De ambtenarenrechtersformule

De ambtenarenrechtersformule

De ambtenarenrechtersformule 150 150 Capra Advocaten

De meeste (sectorale) ambtelijke rechtspositieregelingen kennen een gesloten systeem van ontslaggronden. De regeling kent dan een hoofdstuk ontslag, en daarin staan de diverse ontslaggronden genoemd. De werkgever die een ambtenaar wil ontslaan moet een van die gronden kiezen: ongeschiktheid wegens ziekte, functionele ongeschiktheid, reorganisatie of een andere die in dat hoofdstuk wordt genoemd. Voor de ambtenaar kan het financieel nogal wat uitmaken op welke grond hij wordt ontslagen. In de meeste overheidssectoren krijgt de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen een betrekkelijk ruimhartige uitkering, de ambtenaar die wordt ontslagen wegens functionele ongeschiktheid een minder ruimhartige en de ambtenaar die bij wijze van disciplinaire straf wordt ontslagen helemaal niets.

De ambtenarenrechter toetst dan of die grond van toepassing is en zo ja, of de werkgever in redelijkheid van zijn daarmee gegeven ontslagbevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. De rechter kijkt, als hij van mening is dat ontslag op de gehanteerde grond zijn toets niet kan doorstaan, niet eigener beweging of misschien een andere ontslaggrond wel had kunnen worden toegepast. De werkgever mag overigens wel een primaire en een subsidiaire ontslaggrond hanteren, en hij kan ook, als bijvoorbeeld in eerste aanleg het door hem verleende strafontslag herroepen is, hangende zijn hoger beroep een besluit voor zover vereist nemen, waarbij dan bijvoorbeeld ontslag wegens verstoorde verhoudingen wordt verleend. In zulke gevallen beziet de rechter eerst of de primaire ontslaggrond respectievelijk het oorspronkelijke ontslag zijn toets kan doorstaan, en als dat niet het geval is of de subsidiaire grond dan wel het nieuwe ontslag voor zover vereist dat wel kan.

De geslotenheid van het ontslagsysteem wordt verder getemperd doordat vrijwel alle ambtelijke rechtspositieregelingen een artikel kennen dat bepaalt dat de ambtenaar ook op andere gronden dan de in het hoofdstuk dat het ontslag regelt met name genoemde kan worden ontslagen. Dat lijkt de deur open te zetten voor ontslag op elke redelijke grond, maar daar heeft de Centrale Raad van Beroep al lang geleden een rem op gezet, door te bepalen dat toepassing van dit artikel altijd moet zijn gebaseerd op de wijze van functievervulling van de ambtenaar. Toepassing van deze grond wordt door de ambtenarenrechter toegelaten als sprake is van ernstig en duurzaam verstoorde verhoudingen of een zogenaamde impasse. Dat laatste houdt in dat plaatsing van de ambtenaar in enige functie in de ambtelijke organisatie binnen een redelijke termijn onmogelijk is, bijvoorbeeld doordat de ambtenaar blijvend situatief ongeschikt moet worden geacht.

Tot een jaar of vijf geleden bepaalden vrijwel alle rechtspositieregelingen dat de ambtenaar bij een ontslag “op andere gronden” moest worden verzekerd van een uitkering die gelet op de omstandigheden die tot zijn ontslag hadden geleid redelijk was, en die in elk geval minimaal gelijk moest zijn aan de uitkering waarop hij aanspraak zou hebben gehad als hij wegens reorganisatie zou zijn ontslagen. Ook nu nog gaan veel sectorale regelingen daarvan uit.

Daar valt uit een oogpunt van ontslagbescherming wat voor te zeggen, want een dergelijke bepaling maakt dat een werkgever niet lichtvaardig tot op andere gronden zal overgaan. Er valt ook wel wat tegen deze systematiek aan te voeren. Vaak heeft de ambtenaar die wegens verstoorde verhoudingen wordt ontslagen een fors aandeel in de verstoring gehad, en het is een beetje raar dat zo iemand dan ten minste een even goede ontslagregeling moet hebben als de ambtenaar die altijd plichtsgetrouw en opgewekt zijn werk heeft verricht en wordt getroffen door een reorganisatie.

Zelfs als een rechtspositieregeling niet bepaalde dat bij ontslag op andere gronden minimaal dezelfde uitkering toegekend moest worden als bij een reorganisatieontslag, dan moest de overheidswerkgever dat tot voor kort toch doen. Sinds het eind van de vorige eeuw heeft de Centrale Raad van Beroep namelijk in tal van uitspraken vastgelegd dat, omdat de meeste ambtelijke rechtspositieregelingen nu eenmaal een dergelijke minimumgarantie kenden, die garantie ook gold als die niet in de toepasselijke rechtspositieregeling stond. Dat dit juridisch helemaal niet zo´n goede redenering is weet ik ook wel, maar de Raad hanteerde haar toch, laatstelijk op 2 augustus 2012 in een zaak van een ontslagen gemeenteambtenaar.

In een uitspraak van 14 februari 2013, CRvB 12/2152 AW, heeft de Raad een ommezwaai gemaakt. Ook deze uitspraak betrof het ontslag van een gemeenteambtenaar. De sectorale regeling voor de gemeente, de CAR/UWO, kent sinds 2008 geen minimumgarantie meer als hierboven bedoeld. De CAR/UWO bepaalt enkel dat de werkgever bij een ontslag op andere gronden de inhoud van hoofdstuk 10d CAR/UWO, dat de uitkeringen van ambtenaren bij werkloosheid regelt, betrekt voor zover dit redelijk en billijk is (zou er wel eens iets zijn wat redelijk is, maar toch niet billijk, vraag je je af. Maar goed.). En daarmee is niet zoveel gezegd, want niet alleen geeft die tekst de bevoegdheid aan de werkgever om af te wijken van dat hoofdstuk als het volgens hem niet redelijk is het onverkort toe te passen (in de hoop dat de rechter dat met hem eens zal zijn), ook toepassing van het hoofdstuk dwingt de werkgever in elk geval tot een keuze, met name doordat krachtens dit hoofdstuk de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen een aanvulling op zijn WW-uitkering krijgt en een nawettelijke uitkering, maar de ambtenaar die wegens functionele ongeschiktheid wordt ontslagen in beginsel alleen een aanvulling op de WW.

Anders dan een half jaar daarvoor heeft de Raad aanleiding gezien om, zoals hij het zelf zegt een nadere invulling te geven aan de passage “voor zover dit redelijk en billijk is”. De Raad oordeelde dat de ambtenaar zonder goede grond had gesteld dat zijn vertrouwen in zijn leidinggevenden weg was en hij niet meer met ze kon werken, en zonder goede grond was blijven weigeren om zelfs maar in gesprek te gaan over mogelijkheden om het vertrouwen te herstellen. Ten einde raad had de werkgever maar ontslag op andere gronden verleend, en daarbij helemaal geen bovenwettelijke uitkering toegekend (wel een bedrag voor outplacement, overigens). De Raad achtte het gedrag van de ambtenaar dermate verwijtbaar dat hij de weigering om de ambtenaar een nawettelijke uitkering toe te kennen in stand liet. Wel bepaalde hij dat de ambtenaar een aanvullende uitkering op de WW werd toegekend als bedoeld in hoofdstuk 10d CAR/UWO.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? Voor die overheidssectoren waar in de rechtspositieregeling is geregeld dat de ambtenaar bij een ontslag op andere gronden minimaal dezelfde uitkering moet worden toegekend als die welke hij bij reorganisatieontslag zou hebben ontvangen verandert er natuurlijk niets. Voor sectoren in wier rechtspositieregeling die minimumgarantie niet is opgenomen geldt dat voortaan in bepaalde gevallen een lagere uitkering kan worden toegekend dan bij reorganisatieontslag het geval zou zijn geweest. Maar hoe bont moet de ambtenaar het daarvoor maken? In elk geval moet het ontslag in overwegende mate aan de ambtenaar te wijten zijn. Dat blijkt niet alleen uit deze uitspraak, waarin de Raad uitdrukkelijk stelt dat de ambtenaar zijn houding te verwijten valt en dat daarom de werkgever op goede gronden heeft geoordeeld dat hem geen nawettelijke uitkering behoefde te worden toegekend, het blijkt ook uit de hieronder te bespreken uitspraken van de Raad van 28 februari 2013. Maar mag de ambtenaar ook een regeling als die welke hij bij een reorganisatieontslag zou hebben gekregen worden onthouden als het ontslag net iets meer aan hem te wijten is dan aan zijn werkgever? Ik denk het niet. De Raad veroordeelt de opstelling van de ambtenaar in krasse termen. Hij spreekt van zijn onbuigzame houding en onnavolgbare gedrag (ik denk trouwens dat de Raad met onnavolgbare onbegrijpelijke bedoelt). Maar ook uit de uitspraken van 28 februari 2013 valt dat af te leiden.

En wat is de ondergrens aan de aanspraken die de ambtenaar bij een ontslag op andere gronden moeten worden toegekend? Voor de ambtenaar op wie de CAR/UWO van toepassing is lijken mij dat de aanspraken die hij bij een ontslag wegens functionele ongeschiktheid zou hebben gehad. Ik leid dat af uit het feit dat de Raad de ambtenaar in zijn uitspraak van 14 februari 2013 wel een aanvullende uitkering, als onderscheiden van een bovenwettelijke, toekent. Hoofdstuk 10d CAR/UWO kent een aanvullende en een bovenwettelijke uitkering. De ambtenaar die wegens functionele aanvullende ongeschiktheid wordt ontslagen heeft daar aanspraak op, en de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen heeft dat ook, maar die heeft ook nog eens aanspraak op een bovenwettelijke uitkering. Vermoedelijk – de Raad zegt het niet – heeft hij in de omstandigheid dat de CAR/UWO de werkgever verplicht aansluiting te zoeken bij de bepalingen van hoofdstuk 10d, voor zover dit redelijk en billijk is aanleiding gevonden om te oordelen dat de aanvullende uitkering in elk geval moet worden toegekend, omdat dit een soort minimale aanspraak ingevolge dit hoofdstuk is. Maar de tekst van de betreffende bepaling dwingt daar, zoals we al zagen, niet toe. Het is dus nog steeds mogelijk dat in extreme gevallen wordt geoordeeld dat zelfs geen aanspraak op een aanvullende uitkering bestaat. En hoe zit dat met sectoren die de werkgever niet eens verplichten ergens aansluiting bij te zoeken? Ik denk dat er nog wel interessante uitspraken over deze materie zullen komen.

Dan zijn we bij de uitspraken van de Raad van 28 februari 2013 met LJN-nummers BZ2043 en BZ2044. De Raad vindt die uitspraken zelf zo belangrijk dat hij ze apart op rechtspraak.nl heeft aangekondigd en van een samenvatting voorzien. En ze brengen inderdaad iets volstrekt nieuws.

Tot nu toe was het zo dat de ambtenaar die werd ontslagen op andere gronden altijd recht had op de uitkeringsaanspraken die hij bij ontslag wegens reorganisatie zou hebben gehad, en dat hem meer diende te worden toegekend als de werkgever een overwegend aandeel had in de omstandigheden die tot zijn ontslag hadden geleid. De werkgever die zelf al oordeelde dat hij zo een overwegend aandeel had, was in beginsel vrij in de keuze van de aard van de compensatie daarvoor. Dat kon een langere uitkeringsduur zijn, of een hoger uitkeringspercentage, of een bedrag voor outplacement, of een extra pensioenvoorziening, of een bedrag ineens, of een combinatie van deze. Als de werkgever zelf niet onderkende dat hij zo een overwegend aandeel had, maar de Centrale Raad dat wel vond, bepaalde die meestal dat de ambtenaar naast de uitkering die hij bij reorganisatieontslag zou hebben ontvangen een bedrag ineens diende te worden toegekend. Niet altijd, overigens. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 9 december 2010 met nummer 09/4683 AW, waarin de Raad de uitkeringsduur verlengde.

Die veelkleurigheid alleen al maakte het moeilijk een duidelijke lijn in de jurisprudentie van de Raad te ontdekken. Wel was de Raad altijd op twee punten glashelder: bij de toe te kennen “plus” op de uitkeringsaanspraken ging het niet om volledige schadevergoeding, maar om compensatie van het aandeel van de werkgever, en de kantonrechtsformule mocht niet worden toegepast.

In zijn uitspraken van 28 februari 2013 handhaaft de Raad zijn vaste jurisprudentie dat voor een regeling waarbij de ambtenaar, naast de uitkeringsaanspraken die hij bij reorganisatieontslag zou hebben gehad, een vergoeding wordt toegekend, slechts sprake is als de werkgever een overwegend aandeel in de situatie die tot het ontslag noopt heeft gehad, en herhaalt hij dat de “plus” geen volledige schadevergoeding is, maar compensatie van het aandeel van de werkgever, en dat de kantonrechtersformule niet kan worden toegepast. Over dat laatste punt zegt hij in beide uitspraken dat hij al herhaaldelijk heeft overwogen dat die niet kon worden toegepast, omdat ambtelijke rechtspositieregelingen veelal een ruimere compensatie bieden bij loonderving dan voor reguliere werknemers het geval is, maar ik ken eigenlijk geen andere uitspraken van de Raad waar dat als reden voor het niet toepassen van de kantonrechtersformule wordt gegeven.

Vervolgens maakt de Raad een onderscheid naar de mate van het overwegend aandeel van de werkgever. Daarbij dient, aldus de uitspraken, een onderscheid te worden gemaakt naar drie bandbreedtes: 51 tot 65%, 65 tot 80% en 80 tot 100%, corresponderend met de factor van 0,5, 0,75 en 1.

Het is verder redelijk, aldus de Raad, om bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding rekening te houden met de hoogte van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Voor het eerste geeft de Raad als reden dat de ontslagvergoeding strekt tot gedeeltelijke compensatie van het te verwachten inkomensverlies, en voor het tweede dat de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de ambtenaar toeneemt naarmate het dienstverband langer duurt en de relatie hechter is geworden. Met het oog op de voor ambtenaren geldende bovenwettelijke voorzieningen, waaronder de nawettelijke uitkering, bestaat aanleiding een matiging aan te brengen van 50%.

Dit leidt tot de volgende formule: bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) x (aantal dienstjaren : 2) x 0,5, 0,75 of 1. En daarmee hebben we in het ambtenarenrecht dus onze eigen ambtenarenrechtersformule.

Voor het meewegen van andere factoren dan de hierboven genoemde, als kansen op de arbeidsmarkt, de gezondheidstoestand van de ambtenaar of reputatieschade bestaat, aldus de Raad, in beginsel geen aanleiding. Wel tekent hij hierbij aan niet uit te sluiten dat een ontslagen ambtenaar in voorkomende gevallen op andere wijze tegemoet moet worden gekomen door bijvoorbeeld het faciliteren van outplacement. De kosten daarvan mogen niet worden afgetrokken van de berekende vergoeding. Ten slotte merkt de Raad op dat de omstandigheid dat een betrokkene als gevolg van maatregelen van de werkgever tijdelijk niet werkzaam is geweest, maar wel salaris heeft ontvangen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden evenmin tot aftrek kan leiden.

De Raad heeft met deze uitspraken een handreiking gegeven aan de lagere rechtspraak, en aan ambtenaren en hun werkgevers die onderhandelen over hun ontslag. Dat laatste lukt natuurlijk nooit helemaal, omdat het zelden of nooit voorkomt dat de ambtenaar en zijn werkgever het eens zijn over de mate van hun respectieve aandeel in de situatie die tot ontslag heeft geleid, maar ik denk dat de rechtspraktijk met deze uitspraken goed uit de voeten kan. Partijen en rechtbanken kennen nu in elk geval goeddeels de kaders waaraan zij dienen te houden. De verdeling in procenten suggereert natuurlijk een mate van exactheid die in zaken als deze eigenlijk niet bestaat, maar er valt goed mee te werken.

De formule lijkt mij zeker niet onredelijk. Een kleine berekening leert dat de ambtenaar die (inclusief vakantietoeslag) € 5.000,– per maand verdiende en vijf jaren in dienst was voor hij werd ontslagen op grond van een verstoring van de verhoudingen die voor 90% aan de werkgever te wijten was, een bedrag van € 12.500,– moet worden toegekend naast zijn uitkering. Daar doen de meeste werkgevers het wel voor, denk ik. Laten we maar eens kijken wat de rechtspraktijk hiermee gaat doen.

De nieuwe formule laat nog wel wat vragen open. In beide uitspraken spreekt de Raad uitdrukkelijk van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag, en niet van de bezoldiging. Dat lijkt erop te wijzen dat de eindejaarsuitkering en eventuele toelagen niet behoeven te worden meegeteld. Maar in één van de uitspraken (die met LJN-nummer BZ2044) bepaalt de Raad dat de formule dient te worden berekend aan de hand van het bruto maandsalaris inclusief de toelage verzwarende omstandigheden van 10% en inclusief vakantietoeslag. Een volgende uitspraak zal hierin duidelijkheid moeten brengen.

De nieuwe formule kent geen plafond. De ambtenaar met veertig dienstjaren kan een heel erg hoge vergoeding krijgen, ook als hij nog maar een jaar van zijn pensioen verwijderd is. Ik denk niet dat dit de bedoeling is, maar ook hier geldt dat we nog wel een uitspraak kunnen verwachten die dat punt opheldert.

De vraag zou gesteld kunnen worden of hier met dienstjaren dienstjaren bij de werkgever die het ontslag verleent of dienstjaren als gedefinieerd in de toepasselijke rechtspositieregeling (voor het ARAR zijn ABP-dienstjaren in overheidsdienst en voor de CAR/UWO dienstjaren in de sector gemeente) wordt bedoeld, maar ik denk eigenlijk dat dit wel duidelijk is. De overweging over de verantwoordelijkheid van de werkgever die groter wordt naarmate het dienstverband langer duurt maakt wel duidelijk dat het hier om dienstjaren bij de werkgever die het ontslag verleent gaat.

En wat te denken van de overweging van de Raad dat de omstandigheid dat de ambtenaar door maatregelen van de werkgever tijdelijk niet werkzaam is geweest, maar wel salaris heeft ontvangen, niet tot aftrek kan leiden? Betekent dit dat de omstandigheid dat de ambtenaar die door eigen toedoen niet werkzaam is geweest maar wel salaris heeft ontvangen, bijvoorbeeld doordat hij zich uit boosheid ziek meldde, situatief arbeidsongeschikt werd geacht en elk gesprek over een oplossing van het conflict weigerde, wel tot verlaging van de vergoeding kan leiden? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat in een dergelijk geval veeleer zal worden geoordeeld dat de mate waarin het ontslag aan de werkgever moet worden geweten daardoor kleiner wordt.

Wat zal er eigenlijk gebeuren met die ontslagkwesties die nu nog onder de rechter zijn, waarbij de werkgever de compensatie voor een door hem erkend overwegend aandeel in een andere vorm heeft gegoten dan een bedrag ineens? De tijd zal het leren.

Tot slot vermeld ik nog drie kanttekeningen die in de discussie binnen Capra over deze uitspraken zijn gemaakt.

De eerste betreft de overweging van de Raad dat de kansen van de ontslagen ambtenaar op de arbeidsmarkt geen rol mogen spelen bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding. Hiermee lijkt de Raad afstand te nemen van een voorzichtige ontwikkeling in het civiele arbeidsrecht, met name op het stuk van kennelijk onredelijk ontslag. De Raad legt niet uit waarom de kans op de arbeidsmarkt geen rol mag spelen. Ik denk dat de Raad de formule vooral niet te ingewikkeld heeft willen maken, en dat lijkt mij een heel goede reden.

De tweede betreft de matiging van 50% van het aantal dienstjaren, die de Raad motiveert met een verwijzing naar de voor ambtenaren geldende bovenwettelijke voorzieningen. Een kantoorgenoot van mij merkte terecht op dat die voorzieningen per sector nogal verschillen. Een rijksambtenaar die na veertig dienstjaren op 58-jarige leeftijd wordt ontslagen heeft aanspraak op een uitkering tot na de pensioengerechtigde leeftijd, en een gemeenteambtenaar in dezelfde situatie op een uitkering tot hij de leeftijd bereikt van 62 jaar en 9 maanden. Hij wierp de vraag op of dat niet tot een verschil in de berekening van de vergoeding zou moeten leiden. Ik denk dat het antwoord op die vraag ontkennend luidt, hoezeer ik ook met mijn collega meevoel. We moeten namelijk bedenken dat we het hier hebben over een compensatie van het aandeel van de werkgever, en niet over een volledige schadevergoeding.

En verder geldt dat het onderscheid in uitkeringsaanspraken ook geldt bij bijvoorbeeld een reorganisatieontslag, en bij zulke ontslagen oordeelt de Centrale Raad – terecht – ook niet dat een extra ontslagvergoeding moet worden toegekend als de sectorale uitkeringsregeling wat minder ruim uitvalt.

De laatste is de verzuchting dat, doordat de Raad alles versimpelt tot bedragen ineens, de mogelijkheden tot het toekennen van een compensatie op een andere manier, die meer recht doet aan de situatie, worden beperkt. Dat worden ze helemaal niet. In een minnelijke regeling kan nog altijd de toe te kennen vergoeding geheel of gedeeltelijk worden vervangen door bijvoorbeeld een langere opzegtermijn of een hoger uitkeringspercentage. Wat voortaan niet meer kan is dat de werkgever deze keuze eenzijdig maakt en aan de ambtenaar oplegt, en daar hoeven we niet rouwig om te zijn. Non nostri saeculi est.
Pieter Joost Schaap

Over de auteur

Gerelateerd

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024

Kennisbijeenkomst 28 maart 2024

lees meer
Een nieuwe cao voor de provincies! 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe cao voor de provincies!

Artikel

lees meer
Integriteit is van alle tijden, ook in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Integriteit is van alle tijden, ook in het onderwijs

Artikel

lees meer
Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers

Artikel

lees meer
Nieuwe regeling aanspraken dienstongevallen veiligheidsregio’s 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe regeling aanspraken dienstongevallen veiligheidsregio’s

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle

Kennisbijeenkomst 28 maart 2024

lees meer
Annotatie JIN Vrijheid van meningsuiting 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Vrijheid van meningsuiting

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek en medezeggenschap 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek en medezeggenschap

Artikel

lees meer
Nieuwe Cao Werken voor Waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe Cao Werken voor Waterschappen

Artikel

lees meer
De opzegtermijn en de opzegging door werknemer 150 150 Capra Advocaten

De opzegtermijn en de opzegging door werknemer

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: de Cao Gemeenten/SGO 2024-2025 in hapklare brokken 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: de Cao Gemeenten/SGO 2024-2025 in hapklare brokken

Lunchwebinar 18 december 2023

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht

Kennisbijeenkomst 25 januari 2024

lees meer
Onderhandelingsakkoord nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO 2024 150 150 Capra Advocaten

Onderhandelingsakkoord nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO 2024

Artikel

lees meer
Eigenrisicodragen WGA – neem de regie! 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodragen WGA – neem de regie!

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
RVU-regeling en non-activiteit 150 150 Capra Advocaten

RVU-regeling en non-activiteit

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle

Kennisbijeenkomst 7 september 2023

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag

Kennisbijeenkomst 7 september 2023

lees meer
De OR bij de overheid: een tandeloze tijger? 150 150 Capra Advocaten

De OR bij de overheid: een tandeloze tijger?

Artikel

lees meer
Hof Amsterdam: Opheffing één functie adviesplichtig 150 150 Capra Advocaten

Hof Amsterdam: Opheffing één functie adviesplichtig

Artikel

lees meer
Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV 150 150 Capra Advocaten

Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV

Artikel

lees meer
Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst 26 september 2023

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht

Kennisbijeenkomst 5 oktober 2023

lees meer
Online Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag

Kennisbijeenkomst 7 september 2023

lees meer
Privacy-perikelen rondom thuiswerken 150 150 Capra Advocaten

Privacy-perikelen rondom thuiswerken

Artikel

lees meer
Vertrouwen is goed, controleren is beter? 150 150 Capra Advocaten

Vertrouwen is goed, controleren is beter?

Artikel

lees meer
Openbreken CAO: (on)mogelijk? 150 150 Capra Advocaten

Openbreken CAO: (on)mogelijk?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Artikel

lees meer
5 jaar AVG 150 150 Capra Advocaten

5 jaar AVG

Artikel

lees meer
Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens 150 150 Capra Advocaten

Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens

Artikel

lees meer
Einde Ziektewetuitkering en weer ziek 150 150 Capra Advocaten

Einde Ziektewetuitkering en weer ziek

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag

Kennisbijeenkomst 23 maart 2023

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle

Kennisbijeenkomst 16 maart 2023

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst 2 februari 2023

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – januari 2023

Artikel

lees meer
Ontvlechting Reinier Haga Groep, het enquêterecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Ontvlechting Reinier Haga Groep, het enquêterecht in de zorg

Artikel

lees meer
Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden: een mysterie ontrafeld 150 150 Capra Advocaten

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden: een mysterie ontrafeld

Artikel

lees meer
Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo 150 150 Capra Advocaten

Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo

Artikel

lees meer
Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller 150 150 Capra Advocaten

Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller

Artikel

lees meer
Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee? 150 150 Capra Advocaten

Sleutelfuncties, wat kun je er nog mee?

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht

Kennisbijeenkomst 2 februari 2023

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2022

Artikel

lees meer
Capra Academie
Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

Samenwerken, ook als het anders moet.

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle

Kennisbijeenkomst 19 mei

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag

Kennisbijeenkomst 20 oktober

lees meer
Capra Academie
CAO Gemeenten 2023: inzet gemeentelijke werkgevers 2048 1365 Capra Advocaten

CAO Gemeenten 2023: inzet gemeentelijke werkgevers

Artikel

lees meer
Niet nakoming re-integratieverplichtingen 150 150 Capra Advocaten

Niet nakoming re-integratieverplichtingen

Artikel

lees meer
Update UWV Werkwijzer Poortwachter 150 150 Capra Advocaten

Update UWV Werkwijzer Poortwachter

Artikel

lees meer
Een operatieve ingreep: medisch of cosmetisch? 150 150 Capra Advocaten

Een operatieve ingreep: medisch of cosmetisch?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Dronken gemeenteambtenaar ten onrechte ontslagen 150 150 Capra Advocaten

Dronken gemeenteambtenaar ten onrechte ontslagen

Artikel

lees meer
FAQ-sheet Vakantie 150 150 Capra Advocaten

FAQ-sheet Vakantie

Artikel

lees meer
Vakantie en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Vakantie en ziekte

Artikel

lees meer
Vervallen en verjaren van (boven)wettelijke vakantie-uren 150 150 Capra Advocaten

Vervallen en verjaren van (boven)wettelijke vakantie-uren

Artikel

lees meer
Capra Academie
Harmonisatie van bovenwettelijk verlof Cao Gemeenten en Cao SGO 2048 1365 Capra Advocaten

Harmonisatie van bovenwettelijk verlof Cao Gemeenten en Cao SGO

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag 23 juni 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Haag 23 juni

Kennisbijeenkomst 23 juni

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht

Digitale kennisbijeenkomst 16 juni

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Zwolle

Kennisbijeenkomst 19 mei

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens werkweigering 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens werkweigering

Artikel

lees meer
Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt 150 150 Capra Advocaten

Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 3 maart 2022

lees meer
Corona : relevante onderwerpen 150 150 Capra Advocaten

Corona : relevante onderwerpen

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 3 maart 2022

lees meer
Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter 150 150 Capra Advocaten

Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Wet werken waar je wilt: reactie initiatiefnemers 150 150 Capra Advocaten

Wet werken waar je wilt: reactie initiatiefnemers

Artikel

lees meer
Verkouden werknemer weigert zich ziek te melden: loonverlies 150 150 Capra Advocaten

Verkouden werknemer weigert zich ziek te melden: loonverlies

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Wet open overheid: doel en reikwijdte 150 150 Capra Advocaten

Wet open overheid: doel en reikwijdte

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: welke veranderingen worden er verwacht? 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: welke veranderingen worden er verwacht?

Artikel

lees meer
Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Kennisbijeenkomst 20 januari 2022

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Kennisbijeenkomst 13 januari 2022

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
MeToo versus ook gij 150 150 Capra Advocaten

MeToo versus ook gij

Artikel

lees meer
Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 2 december 2021

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Kennisbijeenkomst 18 november 2021

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Den Haag: arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Den Haag: arbeidsongeschiktheid

Online kennisbijeenkomst 4 november

lees meer
Online kennisbijeenkomst Den Bosch: arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Den Bosch: arbeidsongeschiktheid

Online kennisbijeenkomst 14 oktober

lees meer
Noot AB Hoger beroep over een kerstcadeau 150 150 Capra Advocaten

Noot AB Hoger beroep over een kerstcadeau

Artikel

lees meer
Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd? 150 150 Capra Advocaten

Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag 150 150 Capra Advocaten

Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag

Artikel

lees meer
Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’ 150 150 Capra Advocaten

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

Webinar: Aan de slag met cao ‘Aan de slag’

lees meer
Ontslag vanwege weigering vaccinatie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag vanwege weigering vaccinatie

Artikel

lees meer
Capra Academie cursus
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 2048 1365 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en arbeidsrechtelijke vragen Zorg
Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen 1986 1286 Capra Advocaten

Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2) 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2)

Artikel

lees meer
Doorzoeken van de mailbox van de werknemer 150 150 Capra Advocaten

Doorzoeken van de mailbox van de werknemer

Artikel

lees meer
Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021

Artikel

lees meer
Een nieuw model van de verwerkersovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Een nieuw model van de verwerkersovereenkomst

Artikel

lees meer
De leerarbeidsplaats: arbeidsovereenkomst, of niet? 150 150 Capra Advocaten

De leerarbeidsplaats: arbeidsovereenkomst, of niet?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
De VOG als ontbindende voorwaarde 150 150 Capra Advocaten

De VOG als ontbindende voorwaarde

Artikel

lees meer
Noot JAR De ambtelijke molens en de onverwijlde opzegging 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR De ambtelijke molens en de onverwijlde opzegging

Artikel

lees meer
Update: Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Update: Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen? 150 150 Capra Advocaten

Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen?

Artikel

lees meer
Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling 150 150 Capra Advocaten

Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling

Artikel

lees meer
Op staande voet of de e-grond? Werkgever, kies snel en bewust! 150 150 Capra Advocaten

Op staande voet of de e-grond? Werkgever, kies snel en bewust!

Artikel

lees meer
Niet meewerken aan re-integratie uit angst voor corona 150 150 Capra Advocaten

Niet meewerken aan re-integratie uit angst voor corona

Artikel

lees meer
Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Noot JAR Passende uitkeringsregeling sector gemeenten

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts in de knel? 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts in de knel?

Artikel

lees meer
Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen 150 150 Capra Advocaten

Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen

Artikel

lees meer
Structuurwijziging van de ambtelijke top van de gemeente 150 150 Capra Advocaten

Structuurwijziging van de ambtelijke top van de gemeente

Artikel

lees meer
Wet Woo: gevolgen voor de onderwijssector 150 150 Capra Advocaten

Wet Woo: gevolgen voor de onderwijssector

Artikel

lees meer
Het OR-privacyboekje 150 150 Capra Advocaten

Het OR-privacyboekje

Artikel

lees meer
Toegangstesten en testbewijzen in het onderwijs (mbo en ho) 150 150 Capra Advocaten

Toegangstesten en testbewijzen in het onderwijs (mbo en ho)

Artikel

lees meer
Komt een militair bij de dokter 150 150 Capra Advocaten

Komt een militair bij de dokter

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet: onverwijld is ook écht onverwijld 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet: onverwijld is ook écht onverwijld

Artikel

lees meer
Een eerste blik op de Wet open overheid 150 150 Capra Advocaten

Een eerste blik op de Wet open overheid

Artikel

lees meer
Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV? 150 150 Capra Advocaten

Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV?

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 22 april

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 10 juni

lees meer
Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Langdurig ziek? Extra inspanning vereist bij herplaatsing

Artikel

lees meer
Online Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Online Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 27 mei

lees meer
Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19 150 150 Capra Advocaten

Een jaar later en 100 adviezen van het OMT verder: Covid-19

Artikel

lees meer
De jurisprudentie van het eerste jaar Wnra 150 150 Capra Advocaten

De jurisprudentie van het eerste jaar Wnra

Artikel

lees meer
Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi 150 150 Capra Advocaten

Ziekte en disfunctioneren: een complexe combi

Artikel

lees meer
Voorstel Wet werken waar je wil 150 150 Capra Advocaten

Voorstel Wet werken waar je wil

Artikel

lees meer
Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020 1508 826 Capra Advocaten

Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Functie-ontheffing bij de rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

Functie-ontheffing bij de rijksoverheid

Artikel

lees meer
Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager? 150 150 Capra Advocaten

Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager?

Artikel

lees meer
Tijd voor reorganisatie 150 150 Capra Advocaten

Tijd voor reorganisatie

Artikel

lees meer
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes 150 150 Capra Advocaten

Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Datalek: voorkomen is beter dan genezen 150 150 Capra Advocaten

Datalek: voorkomen is beter dan genezen

Artikel

lees meer
Verplicht vaccineren, ja of nee? 150 150 Capra Advocaten

Verplicht vaccineren, ja of nee?

Artikel

lees meer
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer 800 533 Capra Advocaten

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer

Artikel

lees meer
Mondkapjesplicht valt onder het instructierecht 150 150 Capra Advocaten

Mondkapjesplicht valt onder het instructierecht

Artikel

lees meer
Een ‘oud’ Sociaal Statuut: geldt dat nog? 150 150 Capra Advocaten

Een ‘oud’ Sociaal Statuut: geldt dat nog?

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Haag

Online kennisbijeenkomst 4 februari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Den Bosch

Online kennisbijeenkomst 21 januari

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 16 maart

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 25 maart

lees meer
Covid-19 en de mondkapjesplicht 150 150 Capra Advocaten

Covid-19 en de mondkapjesplicht

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Artikel

lees meer
Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Online kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 24 en 26 november en 1 december

lees meer
Only a few pints a day keeps the doctor away 150 150 Capra Advocaten

Only a few pints a day keeps the doctor away

Artikel

lees meer
Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij? 150 150 Capra Advocaten

Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij?

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Artikel

lees meer
De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten 150 150 Capra Advocaten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

Artikel

lees meer
Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020) 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020)

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint) 1508 826 Capra Advocaten

Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint)

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Virtuele Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Virtuele Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek! 150 150 Capra Advocaten

Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek!

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand 150 150 Capra Advocaten

Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand

Artikel

lees meer
Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer 150 150 Capra Advocaten

Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Overgang van onderneming voor overheden 150 150 Capra Advocaten

Overgang van onderneming voor overheden

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel

lees meer
Cao Gemeenten: contact met besmet persoon moet worden gemeld 150 150 Capra Advocaten

Cao Gemeenten: contact met besmet persoon moet worden gemeld

Artikel

lees meer
CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Misverstanden over ABP-pensioen 1508 826 Capra Advocaten

Misverstanden over ABP-pensioen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst Cao Gemeenten en Cao SGO in Roermond 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Cao Gemeenten en Cao SGO in Roermond

Kennisbijeenkomst

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Focus op privacy

Artikel

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Welkom arbeidsrecht’ in Groningen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst 1508 826 Capra Advocaten

Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht

Kennisbijeenkomst

lees meer
Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht 1508 826 Capra Advocaten

Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10! 150 150 Capra Advocaten

Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10!

Artikel

lees meer
Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aankondiging: Blog over arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Aankondiging: Blog over arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aanpassing Ontslagregeling in verband met Wnra 150 150 Capra Advocaten

Aanpassing Ontslagregeling in verband met Wnra

Artikel

lees meer
Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker! 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker!

Artikel

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Ontslag tijdens de proeftijd 150 150 Capra Advocaten

Ontslag tijdens de proeftijd

Artikel

lees meer
Regiobijeenkomst Wnra en Wab in Hardinxveld-Giessendam 150 150 Capra Advocaten

Regiobijeenkomst Wnra en Wab in Hardinxveld-Giessendam

Kennisbijeenkomst

lees meer
Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? 150 150 Capra Advocaten

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

Artikel

lees meer
Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

Artikel

lees meer
Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle

Kennisbijeenkomst

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van een dagdeel over de arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisaties

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150