De ambtenarenrechtersformule

De ambtenarenrechtersformule

De ambtenarenrechtersformule 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De meeste (sectorale) ambtelijke rechtspositieregelingen kennen een gesloten systeem van ontslaggronden. De regeling kent dan een hoofdstuk ontslag, en daarin staan de diverse ontslaggronden genoemd. De werkgever die een ambtenaar wil ontslaan moet een van die gronden kiezen: ongeschiktheid wegens ziekte, functionele ongeschiktheid, reorganisatie of een andere die in dat hoofdstuk wordt genoemd. Voor de ambtenaar kan het financieel nogal wat uitmaken op welke grond hij wordt ontslagen. In de meeste overheidssectoren krijgt de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen een betrekkelijk ruimhartige uitkering, de ambtenaar die wordt ontslagen wegens functionele ongeschiktheid een minder ruimhartige en de ambtenaar die bij wijze van disciplinaire straf wordt ontslagen helemaal niets.

De ambtenarenrechter toetst dan of die grond van toepassing is en zo ja, of de werkgever in redelijkheid van zijn daarmee gegeven ontslagbevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. De rechter kijkt, als hij van mening is dat ontslag op de gehanteerde grond zijn toets niet kan doorstaan, niet eigener beweging of misschien een andere ontslaggrond wel had kunnen worden toegepast. De werkgever mag overigens wel een primaire en een subsidiaire ontslaggrond hanteren, en hij kan ook, als bijvoorbeeld in eerste aanleg het door hem verleende strafontslag herroepen is, hangende zijn hoger beroep een besluit voor zover vereist nemen, waarbij dan bijvoorbeeld ontslag wegens verstoorde verhoudingen wordt verleend. In zulke gevallen beziet de rechter eerst of de primaire ontslaggrond respectievelijk het oorspronkelijke ontslag zijn toets kan doorstaan, en als dat niet het geval is of de subsidiaire grond dan wel het nieuwe ontslag voor zover vereist dat wel kan.

De geslotenheid van het ontslagsysteem wordt verder getemperd doordat vrijwel alle ambtelijke rechtspositieregelingen een artikel kennen dat bepaalt dat de ambtenaar ook op andere gronden dan de in het hoofdstuk dat het ontslag regelt met name genoemde kan worden ontslagen. Dat lijkt de deur open te zetten voor ontslag op elke redelijke grond, maar daar heeft de Centrale Raad van Beroep al lang geleden een rem op gezet, door te bepalen dat toepassing van dit artikel altijd moet zijn gebaseerd op de wijze van functievervulling van de ambtenaar. Toepassing van deze grond wordt door de ambtenarenrechter toegelaten als sprake is van ernstig en duurzaam verstoorde verhoudingen of een zogenaamde impasse. Dat laatste houdt in dat plaatsing van de ambtenaar in enige functie in de ambtelijke organisatie binnen een redelijke termijn onmogelijk is, bijvoorbeeld doordat de ambtenaar blijvend situatief ongeschikt moet worden geacht.

Tot een jaar of vijf geleden bepaalden vrijwel alle rechtspositieregelingen dat de ambtenaar bij een ontslag “op andere gronden” moest worden verzekerd van een uitkering die gelet op de omstandigheden die tot zijn ontslag hadden geleid redelijk was, en die in elk geval minimaal gelijk moest zijn aan de uitkering waarop hij aanspraak zou hebben gehad als hij wegens reorganisatie zou zijn ontslagen. Ook nu nog gaan veel sectorale regelingen daarvan uit.

Daar valt uit een oogpunt van ontslagbescherming wat voor te zeggen, want een dergelijke bepaling maakt dat een werkgever niet lichtvaardig tot op andere gronden zal overgaan. Er valt ook wel wat tegen deze systematiek aan te voeren. Vaak heeft de ambtenaar die wegens verstoorde verhoudingen wordt ontslagen een fors aandeel in de verstoring gehad, en het is een beetje raar dat zo iemand dan ten minste een even goede ontslagregeling moet hebben als de ambtenaar die altijd plichtsgetrouw en opgewekt zijn werk heeft verricht en wordt getroffen door een reorganisatie.

Zelfs als een rechtspositieregeling niet bepaalde dat bij ontslag op andere gronden minimaal dezelfde uitkering toegekend moest worden als bij een reorganisatieontslag, dan moest de overheidswerkgever dat tot voor kort toch doen. Sinds het eind van de vorige eeuw heeft de Centrale Raad van Beroep namelijk in tal van uitspraken vastgelegd dat, omdat de meeste ambtelijke rechtspositieregelingen nu eenmaal een dergelijke minimumgarantie kenden, die garantie ook gold als die niet in de toepasselijke rechtspositieregeling stond. Dat dit juridisch helemaal niet zo´n goede redenering is weet ik ook wel, maar de Raad hanteerde haar toch, laatstelijk op 2 augustus 2012 in een zaak van een ontslagen gemeenteambtenaar.

In een uitspraak van 14 februari 2013, CRvB 12/2152 AW, heeft de Raad een ommezwaai gemaakt. Ook deze uitspraak betrof het ontslag van een gemeenteambtenaar. De sectorale regeling voor de gemeente, de CAR/UWO, kent sinds 2008 geen minimumgarantie meer als hierboven bedoeld. De CAR/UWO bepaalt enkel dat de werkgever bij een ontslag op andere gronden de inhoud van hoofdstuk 10d CAR/UWO, dat de uitkeringen van ambtenaren bij werkloosheid regelt, betrekt voor zover dit redelijk en billijk is (zou er wel eens iets zijn wat redelijk is, maar toch niet billijk, vraag je je af. Maar goed.). En daarmee is niet zoveel gezegd, want niet alleen geeft die tekst de bevoegdheid aan de werkgever om af te wijken van dat hoofdstuk als het volgens hem niet redelijk is het onverkort toe te passen (in de hoop dat de rechter dat met hem eens zal zijn), ook toepassing van het hoofdstuk dwingt de werkgever in elk geval tot een keuze, met name doordat krachtens dit hoofdstuk de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen een aanvulling op zijn WW-uitkering krijgt en een nawettelijke uitkering, maar de ambtenaar die wegens functionele ongeschiktheid wordt ontslagen in beginsel alleen een aanvulling op de WW.

Anders dan een half jaar daarvoor heeft de Raad aanleiding gezien om, zoals hij het zelf zegt een nadere invulling te geven aan de passage “voor zover dit redelijk en billijk is”. De Raad oordeelde dat de ambtenaar zonder goede grond had gesteld dat zijn vertrouwen in zijn leidinggevenden weg was en hij niet meer met ze kon werken, en zonder goede grond was blijven weigeren om zelfs maar in gesprek te gaan over mogelijkheden om het vertrouwen te herstellen. Ten einde raad had de werkgever maar ontslag op andere gronden verleend, en daarbij helemaal geen bovenwettelijke uitkering toegekend (wel een bedrag voor outplacement, overigens). De Raad achtte het gedrag van de ambtenaar dermate verwijtbaar dat hij de weigering om de ambtenaar een nawettelijke uitkering toe te kennen in stand liet. Wel bepaalde hij dat de ambtenaar een aanvullende uitkering op de WW werd toegekend als bedoeld in hoofdstuk 10d CAR/UWO.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? Voor die overheidssectoren waar in de rechtspositieregeling is geregeld dat de ambtenaar bij een ontslag op andere gronden minimaal dezelfde uitkering moet worden toegekend als die welke hij bij reorganisatieontslag zou hebben ontvangen verandert er natuurlijk niets. Voor sectoren in wier rechtspositieregeling die minimumgarantie niet is opgenomen geldt dat voortaan in bepaalde gevallen een lagere uitkering kan worden toegekend dan bij reorganisatieontslag het geval zou zijn geweest. Maar hoe bont moet de ambtenaar het daarvoor maken? In elk geval moet het ontslag in overwegende mate aan de ambtenaar te wijten zijn. Dat blijkt niet alleen uit deze uitspraak, waarin de Raad uitdrukkelijk stelt dat de ambtenaar zijn houding te verwijten valt en dat daarom de werkgever op goede gronden heeft geoordeeld dat hem geen nawettelijke uitkering behoefde te worden toegekend, het blijkt ook uit de hieronder te bespreken uitspraken van de Raad van 28 februari 2013. Maar mag de ambtenaar ook een regeling als die welke hij bij een reorganisatieontslag zou hebben gekregen worden onthouden als het ontslag net iets meer aan hem te wijten is dan aan zijn werkgever? Ik denk het niet. De Raad veroordeelt de opstelling van de ambtenaar in krasse termen. Hij spreekt van zijn onbuigzame houding en onnavolgbare gedrag (ik denk trouwens dat de Raad met onnavolgbare onbegrijpelijke bedoelt). Maar ook uit de uitspraken van 28 februari 2013 valt dat af te leiden.

En wat is de ondergrens aan de aanspraken die de ambtenaar bij een ontslag op andere gronden moeten worden toegekend? Voor de ambtenaar op wie de CAR/UWO van toepassing is lijken mij dat de aanspraken die hij bij een ontslag wegens functionele ongeschiktheid zou hebben gehad. Ik leid dat af uit het feit dat de Raad de ambtenaar in zijn uitspraak van 14 februari 2013 wel een aanvullende uitkering, als onderscheiden van een bovenwettelijke, toekent. Hoofdstuk 10d CAR/UWO kent een aanvullende en een bovenwettelijke uitkering. De ambtenaar die wegens functionele aanvullende ongeschiktheid wordt ontslagen heeft daar aanspraak op, en de ambtenaar die wegens reorganisatie wordt ontslagen heeft dat ook, maar die heeft ook nog eens aanspraak op een bovenwettelijke uitkering. Vermoedelijk – de Raad zegt het niet – heeft hij in de omstandigheid dat de CAR/UWO de werkgever verplicht aansluiting te zoeken bij de bepalingen van hoofdstuk 10d, voor zover dit redelijk en billijk is aanleiding gevonden om te oordelen dat de aanvullende uitkering in elk geval moet worden toegekend, omdat dit een soort minimale aanspraak ingevolge dit hoofdstuk is. Maar de tekst van de betreffende bepaling dwingt daar, zoals we al zagen, niet toe. Het is dus nog steeds mogelijk dat in extreme gevallen wordt geoordeeld dat zelfs geen aanspraak op een aanvullende uitkering bestaat. En hoe zit dat met sectoren die de werkgever niet eens verplichten ergens aansluiting bij te zoeken? Ik denk dat er nog wel interessante uitspraken over deze materie zullen komen.

Dan zijn we bij de uitspraken van de Raad van 28 februari 2013 met LJN-nummers BZ2043 en BZ2044. De Raad vindt die uitspraken zelf zo belangrijk dat hij ze apart op rechtspraak.nl heeft aangekondigd en van een samenvatting voorzien. En ze brengen inderdaad iets volstrekt nieuws.

Tot nu toe was het zo dat de ambtenaar die werd ontslagen op andere gronden altijd recht had op de uitkeringsaanspraken die hij bij ontslag wegens reorganisatie zou hebben gehad, en dat hem meer diende te worden toegekend als de werkgever een overwegend aandeel had in de omstandigheden die tot zijn ontslag hadden geleid. De werkgever die zelf al oordeelde dat hij zo een overwegend aandeel had, was in beginsel vrij in de keuze van de aard van de compensatie daarvoor. Dat kon een langere uitkeringsduur zijn, of een hoger uitkeringspercentage, of een bedrag voor outplacement, of een extra pensioenvoorziening, of een bedrag ineens, of een combinatie van deze. Als de werkgever zelf niet onderkende dat hij zo een overwegend aandeel had, maar de Centrale Raad dat wel vond, bepaalde die meestal dat de ambtenaar naast de uitkering die hij bij reorganisatieontslag zou hebben ontvangen een bedrag ineens diende te worden toegekend. Niet altijd, overigens. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 9 december 2010 met nummer 09/4683 AW, waarin de Raad de uitkeringsduur verlengde.

Die veelkleurigheid alleen al maakte het moeilijk een duidelijke lijn in de jurisprudentie van de Raad te ontdekken. Wel was de Raad altijd op twee punten glashelder: bij de toe te kennen “plus” op de uitkeringsaanspraken ging het niet om volledige schadevergoeding, maar om compensatie van het aandeel van de werkgever, en de kantonrechtsformule mocht niet worden toegepast.

In zijn uitspraken van 28 februari 2013 handhaaft de Raad zijn vaste jurisprudentie dat voor een regeling waarbij de ambtenaar, naast de uitkeringsaanspraken die hij bij reorganisatieontslag zou hebben gehad, een vergoeding wordt toegekend, slechts sprake is als de werkgever een overwegend aandeel in de situatie die tot het ontslag noopt heeft gehad, en herhaalt hij dat de “plus” geen volledige schadevergoeding is, maar compensatie van het aandeel van de werkgever, en dat de kantonrechtersformule niet kan worden toegepast. Over dat laatste punt zegt hij in beide uitspraken dat hij al herhaaldelijk heeft overwogen dat die niet kon worden toegepast, omdat ambtelijke rechtspositieregelingen veelal een ruimere compensatie bieden bij loonderving dan voor reguliere werknemers het geval is, maar ik ken eigenlijk geen andere uitspraken van de Raad waar dat als reden voor het niet toepassen van de kantonrechtersformule wordt gegeven.

Vervolgens maakt de Raad een onderscheid naar de mate van het overwegend aandeel van de werkgever. Daarbij dient, aldus de uitspraken, een onderscheid te worden gemaakt naar drie bandbreedtes: 51 tot 65%, 65 tot 80% en 80 tot 100%, corresponderend met de factor van 0,5, 0,75 en 1.

Het is verder redelijk, aldus de Raad, om bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding rekening te houden met de hoogte van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Voor het eerste geeft de Raad als reden dat de ontslagvergoeding strekt tot gedeeltelijke compensatie van het te verwachten inkomensverlies, en voor het tweede dat de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de ambtenaar toeneemt naarmate het dienstverband langer duurt en de relatie hechter is geworden. Met het oog op de voor ambtenaren geldende bovenwettelijke voorzieningen, waaronder de nawettelijke uitkering, bestaat aanleiding een matiging aan te brengen van 50%.

Dit leidt tot de volgende formule: bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) x (aantal dienstjaren : 2) x 0,5, 0,75 of 1. En daarmee hebben we in het ambtenarenrecht dus onze eigen ambtenarenrechtersformule.

Voor het meewegen van andere factoren dan de hierboven genoemde, als kansen op de arbeidsmarkt, de gezondheidstoestand van de ambtenaar of reputatieschade bestaat, aldus de Raad, in beginsel geen aanleiding. Wel tekent hij hierbij aan niet uit te sluiten dat een ontslagen ambtenaar in voorkomende gevallen op andere wijze tegemoet moet worden gekomen door bijvoorbeeld het faciliteren van outplacement. De kosten daarvan mogen niet worden afgetrokken van de berekende vergoeding. Ten slotte merkt de Raad op dat de omstandigheid dat een betrokkene als gevolg van maatregelen van de werkgever tijdelijk niet werkzaam is geweest, maar wel salaris heeft ontvangen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden evenmin tot aftrek kan leiden.

De Raad heeft met deze uitspraken een handreiking gegeven aan de lagere rechtspraak, en aan ambtenaren en hun werkgevers die onderhandelen over hun ontslag. Dat laatste lukt natuurlijk nooit helemaal, omdat het zelden of nooit voorkomt dat de ambtenaar en zijn werkgever het eens zijn over de mate van hun respectieve aandeel in de situatie die tot ontslag heeft geleid, maar ik denk dat de rechtspraktijk met deze uitspraken goed uit de voeten kan. Partijen en rechtbanken kennen nu in elk geval goeddeels de kaders waaraan zij dienen te houden. De verdeling in procenten suggereert natuurlijk een mate van exactheid die in zaken als deze eigenlijk niet bestaat, maar er valt goed mee te werken.

De formule lijkt mij zeker niet onredelijk. Een kleine berekening leert dat de ambtenaar die (inclusief vakantietoeslag) € 5.000,– per maand verdiende en vijf jaren in dienst was voor hij werd ontslagen op grond van een verstoring van de verhoudingen die voor 90% aan de werkgever te wijten was, een bedrag van € 12.500,– moet worden toegekend naast zijn uitkering. Daar doen de meeste werkgevers het wel voor, denk ik. Laten we maar eens kijken wat de rechtspraktijk hiermee gaat doen.

De nieuwe formule laat nog wel wat vragen open. In beide uitspraken spreekt de Raad uitdrukkelijk van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag, en niet van de bezoldiging. Dat lijkt erop te wijzen dat de eindejaarsuitkering en eventuele toelagen niet behoeven te worden meegeteld. Maar in één van de uitspraken (die met LJN-nummer BZ2044) bepaalt de Raad dat de formule dient te worden berekend aan de hand van het bruto maandsalaris inclusief de toelage verzwarende omstandigheden van 10% en inclusief vakantietoeslag. Een volgende uitspraak zal hierin duidelijkheid moeten brengen.

De nieuwe formule kent geen plafond. De ambtenaar met veertig dienstjaren kan een heel erg hoge vergoeding krijgen, ook als hij nog maar een jaar van zijn pensioen verwijderd is. Ik denk niet dat dit de bedoeling is, maar ook hier geldt dat we nog wel een uitspraak kunnen verwachten die dat punt opheldert.

De vraag zou gesteld kunnen worden of hier met dienstjaren dienstjaren bij de werkgever die het ontslag verleent of dienstjaren als gedefinieerd in de toepasselijke rechtspositieregeling (voor het ARAR zijn ABP-dienstjaren in overheidsdienst en voor de CAR/UWO dienstjaren in de sector gemeente) wordt bedoeld, maar ik denk eigenlijk dat dit wel duidelijk is. De overweging over de verantwoordelijkheid van de werkgever die groter wordt naarmate het dienstverband langer duurt maakt wel duidelijk dat het hier om dienstjaren bij de werkgever die het ontslag verleent gaat.

En wat te denken van de overweging van de Raad dat de omstandigheid dat de ambtenaar door maatregelen van de werkgever tijdelijk niet werkzaam is geweest, maar wel salaris heeft ontvangen, niet tot aftrek kan leiden? Betekent dit dat de omstandigheid dat de ambtenaar die door eigen toedoen niet werkzaam is geweest maar wel salaris heeft ontvangen, bijvoorbeeld doordat hij zich uit boosheid ziek meldde, situatief arbeidsongeschikt werd geacht en elk gesprek over een oplossing van het conflict weigerde, wel tot verlaging van de vergoeding kan leiden? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat in een dergelijk geval veeleer zal worden geoordeeld dat de mate waarin het ontslag aan de werkgever moet worden geweten daardoor kleiner wordt.

Wat zal er eigenlijk gebeuren met die ontslagkwesties die nu nog onder de rechter zijn, waarbij de werkgever de compensatie voor een door hem erkend overwegend aandeel in een andere vorm heeft gegoten dan een bedrag ineens? De tijd zal het leren.

Tot slot vermeld ik nog drie kanttekeningen die in de discussie binnen Capra over deze uitspraken zijn gemaakt.

De eerste betreft de overweging van de Raad dat de kansen van de ontslagen ambtenaar op de arbeidsmarkt geen rol mogen spelen bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding. Hiermee lijkt de Raad afstand te nemen van een voorzichtige ontwikkeling in het civiele arbeidsrecht, met name op het stuk van kennelijk onredelijk ontslag. De Raad legt niet uit waarom de kans op de arbeidsmarkt geen rol mag spelen. Ik denk dat de Raad de formule vooral niet te ingewikkeld heeft willen maken, en dat lijkt mij een heel goede reden.

De tweede betreft de matiging van 50% van het aantal dienstjaren, die de Raad motiveert met een verwijzing naar de voor ambtenaren geldende bovenwettelijke voorzieningen. Een kantoorgenoot van mij merkte terecht op dat die voorzieningen per sector nogal verschillen. Een rijksambtenaar die na veertig dienstjaren op 58-jarige leeftijd wordt ontslagen heeft aanspraak op een uitkering tot na de pensioengerechtigde leeftijd, en een gemeenteambtenaar in dezelfde situatie op een uitkering tot hij de leeftijd bereikt van 62 jaar en 9 maanden. Hij wierp de vraag op of dat niet tot een verschil in de berekening van de vergoeding zou moeten leiden. Ik denk dat het antwoord op die vraag ontkennend luidt, hoezeer ik ook met mijn collega meevoel. We moeten namelijk bedenken dat we het hier hebben over een compensatie van het aandeel van de werkgever, en niet over een volledige schadevergoeding.

En verder geldt dat het onderscheid in uitkeringsaanspraken ook geldt bij bijvoorbeeld een reorganisatieontslag, en bij zulke ontslagen oordeelt de Centrale Raad – terecht – ook niet dat een extra ontslagvergoeding moet worden toegekend als de sectorale uitkeringsregeling wat minder ruim uitvalt.

De laatste is de verzuchting dat, doordat de Raad alles versimpelt tot bedragen ineens, de mogelijkheden tot het toekennen van een compensatie op een andere manier, die meer recht doet aan de situatie, worden beperkt. Dat worden ze helemaal niet. In een minnelijke regeling kan nog altijd de toe te kennen vergoeding geheel of gedeeltelijk worden vervangen door bijvoorbeeld een langere opzegtermijn of een hoger uitkeringspercentage. Wat voortaan niet meer kan is dat de werkgever deze keuze eenzijdig maakt en aan de ambtenaar oplegt, en daar hoeven we niet rouwig om te zijn. Non nostri saeculi est.
Pieter Joost Schaap

Contact over dit onderwerp

Pieter Joost Schaap

Pieter Joost Schaap

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid
Expertteam:
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Medezeggenschapsrecht, Klokkenluidersregelingen
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 - 18 50 10 52

Gerelateerd

Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
De Cao Gemeenten beschouwd 150 150 Capra Advocaten

De Cao Gemeenten beschouwd

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle

Kennisbijeenkomst

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo

Kennisbijeenkomst

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van 1 dagdeel

lees meer
Cursus Dossieropbouw 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Sittard-Geleen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Sittard-Geleen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht

Kennisbijeenkomst

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Masterclass Vertrekregelingen 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vertrekregelingen

Masterclass over beëindigingsregelingen binnen het publieke domein

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Leergang Verdieping ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

In 3 dagen een gedegen overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normaliseren kun je leren

De eerste stappen naar het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Wendbaar werken bij de overheid 150 150 Capra Advocaten

Wendbaar werken bij de overheid

Nieuws

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Artikel

lees meer
Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017 150 150 Capra Advocaten

Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017

Nieuws

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Kiezen of delen: de transitievergoeding in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Kiezen of delen: de transitievergoeding in het onderwijs

Artikel

lees meer
Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar” 150 150 Capra Advocaten

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club 150 150 Capra Advocaten

De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” 150 150 Capra Advocaten

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

Artikel

lees meer
Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Worden ambtenaren normale werknemers? 150 150 Capra Advocaten

Worden ambtenaren normale werknemers?

Artikel

lees meer
Overnames in de zorg. Wat betekent dat voor het personeel? 150 150 Capra Advocaten

Overnames in de zorg. Wat betekent dat voor het personeel?

Artikel

lees meer
Een normaliseringsspecial voor u 150 150 Capra Advocaten

Een normaliseringsspecial voor u

Artikel

lees meer
Normalisering? Ik ben er wel klaar mee! 150 150 Capra Advocaten

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Artikel

lees meer
Kennistafel over zelfsturende teams 150 150 Capra Advocaten

Kennistafel over zelfsturende teams

Nieuws

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ? 150 150 Capra Advocaten

Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?

Artikel

lees meer
Een andere manier van werken 150 150 Capra Advocaten

Een andere manier van werken

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Verjaringsperikelen 150 150 Capra Advocaten

Verjaringsperikelen

Artikel

lees meer
Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts? 150 150 Capra Advocaten

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Artikel

lees meer
Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Het overgangsrecht van de Wgr

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek verplicht? 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek verplicht?

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Klaar voor de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

Klaar voor de normalisering?

Artikel

lees meer
Ontduiking Wwz? 150 150 Capra Advocaten

Ontduiking Wwz?

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Nieuws

lees meer
Ambtelijke rechtspositie anno 2017 150 150 Capra Advocaten

Ambtelijke rechtspositie anno 2017

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 150 150 Capra Advocaten

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel

lees meer
Kan het nog flexibeler 150 150 Capra Advocaten

Kan het nog flexibeler

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Update Normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Update Normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract” 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract”

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
WWZ-scan biedt helpende hand 150 150 Capra Advocaten

WWZ-scan biedt helpende hand

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden 150 150 Capra Advocaten

Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Een nieuwe cao gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe cao gemeenten

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Reorganisatie binnen de Jeugdzorg 150 150 Capra Advocaten

Reorganisatie binnen de Jeugdzorg

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
Payrolling, een risico of een verlossing? 150 150 Capra Advocaten

Payrolling, een risico of een verlossing?

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 150 150 Capra Advocaten

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Artikel

lees meer
Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst! 150 150 Capra Advocaten

Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst!

Artikel

lees meer
Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling 150 150 Capra Advocaten

Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling

Artikel

lees meer
De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
De nieuwe werktijdenregeling in de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De nieuwe werktijdenregeling in de CAR/UWO

Artikel

lees meer
Verplicht met vakantie? 150 150 Capra Advocaten

Verplicht met vakantie?

Artikel

lees meer
Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) 150 150 Capra Advocaten

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Artikel

lees meer
Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy 150 150 Capra Advocaten

Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy

Artikel

lees meer
Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling

Artikel

lees meer
Stage lopen na je studie 150 150 Capra Advocaten

Stage lopen na je studie

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De samenwerkende overheid 150 150 Capra Advocaten

De samenwerkende overheid

Artikel

lees meer
Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot 150 150 Capra Advocaten

Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot

Artikel

lees meer
Sectorenmodel 150 150 Capra Advocaten

Sectorenmodel

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
Over Capra Maastricht en bestuurlijke samenwerking 150 150 Capra Advocaten

Over Capra Maastricht en bestuurlijke samenwerking

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
Werk, zorg en jeugd 150 150 Capra Advocaten

Werk, zorg en jeugd

Artikel

lees meer
Over het opheffen van functies 150 150 Capra Advocaten

Over het opheffen van functies

Artikel

lees meer
De afgewezen interne sollicitatie kandidaat 150 150 Capra Advocaten

De afgewezen interne sollicitatie kandidaat

Artikel

lees meer
VWNW-gedoe 150 150 Capra Advocaten

VWNW-gedoe

Artikel

lees meer
Is uw Sociaal Statuut nog “hoofdstuk 10d-proof”? 150 150 Capra Advocaten

Is uw Sociaal Statuut nog “hoofdstuk 10d-proof”?

Artikel

lees meer
De ambtenarenrechtersformule 150 150 Capra Advocaten

De ambtenarenrechtersformule

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: de eerste ervaringen 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: de eerste ervaringen

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Vwnw-contract, de nieuwe term bij reorganisaties 150 150 Capra Advocaten

Vwnw-contract, de nieuwe term bij reorganisaties

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Onrechtmatig verkregen bewijs 150 150 Capra Advocaten

Onrechtmatig verkregen bewijs

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Een redelijke regeling, of niet? 150 150 Capra Advocaten

Een redelijke regeling, of niet?

Artikel

lees meer
Sollicitatieperikelen 150 150 Capra Advocaten

Sollicitatieperikelen

Artikel

lees meer
Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken 150 150 Capra Advocaten

Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken

Artikel

lees meer
Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan! 150 150 Capra Advocaten

Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR 150 150 Capra Advocaten

Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR

Artikel

lees meer
Het COA en de CAO 150 150 Capra Advocaten

Het COA en de CAO

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Terugkomen op een al gegeven akkoord? 150 150 Capra Advocaten

Terugkomen op een al gegeven akkoord?

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Een ‘wenselijk’ ontslag … 150 150 Capra Advocaten

Een ‘wenselijk’ ontslag …

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
Getob over aftoppen topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Getob over aftoppen topinkomens

Artikel

lees meer
Detacheren, uitzenden en vaste aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Detacheren, uitzenden en vaste aanstelling

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Vakantiedagen, verjaring en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Vakantiedagen, verjaring en ziekte

Artikel

lees meer
Kind badwater en kosten 150 150 Capra Advocaten

Kind badwater en kosten

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Payrolling? Bezint eer gij begint.. 150 150 Capra Advocaten

Payrolling? Bezint eer gij begint..

Artikel

lees meer
Het blijft oppassen met detacheringen en uitzendconstructies 150 150 Capra Advocaten

Het blijft oppassen met detacheringen en uitzendconstructies

Artikel

lees meer
Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten

Artikel

lees meer
Regeling voor vervroegde uittreding of niet? 150 150 Capra Advocaten

Regeling voor vervroegde uittreding of niet?

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
Wet verrommeling rechtspositie ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Wet verrommeling rechtspositie ambtenaren?

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
De Flexwet hoe zit het ook al weer? 150 150 Capra Advocaten

De Flexwet hoe zit het ook al weer?

Artikel

lees meer
Dat is beloofd! 150 150 Capra Advocaten

Dat is beloofd!

Artikel

lees meer
Een onduidelijk adviesje 150 150 Capra Advocaten

Een onduidelijk adviesje

Artikel

lees meer
Linksom of rechtsom eruit? 150 150 Capra Advocaten

Linksom of rechtsom eruit?

Artikel

lees meer
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Heeft u een meetlatje bij de hand? 150 150 Capra Advocaten

Heeft u een meetlatje bij de hand?

Artikel

lees meer
Bezuinigingen en reorganisaties 150 150 Capra Advocaten

Bezuinigingen en reorganisaties

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Nog maar een keer: de ambtelijke status 150 150 Capra Advocaten

Nog maar een keer: de ambtelijke status

Artikel

lees meer
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Pro-actief adviseren / de AOW naar 67 jaar. Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Pro-actief adviseren / de AOW naar 67 jaar. Wat nu?

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Rechterlijke toets beoordelingsbesluit 150 150 Capra Advocaten

Rechterlijke toets beoordelingsbesluit

Artikel

lees meer
Komkommertijd en ontslagvergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Komkommertijd en ontslagvergoedingen

Artikel

lees meer
Strafontslag vanwege beledigen werkgever 150 150 Capra Advocaten

Strafontslag vanwege beledigen werkgever

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer