Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Een grensarbeider is iemand die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een bepaalde lidstaat maar in een andere lidstaat woont. In beginsel keert hij daarnaar dagelijks of ten minste eenmaal per week terug. In de grensstreken zijn er verschillende werkgevers, ook overheidswerkgevers, die medewerkers in dienst hebben die permanent aan de andere kant van de grens wonen. Na de gedane arbeid bij hun werkgever keren zij terug naar België of Duitsland. Grensarbeid behoeft overigens niet alleen betrekking te hebben op deze landen. Mij zijn voorbeelden bekend van ambtenaren die hun domicilie in Frankrijk hebben en eens per week naar hun Nederlandse werkgever afreizen, daar hun bedongen arbeid verrichten en daarna weer terug keren naar de Franse zon.

Mijn kantoorgenoot Martijn Steuten heeft in de vorige Capra Concreet al aandacht geschonken aan de complexe materie van grensarbeid. Hij is daarbij ingegaan op de gevolgen voor de grensarbeider als deze werkloos wordt. Hierna ga ik in op de situatie die ontstaat op het moment dat de grensarbeider zich ziek meldt. Het maakt hierbij niet uit of de grensarbeider op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is of als ambtenaar in dienst is van een overheidswerkgever. In de bespreking hierna ga ik uit van een ambtenaar die in dienst is bij een gemeente.

Grensarbeider en arbeidsongeschiktheid

De grensarbeider die ziek wordt krijgt te maken met twee sociale zekerheidsstelsels, dat van zijn woonland en dat van het land waar het bedrijf van zijn werkgever is gevestigd. Al sinds de oprichting van de EEG, de voorloper van de EU, hebben de lidstaten afspraken gemaakt over de coördinatie van deze sociale zekerheidsstelsels. Deze afspraken zijn verankerd in EU-verordeningen, thans de verordeningen 883/2004 en 987/2009, waarbij de laatste een nadere uitwerking is van de eerste. Daarnaast kennen rechtspositieregelingen, ik beperk mij tot de ambtenaren, veelal nog specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de zieke medewerkers, alsmede verzuimprotocollen. Kortom, veel regels maar welke zijn nu van toepassing op de zieke grensarbeider en zijn werkgever?

Wie controleert het verzuim?

Die medewerker dient zich ziek te melden overeenkomstig het verzuimprotocol dat bij de werkgever van toepassing is. Vervolgens wordt de medewerker opgeroepen om bij de bedrijfsarts te verschijnen, zodat die een oordeel over de arbeids(on)geschiktheid kan geven en mogelijk al een aanbeveling doet om een spoedige re-integratie te bewerkstelligen. Wanneer de bedrijfsarts een oproep daartoe laat uitgaan, kunnen de eerste problemen ontstaan. De medewerker meldt aan zijn werkgever dat hij niet op het spreekuur van de bedrijfsarts wil of kan komen. Kan de werkgever eisen dat de medewerker wel op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt? Nee, maar onder voorwaarden toch wel.

Grensarbeid in Europeesrechtelijk verband

De vraag die zich hier voordoet, is of de grensarbeider gedwongen kan worden om bij de bedrijfsarts van de arbodienst van de werkgever in Nederland te verschijnen. Over deze vraag heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG) zich al meer dan eens uitgesproken. In Paletta I (HvJ EG 1992, RSV 1993/227 en Rindone (HvJ EG 27 maart 1992, RSV 1988/169) heeft het HvJ EG uitleg gegeven over de vraag of voor de werkgever op grond van artikel 18, vijfde lid, Vo 574/72 de mogelijkheid openstaat om de grensarbeider te laten onderzoeken door een arts in het land waar de werkplek gevestigd is. Het Hof overwoog:

“Naar het oordeel van het Hof kan deze bepaling niet aldus worden uitgelegd, dat de belanghebbende kan worden verplicht voor de geneeskundige controle terug te keren naar de staat van het bevoegde orgaan, ofschoon hij arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Een dergelijke verplichting zou onverenigbaar zijn met het vereiste respect voor de gezondheidstoestand van de medewerker. Het bevoegde orgaan kan de betrokken controle verrichten hetzij door een arts te zenden die de belanghebbende in het land van de woonplaats onderzoekt, hetzij door een beroep te doen op de diensten van een arts uit dit land. Ingeval de belanghebbende zich niet aan deze controle onderwerpt, is het bevoegde orgaan ingevolge de betrokken bepaling niet gebonden aan hetgeen het orgaan van de woonplaats heeft vastgesteld.“(ro. 21).

Deze uitspraak heeft mede ook ten grondslag gelegen aan de bepalingen over ziekte en vaststelling daarvan in de nieuwe verordeningen Vo 883/2004 en 987/2009 die op 1 mei 2010 van kracht zijn geworden. Bij de verdere bespreking van dit onderwerp richt ik mij op artikel 27 van Vo 987/2009, omdat dit artikel een nadere uitleg geeft voor artikel 21 Vo 883/2004.

In de meeste lidstaten is in de wet- en regelgeving voorgeschreven dat de medewerker bij arbeidsongeschiktheid een verklaring van de behandelend arts overlegt. Artikel 27, lid 1 tot en met 4 van Verordening 987/2009 schrijft voor hoe een dergelijk voorschrift moet worden uitgevoerd als de betrokkene in een andere lidstaat woont of verblijft. In Nederland geven de behandelende artsen geen verklaringen van arbeidsongeschiktheid af. Dit is in Nederland voorbehouden aan bedrijfsartsen en ingeval van een deskundigenoordeel geeft het UWV een oordeel over de arbeids(on)geschiktheid. Buitenlandse verzekerden die in Nederland wonen of verblijven en in een nadere lidstaat werken, moeten zich bij ziekte daarom melden bij het UWV voor de in lid 3 voorgeschreven procedure.

De eerste drie leden van artikel 27 hebben voor de Nederlandse situatie slechts beperkte praktische betekenis. In Nederland is de werkgever verplicht het loon door te betalen gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. De werkgever is voor die functie het bevoegde orgaan in de zin van artikel 1q van Verordening (EG) 883/2004 en gebonden aan de bepalingen van het EU-recht. Hierin wordt bepaald dat tijdens ziekte de doorbetalingsregels gelden van het werkland.

De wijze waarop de werkgever de arbeidsongeschiktheid van de werknemer controleert, staat niet in de wet. Dit wordt namelijk per bedrijf of bedrijfstak geregeld. Omdat de eerste drie leden van artikel 27 alleen betrekking hebben op bij de wet voorgeschreven verplichtingen, hebben deze bepalingen voor de relatie werkgever en werknemer weinig relevantie. Bijvoorbeeld voor gemeenten zijn deze regels vastgelegd in hoofdstuk 7 van de CAR/UWO en een eventueel verzuimprotocol dat binnen een gemeente wordt gehanteerd.

Controle in het woonland dus, tenzij…

In de hierboven aangehaalde arresten legt het Europese Hof van Justitie het EU-recht zo uit dat de zieke grensarbeider niet verplicht kan worden voor controles bij arbeidsongeschiktheid naar de bevoegde lidstaat, in casu Nederland te komen. De gemeente kan de zieke medewerker die zich in een andere lidstaat bevindt – dit kan dus ook iemand zijn die op vakantie is in het buitenland – niet verplichten om naar de bevoegde lidstaat te komen, maar kan het wel vragen. Mensen die net over de grens wonen, hebben daartegen meestal geen bezwaar en geven er soms zelfs de voorkeur aan. Het is dan wel een voorwaarde dat de zieke medewerker nadrukkelijk instemt met controle in Nederland. Dit moet hij altijd schriftelijk bevestigen. Geadviseerd wordt daarom om met medewerkers die over de grens gaan wonen afspraken te maken over het verschijnen op het spreekuur bij de bedrijfsarts van de arbodienst. Deze afspraken zijn beter aan het begin van de arbeidsverhouding te maken dan wanneer de medewerker zich ziek meldt.

De gemeente kan in zijn verzuimprotocol vastleggen op welke wijze de zieke medewerker zich dient ziek te melden indien hij in het buitenland woont of verblijft. Daarnaast kan worden vastgelegd op welke wijze de verzuimcontrole c.q. –begeleiding zal plaatsvinden. Ook voor de medewerker die op vakantie ziek wordt en zijn verlofdagen claimt, kunt u verlangen dat deze medewerker een verklaring overlegt waaruit blijkt dat hij inderdaad ziek is (geweest). Gemeenten dienen dit in hun verzuimprotocol op te nemen omdat in de wet of de CAR/UWO daarover niets is geregeld. De gemeente kan het orgaan van de woonplaats/verblijfplaats ook vragen de controle uit te voeren: de werknemer is verplicht hieraan mee te werken. Het orgaan dat de controle uitvoert, informeert het bevoegde orgaan, de werkgever, in casu de gemeente. Nu is het echter in Nederland zodanig geregeld dat medische beoordelingen bij de bedrijfsarts terecht komen die aan de hand van de verkregen informatie de werkgever adviseert ten aanzien van de arbeids(on)geschiktheid van de medewerker.

Uitleg enkele begrippen

Hiervoor en in de besproken regelgeving zijn de termen “orgaan” en “bevoegd orgaan” gebruikt en dat vraagt om een nadere uitleg. Beide termen zijn gedefinieerd in artikel 1 van Vo 883/2004. Het bevoegde orgaan is het orgaan waar de medewerker is verzekerd op het tijdstip dat hij om prestaties verzoekt. In de onderhavige kwestie verzoekt betrokkene om doorbetaling van zijn bezoldiging terwijl hij geen arbeidsprestatie levert omdat hij meent dat hij ziek is. In dit geval is de werkgever het bevoegde orgaan, deze moet immers bij arbeidsongeschiktheid de bezoldiging van betrokkene doorbetalen. De term “orgaan” moet in het kader van deze bespreking gezien worden als het orgaan dat op grond van buitenlands recht bevoegd is vast te stellen of betrokkene inderdaad arbeids(on)geschikt is.

Maar wie keurt nu, en op grond waarvan?

Dat een grensarbeider niet naar het spreekuur behoeft te komen van de bedrijfsarts, betekent niet dat de gemeente moet afwachten tot het moment dat betrokkene zich weer beter meldt. De gemeente kan ook een arts in de woon- of verblijfplaats aanwijzen die een verklaring over de gezondheidstoestand moet afgeven. Deze arts moet daar op grond van het buitenlandse recht (artikel 27, vijfde lid Vo 987/2009) wel toe bevoegd zijn, hij moet naar buitenlands recht een “orgaan” zijn als hierboven bedoeld.

Op grond van artikel 27, zesde lid Vo 987/2009, kunt u ook een andere arts daartoe opdracht geven, die daartoe bevoegd is en in de directe omgeving van de medewerker praktijk houdt. De medewerker is verplicht daaraan mee te werken. Onder de oude verordeningen diende een medewerker zich binnen drie dagen te vervoegen bij een (huis)arts voor controle, maar deze bepaling is in de nieuwe verordening vervallen. Wanneer een medewerker zich bij ziekte voor de eerste maal moet wenden tot een orgaan voor controle mag worden voorgeschreven door de bevoegde staat. Voor een grensarbeider die in Nederland werkt en in het buitenland woont, is de bevoegde staat Nederland. Nu dit niet in de wet is geregeld, en ook niet in de CAR/UWO, mag de gemeente op grond van artikel 7:2 CAR/UWO nadere regels stellen. De gemeente kan in zijn verzuimprotocol opnemen dat betrokkene zich de eerste ziektedag meldt bij de (huis)arts om de arbeids(on)geschiktheid vast te stellen. De werkgever kan ook de bedrijfsarts vanuit Nederland naar de woon- of verblijfplaats sturen, maar dan vindt deze boordeling plaats op de wijze zoals staat omschreven in de wetgeving van de lidstaat waar de medewerker woont. Hiermee wordt bedoeld dat de bedrijfsarts zich dient te houden aan medische protocollen die bijvoorbeeld in België of Duitsland van kracht zijn.

En verder? Re-intgratie!

Bijzondere aandacht verdient het vierde lid van artikel 27 van de VO 987/2009. Hierin is vastgelegd wat van de medewerker verwacht mag worden in het kader van de re-integratie. In dit artikel wordt verwezen naar wetgeving waaraan de werkgever is gebonden in het kader van re-integratie. Deze verplichtingen voor de werkgever brengt ook verplichtingen met zich voor de medewerker. Op grond van Nederlandse wetgeving is een zieke werknemer verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Deze verplichting geldt volgens artikel 27, lid 4 van Vo 987/2009 ook als de betrokkene woont of verblijft in een andere lidstaat. Uitwerking van de Nederlandse wetgeving is voor de gemeente geregeld in hoofdstuk 7 CAR/UWO en de daar weer op gebaseerde verzuimprotocollen. De Nederlandse wetgeving en de daarop gebaseerde CAR/UWO kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. De werkgever kan de werknemer oproepen om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten. Dit heeft in de eerste plaats betrekking op activiteiten in de lidstaat waar de betrokkene woont- of verblijft. In voorkomende gevallen kan de werknemer ook opgeroepen worden naar de bevoegde lidstaat (het land waar de medewerker werkt), in dit geval Nederland. De beperking tot ‘in voorkomende gevallen’ verwijst enerzijds naar het aanwezig zijn van een verplichting mee te werken en anderzijds naar de beperking dat de werknemer niet kan worden gedwongen naar Nederland te reizen als zijn gezondheidstoestand dat niet toelaat.

Tot slot is in deze van belang te vermelden dat in het achtste lid van artikel 27 Vo987/2009 is opgenomen dat medische bevindingen uit de lidstaat van de woon- of verblijfplaats, dezelfde juridische waarde hebben als verklaringen die in de bevoegde lidstaat zijn opgesteld. Dit betekent dat medische verklaringen van een Belgisch of Duits orgaan, dezelfde juridische waarde hebben als een verklaring die door de bedrijfsarts is opgesteld. Dus wanneer de huisarts van betrokkene stelt dat hij arbeidsongeschikt is en dat oordeel wordt door de Krankenkasse (Duitsland) of de Mutaliteit (België) aan de bedrijfsarts bevestigd, dan dient de bedrijfsarts, en dus ook de werkgever daarvan uit te gaan.

Contact over dit onderwerp

Jos de Rover

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66

Gerelateerd

Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer
Eigenrisicodragen WGA – neem de regie! 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodragen WGA – neem de regie!

Artikel

lees meer
Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV 150 150 Capra Advocaten

Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens 150 150 Capra Advocaten

Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens

Artikel

lees meer
Einde Ziektewetuitkering en weer ziek 150 150 Capra Advocaten

Einde Ziektewetuitkering en weer ziek

Artikel

lees meer
Verlof buiten de schoolvakantie: regels zijn regels … 150 150 Capra Advocaten

Verlof buiten de schoolvakantie: regels zijn regels …

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller 150 150 Capra Advocaten

Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller

Artikel

lees meer
Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee? 150 150 Capra Advocaten

Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Update UWV Werkwijzer Poortwachter 150 150 Capra Advocaten

Update UWV Werkwijzer Poortwachter

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
De medisch specialist 150 150 Capra Advocaten

De medisch specialist

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
De corrigerende tik, is die nog van deze tijd? 150 150 Capra Advocaten

De corrigerende tik, is die nog van deze tijd?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor? 150 150 Capra Advocaten

Een veilige werk- en leeromgeving – wie zorgt waarvoor?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Corona : relevante onderwerpen 150 150 Capra Advocaten

Corona : relevante onderwerpen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Geen arbeidsovereenkomst voor studentpromovendi – en andere overeenkomsten in het onderwijs die niet als arbeidsovereenkomst kwalificeren 150 150 Capra Advocaten

Geen arbeidsovereenkomst voor studentpromovendi – en andere overeenkomsten in het onderwijs die niet als arbeidsovereenkomst kwalificeren

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
Nietigheid artikel opvolgend werkgeverschap Cao NU 150 150 Capra Advocaten

Nietigheid artikel opvolgend werkgeverschap Cao NU

Artikel

lees meer
Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Den Haag: arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Den Haag: arbeidsongeschiktheid

Online kennisbijeenkomst 4 november

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Den Bosch: arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Den Bosch: arbeidsongeschiktheid

Online kennisbijeenkomst 14 oktober

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag 150 150 Capra Advocaten

Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag

Artikel

lees meer
Capra Academie cursus
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 2048 1365 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2) 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2)

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Update: Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Update: Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts in de knel? 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts in de knel?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Komt een militair bij de dokter 150 150 Capra Advocaten

Komt een militair bij de dokter

Artikel

lees meer
Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV? 150 150 Capra Advocaten

Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV?

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 22 april

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 27 mei

lees meer
Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19 150 150 Capra Advocaten

Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19

Artikel

lees meer
Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi 150 150 Capra Advocaten

Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager? 150 150 Capra Advocaten

Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager?

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer 800 533 Capra Advocaten

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 4 februari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 21 januari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 16 maart

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 25 maart

lees meer
Covid-19 en de mondkapjesplicht 150 150 Capra Advocaten

Covid-19 en de mondkapjesplicht

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 24 en 26 november en 1 december

lees meer
Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij? 150 150 Capra Advocaten

Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij?

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Artikel

lees meer
Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet? 150 150 Capra Advocaten

Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet?

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer 150 150 Capra Advocaten

Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl