Uitgesproken: Luxe broodjes

Uitgesproken: Luxe broodjes

Uitgesproken: Luxe broodjes 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Voor een ambtenaar ontslag kan worden verleend wegens ongeschiktheid, anders dan wegens ziekte (ook wel functionele ongeschiktheid genoemd), moet een verbetertraject worden doorlopen. Dat moet ermee beginnen dat de ambtenaar te horen krijgt dat zijn functioneren zodanig is dat hij “in de gevarenzone verkeert”, zoals de Centrale Raad van Beroep het in een aantal uitspraken heeft genoemd, met andere woorden dat hij een laatste kans krijgt om zijn functioneren te verbeteren. Dat verbetertraject is volgens de Raad alleen in “bijzonder sprekende gevallen” niet vereist. De uitspraken waarin de Raad tot nu toe oordeelde dat zo’n bijzonder sprekend geval aanwezig was zijn op de vingers van twee handen te tellen, en betreffen alle gevallen waarin de ambtenaar het ook wel heel bont had gemaakt. Ter illustratie: één van die uitspraken betrof een docent aan de Politieacademie in wiens schuurtje een hoeveelheid eerder door de politie in beslag genomen drugs werd aangetroffen, die hij uit een politiebureau had ontvreemd. Dat de Raad hier vond dat een verbetertraject niet nodig was is logisch: zo iemand kan immers nooit meer met enige geloofwaardigheid als opleider van politieambtenaren optreden. Maar voor de overgrote meerderheid van de ontslagen wegens functionele ongeschiktheid geldt dus dat een verbetertraject moet worden doorlopen.

Soms heeft het bestuursorgaan al twijfels over de geschiktheid van de ambtenaar als die nog tijdelijk is aangesteld bij wijze van proef. Vanuit juridisch oogpunt doet het er dan het beste aan die ambtenaar geen verdere aanstelling te verlenen. Een besluit om na een proefaanstelling geen vaste aanstelling te verlenen heeft het in een juridische procedure veel makkelijker dan een besluit tot ontslag wegens functionele ongeschiktheid van een ambtenaar in vaste dienst.

Toch wordt in zulke gevallen af en toe een vaste aanstelling verleend. Daar kunnen ook best goede redenen voor zijn: als de ambtenaar erg zijn best doet en aan het einde van de proeftijd zowaar toch nog enige vorderingen lijkt te maken zullen veel leidinggevenden geneigd zijn om hem het voordeel van de twijfel te geven. Als hij dan na zijn vaste aanstelling toch niet goed blijkt te kunnen functioneren wil het bestuursorgaan in een ontslagprocedure nog wel eens teruggrijpen op de kritiek die op de ambtenaar in zijn proeftijd is geuit, en stellen dat hem daarmee al een verbetertraject is geboden. Daar komt het bijna nooit mee weg. De ambtenarenrechter pleegt te oordelen dat, gegeven het feit dat de ambtenaar een vaste aanstelling is verleend, de kritiek tijdens de proeftijd niet echt ernstig was.

De hier besproken uitspraak vormt daarop een uitzondering. Een ambtenaar werd in november 2011 aangesteld bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in tijdelijke dienst voor één jaar. Hij werd tewerkgesteld bij de ketenpartners politie en dienst justitiële inrichtingen. Kennelijk was zijn functioneren niet van dien aard dat het verlenen van een vaste aanstelling na dat jaar al verantwoord werd geacht. De aanstelling werd met een jaar verlengd. Vrijwel direct daarop kreeg hij ruzie met een brigadier op het politiebureau waar hij tewerk was gesteld, omdat hij een dienstopdracht op brutale wijze negeerde (lezer, probeer u voor te stellen hoe iemand een dienstopdracht op brutale wijze negeert). Hij werd naar een ander politiebureau verplaatst, en hij kreeg bericht dat zijn handelen als plichtsverzuim werd aangemerkt. Een paar maanden later kreeg hij ruzie met de teamchef op zijn nieuwe werkplek, waarbij hij zijn stem verhief en ongepaste bewoordingen gebruikte, zodat hij naar een derde werkplek verplaatst moest worden. Ditmaal moest hij ook een coachingstraject doorlopen om te leren omgaan met hiërarchie.

Kennelijk functioneerde hij afgezien van zijn korte lontje goed, want in november 2013 kreeg hij zijn vaste aanstelling, maar daarbij werd wel opgemerkt dat als hij zich in de toekomst weer schuldig zou maken aan een soortgelijk incident (kun je je wel schuldig maken aan een incident? De uitspraak noemt het in ieder geval zo) of enige andere vorm van plichtsverzuim de Minister onverwijld disciplinaire maatregelen zou treffen en het dienstverband zou beëindigen.

Weer een paar maanden later werd er een doos met luxe broodjes bezorgd “door een onbekende leverancier”. Volgens het geldende integriteitsprotocol was dat een gift die niet aangenomen had mogen worden. Dat werden ze wel, en dat snap ik heel goed. Ik neem aan dat de doos in ontvangst werd genomen door de portier, dat die vervolgens vroeg wie die broodjes had besteld, en dat toen pas bleek dat niemand die besteld had.

Daar zit je dan met die broodjes, en weggooien is ook zo wat, zeker met luxe broodjes, dus de broodjes werden door onze ambtenaar en anderen in de portiersloge opgegeten. En dat mag niet. De eters werden dus door de leidinggevende belerend toegesproken, en daarop maakte onze ambtenaar met luide stem heftige verwijten.

De Minister ging niet over tot strafontslag, maar tot ontslag wegens functionele ongeschiktheid. De rechtbank en de Centrale Raad van Beroep lieten dat ontslag in stand. De ambtenaar die er structureel blijk van geeft geen autoriteit te accepteren is (uiteraard) ongeschikt voor zijn functie. Met de mededeling dat sprake was geweest van plichtsverzuim was betrokkene in kennis gesteld van het ontoelaatbare van zijn gedrag, zodat hem duidelijk moest zijn dat hij zich ervan diende te onthouden. Met het aanbieden van de coaching had de Minister betrokkene bovendien de middelen aangereikt om zijn functioneren te verbeteren. Dat betrokkene nadien een vaste aanstelling was verleend betekende in dit geval niet dat de daarvoor geuite kritiek niet zwaarwegend was, door de bij die aanstelling uitdrukkelijk gegeven waarschuwing dat bij herhaling van ongewenst gedrag ontslag zou volgen.

De moraal: het bestuursorgaan dat na een proefaanstelling gerede twijfel heeft of een ambtenaar wel geschikt is voor zijn functie, maar hem toch een vaste aanstelling wil geven, doet er in ieder geval goed aan die twijfels in het besluit waarbij die vaste aanstelling wordt verleend te benoemen en te vermelden dat ontslag zal worden verleend als het functioneren niet (nog verder) verbetert. Maar vanuit juridisch oogpunt doet het er nog beter aan om die ambtenaar geen vaste aanstelling te verlenen.

Contact over dit onderwerp

Gerelateerd

Integriteit, oftewel het morele kompas 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, oftewel het morele kompas

Artikel

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier in het arbeidsrecht

lees meer
Masterclass Vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vaststellingsovereenkomsten

Masterclass over vaststellingsovereenkomsten binnen het publieke domein

lees meer
Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Uitgesproken – New Hairstyle 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken – New Hairstyle

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2) 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff (2)

Artikel

lees meer
Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Integriteit voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Integriteit voor de overheid in het arbeidsrecht

Cursus Integriteit voor overheidswerkgevers

lees meer
Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Artikel

lees meer
Uitgesproken: De Bourbon Naundorff 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Artikel

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma 150 150 Capra Advocaten

Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Waarschuwing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Waarschuwing

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hooghoudt 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hooghoudt

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Lees maar, er staat niet wat er staat

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Vertrouwen is goed… 150 150 Capra Advocaten

Vertrouwen is goed…

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Luxe broodjes 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Luxe broodjes

Artikel

lees meer
Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue 150 150 Capra Advocaten

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Artikel

lees meer
Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag 150 150 Capra Advocaten

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Artikel

lees meer
Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda 150 150 Capra Advocaten

Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
De hulp in de huishouding 150 150 Capra Advocaten

De hulp in de huishouding

Artikel

lees meer
Tapijt 150 150 Capra Advocaten

Tapijt

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Opzouten 150 150 Capra Advocaten

Opzouten

Artikel

lees meer
De schijn van belangenverstrengeling in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

De schijn van belangenverstrengeling in het onderwijs

Artikel

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Huwelijk 150 150 Capra Advocaten

Huwelijk

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Jan Derksen 150 150 Capra Advocaten

Jan Derksen

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Een beetje integer … 150 150 Capra Advocaten

Een beetje integer …

Artikel

lees meer
Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
De gekozen burgemeester 150 150 Capra Advocaten

De gekozen burgemeester

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 150 150 Capra Advocaten

Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan

Artikel

lees meer
Misbruik van Suwinet wordt aangepakt 150 150 Capra Advocaten

Misbruik van Suwinet wordt aangepakt

Artikel

lees meer
Caius asinus est 150 150 Capra Advocaten

Caius asinus est

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De ambtenarenrechtersformule 150 150 Capra Advocaten

De ambtenarenrechtersformule

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Onrechtmatig verkregen bewijs 150 150 Capra Advocaten

Onrechtmatig verkregen bewijs

Artikel

lees meer
Het COA en de CAO 150 150 Capra Advocaten

Het COA en de CAO

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Een ‘wenselijk’ ontslag … 150 150 Capra Advocaten

Een ‘wenselijk’ ontslag …

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
Integriteit, een blijvend actueel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

Artikel

lees meer
Verboden 150 150 Capra Advocaten

Verboden

Artikel

lees meer
Linksom of rechtsom eruit? 150 150 Capra Advocaten

Linksom of rechtsom eruit?

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Strafontslag vanwege beledigen werkgever 150 150 Capra Advocaten

Strafontslag vanwege beledigen werkgever

Artikel

lees meer
Open brief aan de Minister van Justitie 150 150 Capra Advocaten

Open brief aan de Minister van Justitie

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
TAR bestaat 25 jaar 150 150 Capra Advocaten

TAR bestaat 25 jaar

Artikel

lees meer
Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict 150 150 Capra Advocaten

Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict

Artikel

lees meer
Een wonderlijke uitspraak 150 150 Capra Advocaten

Een wonderlijke uitspraak

Artikel

lees meer
Heimelijk cameratoezicht 150 150 Capra Advocaten

Heimelijk cameratoezicht

Artikel

lees meer
Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Artikel

lees meer
Klokkenluiden of onrechtmatig lekken 150 150 Capra Advocaten

Klokkenluiden of onrechtmatig lekken

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl