van herhaald en doorgaand gedrag, dat de straf niet evenredig was omdat er sprake was van miscommunicatie en dat de werkgever ten onrechte niet was ingegaan op herhaalde verzoeken van de ambtenaar om te bemiddelen.

In zijn uitspraak (met een voorlopig karakter) stelde de voorzieningenrechter zich aanmerkelijk kritischer op ten opzichte van de werkweigering. De voorzieningenrechter overwoog: ” Volgens vaste rechtspraak van de Raad geldt de weigering van een ambtenaar zijn werk te verrichten, als ernstig plichtsverzuim. Dat is zeker zo wanneer de ambtenaar zoals hier het geval is, in die weigering volhardt nadat hem meerdere keren uitdrukkelijk opdracht is gegeven zijn werk te hervatten, nadat een door hem gedaan beroep op de ziekte geen stand bleek te houden, nadat de maatregel was getroffen voor het niet meer betalen van de bezoldiging en nadat hij uitdrukkelijk was gewezen op de consequenties van het niet voldoen aan de opdrachten”.

De ambtenaar stelde dat hij op psychische gronden niet in staat was zijn werkzaamheden te hervatten, maar had dat op geen enkele wijze aannemelijk gemakt. De werkgever had het geen gevolg geven aan de opdrachten tot werkhervatting dan ook terecht aangemerkt als toerekenbare ernstig plichtsverzuim.

Op basis van deze twee uitspraken (en vele andere uitspraken die hier niet behandeld zijn) kan een soort draaiboek opgesteld worden. Zorg voor een duidelijk advies van de bedrijfsarts. Luidt dat advies dat ambtenaar arbeidsgeschikt is, roep de ambtenaar dan op voor het werk. Verschijnt hij niet, en levert hij geen tegenbewijs, wijs hem dan op de consequenties die dat kan hebben, te beginnen met het niet meer betalen van de bezoldiging en uiteindelijk wellicht de maatregel van strafontslag. Zorg hierbij uiteraard dat alles goed schriftelijk is gedocumenteerd.

Op deze manier gaat werkgever zorgvuldig om met de belangen van de werknemer, die immers gewaarschuwd wordt en zo op zijn schreden kan terugkeren. Op deze wijze ontstaat, als alle inspanningen niet lukken, een goed gedocumenteerd dossier.

Overigens doet zich ook wel de situatie voor dat van de zijde van de bedrijfsarts helemaal niet zo duidelijk aangegeven wordt of een ambtenaar ziek is, of niet. Doet zich die situatie voor, dan kan ook de werkgever een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. Dat kan enorm bijdragen aan de wederzijdse duidelijkheid, en als er inderdaad sprake is van ongeschiktheid wegens ziekte biedt het deskundigenoordeel (mede) een basis om te werken aan re-integratie bij ziekte.

De laatste uitspraak is die van 1 augustus 2002 (LJN BJ3195). In deze uitspraak van de CRvB gaf de ambtenaar ook geen gevolg aan de uitdrukkelijk opdracht werk te hervatten na hersteldverklaring. De ambtenaar maakte ook geen gebruik van de mogelijkheid bedenkingen te uiten tegen het oordeel van de bedrijfsarts. Van de zijde van de werkgever werd het nodige in gang gezet om met de ambtenaar in gesprek te gaan. De weinig succesvol gebleken tactiek van deze ambtenaar was daarbij om nagenoeg alles wat volgens diverse functionarissen met hem besproken dan wel afgesproken was, te ontkennen. De persoon in kwestie werd in een betrekkelijk ‘compacte’ procedure ook bedreigd met ernstige rechtspositionele gevolgen, en toen hij vervolgens toch niet kwam werken kon de werkgever reageren met de maatregel van ontslag.

Zoals u hebt kunnen lezen is een aantal van de uitspraken waarnaar verwezen wordt alweer wat ouder. Het lijkt erop, dat bij tijd en wijle door de beheerders van www.rechtspraak.nl een inhaalslag wordt gemaakt, waardoor wat oudere uitspraken ineens op het internet terechtkomen. Dat valt natuurlijk toe te juichen, en het aardige is dat hierdoor soms uitspraken uit verschillende jaren over hetzelfde onderwerp ineens verschijnen, waardoor goed naar voren komt waar de CRvB naar kijkt als een besluit aan hem ter toetsing wordt voorgelegd.

Contact over dit onderwerp

Martijn Steuten

Martijn Steuten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair)
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 98 00 10

Gerelateerd

Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts in de knel? 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts in de knel?

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 24 juni en 1 juli 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 24 juni en 1 juli 2021

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs mrt-apr 2021 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs mrt-apr 2021

Artikel

lees meer
Komt een militair bij de dokter 150 150 Capra Advocaten

Komt een militair bij de dokter

Artikel

lees meer
Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV? 150 150 Capra Advocaten

Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV?

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 22 april 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 22 april 2021

Online kennisbijeenkomst 22 april

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 10 juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 10 juni 2021

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 27 mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 27 mei 2021

Online kennisbijeenkomst 27 mei

lees meer
Capra Academie cursus
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 2048 1365 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19 150 150 Capra Advocaten

Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19

Artikel

lees meer
Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi 150 150 Capra Advocaten

Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs jan-feb 2021 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs jan-feb 2021

Artikel

lees meer
Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager? 150 150 Capra Advocaten

Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager?

Artikel

lees meer
Cursus Corona en ziekteverzuim (online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Corona en ziekteverzuim (online)

In één dagdeel bijgepraat over ziekte en verzuimbegeleiding

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer 800 533 Capra Advocaten

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 4 februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 4 februari 2021

Online kennisbijeenkomst 4 februari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 21 en 28 januari 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 21 en 28 januari 2021

Online kennisbijeenkomst 21 januari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 16 maart 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 16 maart 2021

Online kennisbijeenkomst 16 maart

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 25 en 30 maart 2021 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 25 en 30 maart 2021

Online kennisbijeenkomst 25 maart

lees meer
Cursus Actualiteiten arbeidsrecht voor medewerkers van ziekenhuizen (online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten arbeidsrecht voor medewerkers van ziekenhuizen (online)

Actualiteiten arbeidsrecht voor medewerkers van ziekenhuizen

lees meer
Covid-19 en de mondkapjesplicht 150 150 Capra Advocaten

Covid-19 en de mondkapjesplicht

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 24 en 26 november en 1 december

lees meer
Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij? 150 150 Capra Advocaten

Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij?

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Artikel

lees meer
Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet? 150 150 Capra Advocaten

Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet?

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Cursus Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Cursus Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z (ook online)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl