Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Om de arbeidsmobiliteit van werknemers met een arbeidsovereenkomst te vergroten en om het verschil in rechtsbescherming tussen medewerkers met een vaste arbeidsovereenkomst en medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst te verkleinen heeft demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs zijn plannen gepresenteerd om de arbeidsmarkt te hervormen.

De belangrijkste wijzigingen om tot een hervorming van de arbeidsmarkt te komen zijn dat er voortaan nog maar één weg gevolgd kan worden voor ontslag, er zal een transitiebudget komen voor de ontslagen werknemer en werkgevers zullen voor een deel verantwoordelijk worden voor de kosten die zijn verbonden aan een WW-uitkering.

Ontslagroute

Op basis van het huidige stelsel heeft een werkgever de keuze uit twee mogelijkheden om tot een beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen. Enerzijds kan ervoor gekozen worden om het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning te vragen om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen en anderzijds kan de kantonrechter worden verzocht een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Beide mogelijkheden gaan uit van het principe dat vooraf wordt getoetst of tot een ontslag kan worden overgegaan.

In de voorstellen zoals die er nu liggen wordt het huidige duale stelsel vervangen door een enkelvoudig ontslagstelsel, waarbij de toetsing achteraf door een rechter plaatsvindt. Dit betekent dat een werkgever een werknemer voortaan zal mogen ontslaan zonder dat het ontslag vooraf wordt getoetst. De nu voorgestelde procedure houdt in dat een werkgever eerst een voornemen tot ontslag schriftelijk aan een werknemer kenbaar dient te maken. De werknemer dient vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld om daarop te reageren door middel van een hoorprocedure. Nadat op zorgvuldige wijze een hoorprocedure is gevolgd kan een werkgever vervolgens de arbeidsovereenkomst beëindigen. Door de werkgever dient in dat geval, zowel bij de beëindiging van een vaste arbeidsovereenkomst als bij een tussentijdse beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een opzegtermijn van twee maanden te worden gehanteerd. De opzegtermijn zal niet meer, zoals nu, variëren van één tot vier maanden.

Indien een werknemer zich niet kan vinden in de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst kan het ontslag achteraf ter toetsing aan de rechter voorgelegd worden. De rechter heeft dan de mogelijkheid om het ontslag ongedaan te maken en om te voorzien in de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen. De vergoeding die de rechter kan toekennen bij een ontoelaatbaar geoordeeld ontslag, wordt bij wet genormeerd. Deze normering houdt een vergoeding van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar in met een maximum van één jaarsalaris. Toekenning van een vergoeding is aan de orde als er geen reële grond voor ontslag is, het ontslag in strijd is met voor de werkgever geldende opzegverboden en het ongedaan maken van het ontslag niet in de rede ligt, omdat de arbeidsverhouding verstoord is geraakt tussen werkgever en werknemer. Een vergoeding zal voorts aan de orde zijn als de reden voor ontslag duidelijk aan de werkgever is te wijten.

Om de uniformiteit van de rechtspraak te bevorderen voorziet het nieuwe ontslagstelsel in de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep. Dit hoger beroep kan enerzijds gericht zijn tegen de toelaatbaarheid van het ontslag en anderzijds tegen de toekenning van een vergoeding en de hoogte daarvan. Het is echter van belang dat op korte termijn duidelijkheid bestaat over de vraag of het ontslag terecht is gegeven.

Gelet op de wens om snel duidelijkheid te hebben over de toelaatbaarheid van een ontslag zal, wanneer het ontslag in eerste aanleg als toelaatbaar is beoordeeld, een herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep niet meer mogelijk zijn. In plaats daarvan kan in hoger beroep een hogere vergoeding worden toegekend, als het ontslag in hoger beroep alsnog ontoelaatbaar wordt geacht. Indien het ontslag in eerste aanleg als ontoelaatbaar is beoordeeld en is vernietigd en de werkgever daar hoger beroep tegen instelt, zal het dienstverband doorlopen totdat de rechter in hoger beroep heeft beslist. Dit om te voorkomen dat de werknemer tijdens de beroepsprocedure op straat zou komen staan.

Transitiebudget

De nieuwe hervormingsvoorstellen hebben voorts tot gevolg dat de huidige hoge en ongelijk verdeelde ontslagvergoedingen worden vervangen door een transitiebudget. Het transitiebudget is bedoeld om de overgang van een werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken door dit budget te besteden aan bijvoorbeeld scholing of het inschakelen van een outplacementbureau.

Werknemers, ongeacht of zij een vaste of een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben, hebben bij een onvrijwillige beëindiging van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitiebudget.
De hoogte van dit transitiebudget is gekoppeld aan de duur van het dienstverband en bedraagt een ¼ maandsalaris voor elk dienstjaar bij hun huidige werkgever. Het transitiebudget is gemaximeerd tot een half jaarsalaris.

Indien een werknemer niet zijn gehele transitiebudget nodig heeft om een andere baan te vinden wordt het resterende geld aan hem uitbetaald, zodat de werknemer dat desgewenst kan aanwenden om zijn inzetbaarheid voor de toekomst te blijven vergroten.

Eerste zes maanden WW voor rekening van de werkgever
Om te voorkomen dat werkgevers kosteloos een arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen en om werkgevers te stimuleren om te (blijven) investeren in de duurzame inzetbaarheid van zowel vast als tijdelijk personeel, gaat de werkgever meebetalen aan de WW-uitkering van zijn voormalige werknemer voor de duur van ten hoogste zes maanden.

Ter discussie staat nog of dit ook voor kleine werkgevers moet gaan gelden.

Het kabinet is akkoord gegaan met de bovenstaande voorstellen zoals die door demissionair minister Kamp zijn gedaan. Op 18 juni 2012 heeft minister Kamp de voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek om voor het zomerreces een eerste discussie met de Kamer te hebben over de inhoud van de voorstellen. Tevens is het voorstel aan de Sociaal Economische Raad gestuurd, zodat de SER zich over de voorstellen uit kan spreken.

Of deze ontslagplannen van demissionair minister Kamp van kracht gaan worden zal nog dienen te worden bezien. De uitslag van de verkiezingen zal daar een belangrijke rol in spelen. De SP en de PvdA hebben al te kennen gegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de huidige plannen. Daar komt bij dat er de nodige weerstand is tegen de voorgestelde plannen bij onder andere de vakbonden. Opmerkelijk is voorts dat de kantonrechters Monetta Ulrici en Gerrard Boot tijdens een hoorzitting in de tweede kamer over deze plannen op 28 juni jl. hebben aangekondigd dat de kantonrechters werken aan een nieuwe richtlijn ter vervanging van de huidige kantonrechtersformule, waarmee zij het verschil in ontslagvergoedingen willen aanpakken. Deze richtlijn zou dit najaar klaar moeten zijn en dan direct in de praktijk genomen gaan worden.

Het afschaffen van de preventieve ontslagtoets in combinatie met het fors terugdringen van de ontslagvergoeding heeft tot gevolg dat de plannen erg ingrijpend zijn. Naar mijn mening is het zeer de vraag of de voorgestelde ontslagplannen van demissionair minister Kamp uiteindelijk daadwerkelijk doorgevoerd zullen gaan worden.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!
Naar contact

Gerelateerd

Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl