Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling

Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling

Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De ‘ketenregeling’ houdt kort gezegd in dat na meerdere tijdelijke dienstverbanden een vast dienstverband ontstaat. Dit gebeurt van rechtswege, dus ongeacht of werkgever en medewerker dit willen. De ketenregeling geeft daarmee bescherming aan medewerkers met tijdelijke dienstverbanden. Het gaat dan bijna per definitie om flexibele arbeidsrelaties, omdat daarbij sprake is van tijdelijke dienstverbanden.

Over de ketenregeling zijn eind 2013 enkele belangrijke uitspraken gewezen door de Centrale Raad van Beroep (hierna ‘CRvB’). Dit artikel gaat in het bijzonder over twee uitspraken. De eerste die hierna wordt behandeld speelt zich af bij de sector gemeenten (CRvB 18 november 2013), de tweede bij de sector Defensie (CRvB 24 oktober 2013). Maar ook voor de andere overheidssectoren is deze jurisprudentie van belang. Het Europese en het civiele arbeidsrecht spelen in dit soort zaken een belangrijke rol.

Voordat hierna op deze onderwerpen nader wordt ingegaan, volgen eerst de conclusies. Deze worden daarna toegelicht.

Conclusies

  1. De positie van de flexkracht komt (mede) tot uitdrukking in de regelgeving en jurisprudentie over de zogenaamde ketenregeling (= na een aantal opvolgende dienstverbanden ontstaat van rechtswege een dienstverband voor onbepaalde tijd).
  2. Voor gemeenten geldt dat uitzendwerk voorafgaand aan een (tijdelijke) aanstelling, niet meetelt voor de ketenregeling (CRvB 18 november 2013). Detachering vanuit een andere gemeente telt wel mee. Detachering vanuit een privaatrechtelijk dienstverband weer niet.
  3. Het Europese recht (richtlijnen en jurisprudentie) is een belangrijke rechtsbron voor de rechtsvinding ten aanzien van de ketenregeling (c.q. flexibele arbeidsrelaties).
  4. De ketenregeling is niet bij alle overheidssectoren hetzelfde geregeld (in de sector politie zelfs helemaal niet). Bepalend is de exacte tekst van de betreffende bepaling in de van toepassing zijnde rechtspositieregeling.
  5. Het BARD (sector defensie) kent, evenals de CAO Nederlandse Universiteiten, een vergelijkbare ketenregeling als de CAR/UWO. Uit de uitspraak CRvB 24 oktober 2013, een zaak die zich afspeelt bij Defensie, blijkt dat een tussentijdse uitzendperiode wel meetelt voor de ketenregeling (anders ontstaat er volgens de Raad een “ongerijmd resultaat”).
  6. In het (privaatrechtelijke) arbeidsrecht (BW) telt uitzendwerk per definitie wel mee voor de ketenregeling (art. 7:668a BW). ‘Voorafgaand’ of ‘tussentijds’ is daarbij niet relevant. Sommige overheden kennen een vergelijkbare regeling als artikel 7:668a BW (de sectoren Rijk, waterschappen, provincies, UMC’s).
  7. Of werk via een payrollconstructie bij de overheid meetelt voor de ketenregeling, is in de jurisprudentie nog niet expliciet uitgemaakt. Werk via een payrollconstructie telt bij gemeenten, op grond van huidige jurisprudentie van de Raad, zeer waarschijnlijk niet mee. Dit is afhankelijk van de vraag of payrolling gekwalificeerd wordt als een uitzendovereenkomst. Hierover bestaat verdeeldheid in literatuur/jurisprudentie. Verder is van belang of het uitzendwerk voorafgaand aan een aanstelling of tussentijds wordt verricht. Relevant is bovendien dat de huidige tendens in de rechtspraak is dat rechters door constructies heen kijken (zie bijvoorbeeld de zaak van de stichting SDWE, maar ook zaken als Albron etc.), ter bescherming van de flexibele arbeidskracht.
  8. Plan van het huidige kabinet is om de ketenregeling in het BW te wijzigen (wetsvoorstel Werk en Zekerheid), ter verbetering van de rechtspositie van de flexibele arbeidskracht. Mogelijk is dit voorstel ook van belang voor de overheid (al dan niet via het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren).
Deze conclusies worden als volgt toegelicht.

 

Centrale Raad van Beroep 18 november 2013 (TAR 2014/2)

In deze zaak gaat het om een gemeenteambtenaar, die bij de betreffende gemeente eerst als uitzendkracht tewerk was gesteld. Daarna volgden drie tijdelijke aanstellingen. Volgens de ambtenaar was er met de laatste aanstelling sprake van een aanstelling voor onbepaalde tijd. Maar volgens de Centrale Raad van Beroep was dit anders.

De gemeentelijke rechtspositieregeling bepaalt weliswaar dat na drie tijdelijke aanstellingen een aanstelling voor onbepaalde tijd volgt, maar de tijd als uitzendkracht geldt daarbij niet als een aanstelling. Deze telt dus volgens de Raad niet mee in de keten. Met de gemeentelijke rechtspositieregeling wordt overigens in het bijzonder gedoeld op artikel 2:4 lid 6 CAR/UWO, ingevoerd per 1 juli 2001 (kort nadat in het civiele arbeidsrecht de Wet flexibiliteit en zekerheid was ingevoerd)

De uitspraak betrof niets nieuws: ook in de uitspraak van 8 december 2011 oordeelde de Centrale Raad van Beroep al dat uitzendwerk, voorafgaand aan een aanstelling, niet meetelt voor de keten (TAR 2012/75). Maar de motivering is wel interessant.

Europees recht

Uit de uitspraak van 18 november 2013 valt enige aarzeling op te maken. Alsof er een kentering in de jurisprudentie had kunnen plaatsvinden. De Raad wilde namelijk aanvankelijk, zo blijkt uit de uitspraak, enkele prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie. De flexibele arbeidsverhouding is immers een onderwerp dat geregeld is in Europese regelgeving.

Maar een prejudiciële vraag was volgens de Raad niet meer nodig, toen het arrest C-290/12 bekend werd (Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA). Daarin heeft het Europees Hof geoordeeld dat de richtlijn 1999/70 niet van toepassing is op uitzendwerk. De richtlijn betreft de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999, inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze richtlijn, bedoeld om misbruik van arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd aan te gaan, is onder meer bepaald dat lidstaten maatregelen invoeren ter vaststelling van het aantal maal dat dergelijke verhoudingen mogen worden vernieuwd.

Wat betreft het Europees recht zij ook verwezen naar de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Adeneler (C-212/04). Uit de uitspraak van de CRvB van 18 november 2013 blijkt dat de medewerker op deze uitspraak, zij het in deze zaak tevergeefs, beroep had gedaan. In de uitspraak bepaalde het Hof dat in beginsel geldt dat een arbeidsovereenkomst c.q. –relatie voor onbepaalde tijd de ‘normale arbeidsverhouding’ is. Dit uitgangspunt verklaart wellicht temeer de uitspraak die hierna aan de orde komt: CRvB 24 oktober 2013.

Detachering

Geldt dit ook voor detachering? Dat wil zeggen, als een medewerker eerst vanuit een gemeente wordt gedetacheerd bij een andere gemeente, geldt die periode dan wel mee voor de ketenregeling?

Het antwoord is ja, detachering telt dan mee. De Centrale Raad van Beroep heeft dit al geoordeeld in onder meer de uitspraak van 11 november 2004 (TAR 2005/9). De detachering, die voorafgaat aan een aanstelling, wordt gelijkgesteld met een aanstelling. Deze telt dan dus mee voor de keten. Dat geldt overigens weer niet als de detachering plaatsvindt vanuit een privaatrechtelijk dienstverband (CRvB 8 december 2011, TAR 2012/76).

Defensie

Tot zover de situatie bij de gemeenten. Bij Defensie, in welke sector het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD) van toepassing is, geldt een vergelijkbare regeling als bij gemeenten. Daarom is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 oktober 2013 (TAR 2014/1), de tweede uitspraak die in dit stuk in het bijzonder behandeld wordt, ook voor gemeenten relevant.

Deze zaak, wellicht van nog meer belang dan de uitspraak van 18 november 2013, betrof een medewerker die bij Defensie eerst werkzaam was als uitzendkracht, vervolgens drie aanstellingen had, daarna weer als uitzendkracht werkzaam was, en ten slotte twee aanstellingen had. De medewerker stelde dat er met de laatste aanstelling sprake was van een aanstelling voor onbepaalde tijd, en kreeg daarin gelijk. Anders zou dit volgens de Raad leiden tot een “ongerijmd resultaat”, en geen recht doen aan de gewenste bescherming van tijdelijke werkkrachten. Van belang is op te merken dat het hier ook om tussentijds uitzendwerk ging, en dat dit volgens de Raad meetelt in de ketenregeling.

De arbeidsrechtjurist zal bij de uitspraak van 24 oktober 2013 wellicht denken aan de zogenaamde Campina zaak, waarin de Hoge Raad al in 1991 oordeelde dat een ‘draaideurconstructie’ niet is toegestaan (HR 22 november 1991, NJ 1992/707).

Andere overheidssectoren

Hoe is de ketenregeling geregeld bij andere overheidssectoren?
De CAO Nederlandse Universiteiten, voor de openbare universiteiten een ambtenarenrechtelijke rechtspositieregeling en geen CAO in de zin van de Wet CAO, kent een vergelijkbare ketenregeling als de CAR/UWO en het BARD.
De sector Rijk kent weer een geheel andere regeling, opgenomen in het algemeen rijks ambtenarenreglement (ARAR). Daarin staat immers in artikel 6 lid 7 dat als de medewerker voorafgaand aan een aanstelling werkzaamheden heeft verricht, deze meetellen voor de ketenregeling. Uitzendwerk voorafgaand aan de aanstelling telt bij het Rijk dus wel mee voor de keten. De sectoren provincies, waterschappen en academische ziekenhuizen kennen in hun rechtspositieregeling een vergelijkbare bepaling.

De sector politie kent in het geheel geen ketenregeling. Het maakt dus nogal wat uit bij welke sector een ambtenaar is aangesteld.

Civiel arbeidsrecht

Het is interessant om een uitstap te maken naar het civiele arbeidsrecht. Het civiele arbeidsrecht, en dan vooral de Wet flexibiliteit en zekerheid, heeft immers als voorbeeld gediend voor artikel 2:4 CAR/UWO. Maar het blijkt dat dit toch verschillend is uitgewerkt.

In het civiele arbeidsrecht is de ketenregeling opgenomen in artikel 7:668a BW. De tekst daarvan lijkt veel meer op de regeling bij het Rijk. Uitzendwerk, ook voorafgaand aan een aanstelling, wordt dus meegenomen in de keten. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de kantonrechter Roermond van 14 november 2013 (ECLI:NL:RBLIM:2013:8853). Maar het moet dan wel gaan om hetzelfde werk (zie bijvoorbeeld kantonrechter Bergen op Zoom 16 februari 2005, JAR 2005/71).
Bij cao kan overigens afgeweken worden van de wettelijke regeling (artikel 7:668a BW), ten nadele van de werknemer.

Payrolling

Een andere interessante vraag in dit verband is of payrolling meetelt voor de keten.

Bij payrolling, overigens geen wettelijk begrip, komt iemand in dienst bij een payrollbedrijf. De medewerker wordt vervolgens tewerk gesteld bij een derde, die wel de selectie heeft gedaan van deze medewerker.

Recent zijn er meerdere rechterlijke uitspraken gedaan over payrolling. In enkele uitspraken heeft de rechter bepaald dat de medewerker geen dienstverband had met het payrollbedrijf: kantonrechter Enschede 21 maart 2013, JAR 2013/95 (stichting SDWE) en kantonrechter Almelo 13 mei 2013, JAR 2013/144 (Stafflease BV). Er was in deze laatste twee zaken overigens ook geen sprake van een uitzendovereenkomst. Maar over de vraag of payrolling gelijk gesteld dient te worden aan een uitzendovereenkomst, wordt wel verschillend gedacht: zie bijvoorbeeld de conclusie van de Advocaat-Generaal bij HR 24 december 2010, JAR 2011/21.

Geldt er dan bij payrolling wel een dienstverband tussen de inlener en de medewerker? In de genoemde twee uitspraken wordt deze vraag niet expliciet bevestigend beantwoord. In ieder geval kan gezegd wordt dat het risico bestaat dat payrolling meetelt voor de keten. Rechters kijken immers steeds vaker door constructies heen, dikwijls in het voordeel van de medewerker (zie ook de zogenaamde Albron zaak).

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Voor de toekomst is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid nog van belang; een wetsvoorstel dat beoogt het civiele arbeidsrecht te wijzigen.

Met dit voorstel wordt onder meer de positie van de flexibele arbeidskracht verstevigd. In dat verband wordt voorgesteld om de ketenregeling op de volgende wijze aan te passen: afwijking bij cao van de maximale duur en het maximale aantal contracten wordt aan voorwaarden gebonden; de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Hiervan kan niet meer bij cao worden afgeweken; de maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie jaar naar twee jaar.

Dit voorstel is ook voor de overheidswerkgevers van belang, omdat, als het al niet direct van toepassing wordt in het kader van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, deze wetgeving een reflexwerking kan hebben.

Met de uitspraak van 18 december 2013 (ECLI:NL:RBMNE:2013:7251) lijkt de kantonrechter Utrecht overigens al op de nieuwe wetgeving vooruit te lopen. De rechter bepaalde in deze uitspraak namelijk dat de werknemersbescherming zich verzet tegen afwijking van een ketenregeling voor (assistent-) scheidsrechters betaald voetbal, waarbij onbeperkt tijdelijke contracten kunnen worden gesloten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Ten slotte

Uit het voorgaande blijkt dat de flexibele arbeidskracht met de recente jurisprudentie en voorgenomen wetgeving, beter beschermd is c.q. zal worden.
De vraag daarbij is of het tij op een gegeven moment niet weer zal keren, dat wil zeggen meer ten gunste van de werkgever. Dat is zeker niet uit te sluiten, gezien ook de wens bij medewerkers om “ondernemend, flexibel en zelfstandig” te zijn (de ambtenaar 2.0). Daar zou op een gegeven moment, als de balans doorslaat, ook wat tegenover kunnen staan.

Wij houden de ontwikkelingen voor u bij.

Mark van de Laar
Capra Maastricht

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? 150 150 Capra Advocaten

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

Artikel

lees meer
Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

Artikel

lees meer
Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
De Cao Gemeenten beschouwd 150 150 Capra Advocaten

De Cao Gemeenten beschouwd

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle

Kennisbijeenkomst

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo

Kennisbijeenkomst

lees meer
Cursus Dossieropbouw 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Sittard-Geleen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Sittard-Geleen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht

Kennisbijeenkomst

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
Brochure: De Hybride Docent aan het werk 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Hybride Docent aan het werk

Brochure

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Masterclass Vertrekregelingen 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vertrekregelingen

Masterclass over beëindigingsregelingen binnen het publieke domein

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Leergang Verdieping ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

In 3 dagen een gedegen overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normaliseren kun je leren

De eerste stappen naar het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Wendbaar werken bij de overheid 150 150 Capra Advocaten

Wendbaar werken bij de overheid

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Artikel

lees meer
Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017 150 150 Capra Advocaten

Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar” 150 150 Capra Advocaten

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club 150 150 Capra Advocaten

De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” 150 150 Capra Advocaten

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

Artikel

lees meer
Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Worden ambtenaren normale werknemers? 150 150 Capra Advocaten

Worden ambtenaren normale werknemers?

Artikel

lees meer
Een normaliseringsspecial voor u 150 150 Capra Advocaten

Een normaliseringsspecial voor u

Artikel

lees meer
Normalisering? Ik ben er wel klaar mee! 150 150 Capra Advocaten

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Artikel

lees meer
Kennistafel over zelfsturende teams 150 150 Capra Advocaten

Kennistafel over zelfsturende teams

Nieuws

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ? 150 150 Capra Advocaten

Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?

Artikel

lees meer
Een andere manier van werken 150 150 Capra Advocaten

Een andere manier van werken

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Verjaringsperikelen 150 150 Capra Advocaten

Verjaringsperikelen

Artikel

lees meer
Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts? 150 150 Capra Advocaten

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Artikel

lees meer
Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Het overgangsrecht van de Wgr

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek verplicht? 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek verplicht?

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Klaar voor de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

Klaar voor de normalisering?

Artikel

lees meer
Ontduiking Wwz? 150 150 Capra Advocaten

Ontduiking Wwz?

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering

Artikel

lees meer
Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Nieuws

lees meer
Ambtelijke rechtspositie anno 2017 150 150 Capra Advocaten

Ambtelijke rechtspositie anno 2017

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 150 150 Capra Advocaten

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel

lees meer
Kan het nog flexibeler 150 150 Capra Advocaten

Kan het nog flexibeler

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Update Normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Update Normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract” 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract”

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
WWZ-scan biedt helpende hand 150 150 Capra Advocaten

WWZ-scan biedt helpende hand

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden 150 150 Capra Advocaten

Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Een nieuwe cao gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe cao gemeenten

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
Payrolling, een risico of een verlossing? 150 150 Capra Advocaten

Payrolling, een risico of een verlossing?

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 150 150 Capra Advocaten

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Artikel

lees meer
Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst! 150 150 Capra Advocaten

Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst!

Artikel

lees meer
Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling 150 150 Capra Advocaten

Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling

Artikel

lees meer
De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
De nieuwe werktijdenregeling in de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De nieuwe werktijdenregeling in de CAR/UWO

Artikel

lees meer
Verplicht met vakantie? 150 150 Capra Advocaten

Verplicht met vakantie?

Artikel

lees meer
Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) 150 150 Capra Advocaten

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Artikel

lees meer
Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy 150 150 Capra Advocaten

Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy

Artikel

lees meer
Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling

Artikel

lees meer
Stage lopen na je studie 150 150 Capra Advocaten

Stage lopen na je studie

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De samenwerkende overheid 150 150 Capra Advocaten

De samenwerkende overheid

Artikel

lees meer
Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot 150 150 Capra Advocaten

Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot

Artikel

lees meer
Sectorenmodel 150 150 Capra Advocaten

Sectorenmodel

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
Over Capra Maastricht en bestuurlijke samenwerking 150 150 Capra Advocaten

Over Capra Maastricht en bestuurlijke samenwerking

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
Werk, zorg en jeugd 150 150 Capra Advocaten

Werk, zorg en jeugd

Artikel

lees meer
De afgewezen interne sollicitatie kandidaat 150 150 Capra Advocaten

De afgewezen interne sollicitatie kandidaat

Artikel

lees meer
VWNW-gedoe 150 150 Capra Advocaten

VWNW-gedoe

Artikel

lees meer
De ambtenarenrechtersformule 150 150 Capra Advocaten

De ambtenarenrechtersformule

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: de eerste ervaringen 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: de eerste ervaringen

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Vwnw-contract, de nieuwe term bij reorganisaties 150 150 Capra Advocaten

Vwnw-contract, de nieuwe term bij reorganisaties

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Onrechtmatig verkregen bewijs 150 150 Capra Advocaten

Onrechtmatig verkregen bewijs

Artikel

lees meer
Een redelijke regeling, of niet? 150 150 Capra Advocaten

Een redelijke regeling, of niet?

Artikel

lees meer
Sollicitatieperikelen 150 150 Capra Advocaten

Sollicitatieperikelen

Artikel

lees meer
Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken 150 150 Capra Advocaten

Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken

Artikel

lees meer
Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan! 150 150 Capra Advocaten

Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR 150 150 Capra Advocaten

Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR

Artikel

lees meer
Het COA en de CAO 150 150 Capra Advocaten

Het COA en de CAO

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Terugkomen op een al gegeven akkoord? 150 150 Capra Advocaten

Terugkomen op een al gegeven akkoord?

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Een ‘wenselijk’ ontslag … 150 150 Capra Advocaten

Een ‘wenselijk’ ontslag …

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
Getob over aftoppen topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Getob over aftoppen topinkomens

Artikel

lees meer
Detacheren, uitzenden en vaste aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Detacheren, uitzenden en vaste aanstelling

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Vakantiedagen, verjaring en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Vakantiedagen, verjaring en ziekte

Artikel

lees meer
Kind badwater en kosten 150 150 Capra Advocaten

Kind badwater en kosten

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Payrolling? Bezint eer gij begint.. 150 150 Capra Advocaten

Payrolling? Bezint eer gij begint..

Artikel

lees meer
Het blijft oppassen met detacheringen en uitzendconstructies 150 150 Capra Advocaten

Het blijft oppassen met detacheringen en uitzendconstructies

Artikel

lees meer
Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Kijk goed naar uw detacheringsovereenkomsten

Artikel

lees meer
Regeling voor vervroegde uittreding of niet? 150 150 Capra Advocaten

Regeling voor vervroegde uittreding of niet?

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
Wet verrommeling rechtspositie ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Wet verrommeling rechtspositie ambtenaren?

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
De Flexwet hoe zit het ook al weer? 150 150 Capra Advocaten

De Flexwet hoe zit het ook al weer?

Artikel

lees meer
Dat is beloofd! 150 150 Capra Advocaten

Dat is beloofd!

Artikel

lees meer
Een onduidelijk adviesje 150 150 Capra Advocaten

Een onduidelijk adviesje

Artikel

lees meer
Linksom of rechtsom eruit? 150 150 Capra Advocaten

Linksom of rechtsom eruit?

Artikel

lees meer
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Heeft u een meetlatje bij de hand? 150 150 Capra Advocaten

Heeft u een meetlatje bij de hand?

Artikel

lees meer
Bezuinigingen en reorganisaties 150 150 Capra Advocaten

Bezuinigingen en reorganisaties

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Nog maar een keer: de ambtelijke status 150 150 Capra Advocaten

Nog maar een keer: de ambtelijke status

Artikel

lees meer
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Pro-actief adviseren / de AOW naar 67 jaar. Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Pro-actief adviseren / de AOW naar 67 jaar. Wat nu?

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Rechterlijke toets beoordelingsbesluit 150 150 Capra Advocaten

Rechterlijke toets beoordelingsbesluit

Artikel

lees meer
Komkommertijd en ontslagvergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Komkommertijd en ontslagvergoedingen

Artikel

lees meer
Strafontslag vanwege beledigen werkgever 150 150 Capra Advocaten

Strafontslag vanwege beledigen werkgever

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel