Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk

Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk

Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Sjoerd Richters heeft in het Tijdschrift Recht en Arbeid van mei 2015 een artikel geschreven over de transitievergoeding: “Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk”

De pdf van deze publicatie kunt u hier downloaden.

Samenvatting

Het kabinet vindt dat de huidige ontslagvergoedingen onvoldoende productief worden ingezet voor het vinden van nieuw werk. Om daaraan iets te doen introduceert de Wet werk en zekerheid  een nieuwe ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Bij dreigend ontslag beoogt deze nieuwe forfaitaire vergoeding onder andere de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Naar mijn overtuiging schiet de transitievergoeding daarin om een aantal redenen tekort. In deze bijdrage ga ik in op die redenen en doe ik een paar suggesties waarmee de transitievergoeding haar naam meer eer aan kan doen.

1. Inleiding

Eén van de centrale doelstellingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ)  is de bevordering van werkzekerheid, wat zoveel betekent als een leven lang werken, maar niet per se bij dezelfde werkgever. Met deze actieve focus op arbeidsmobiliteit wil het kabinet niet alleen het beroep op de Werkloosheidsverzekering verminderen, maar ook het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid verbeteren.  In het verlengde hiervan kent het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 nog maar één – algemeen geldende forfaitaire – ontslagvergoeding: de transitievergoeding.  Deze vergoeding is zowel bedoeld als compensatie voor het ontslag als voor het vergemakkelijken van de overgang naar nieuw werk.  Ontslagvergoedingen moeten de transitie naar nieuw werk niet in de weg staan, maar veeleer faciliteren, vindt het kabinet.  Of de transitievergoeding wel beantwoordt aan dit doel valt echter te betwijfelen. In deze bijdrage wordt eerst beargumenteerd waarom hierbij vraagtekens kunnen worden gezet. Vervolgens worden een paar alternatieve mogelijkheden en good practices belicht die van nut kunnen zijn bij de vorming van ideeën over de manier waarop ontslagvergoedingen productiever zouden kunnen worden ingezet bij het vinden van nieuw werk.

2. De transitievergoeding: een paar kritische kanttekeningen

2.1.    Geen vastomlijnd doel
Eén van de grootste tekortkomingen van de transitievergoeding als transitie-instrument ligt in de vrijblijvendheid van haar besteding. In de huidige vorm kan de transitievergoeding worden aangewend voor scholing of begeleiding naar ander werk, maar dat hoeft niet.  Een werknemer kan daarvan ook een caravan kopen. Dat vergroot weliswaar de mobiliteit, maar laat zich niet rijmen met het door de wetgever gekozen uitgangspunt van werkzekerheid. Van Zanten-Baris werpt dan ook terecht de vraag op waarom de vergoeding ‘transitievergoeding’ moet heten als die vergoeding mag worden gebruikt voor andere zaken dan het vinden van een nieuwe baan.  Er ontbreekt een duidelijke keuze tussen enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds het vergemakkelijken van de overgang naar nieuw werk. Deze twee doeleinden zijn uitwisselbaar, maar in beginsel niet verenigbaar. De Raad van State heeft zich over deze vrijblijvendheid eveneens kritisch uitgelaten. Naar het oordeel van de Raad leidt de transitievergoeding in de huidige vorm louter tot een verlaging van de ontslagvergoeding zonder waarborgen dat de transitievergoeding op een nuttige wijze wordt gebruikt voor de brede inzetbaarheid en transitie naar ander werk.

2.2.    Probleem van de sociale partners
Doordat de WWZ zich beperkt tot de vaststelling van kaders, is het aan de sociale partners om een succes te maken van werkzekerheid. Zij kunnen afspreken dat bepaalde kosten van de transitievergoeding kunnen worden afgetrokken. Het gaat daarbij om kosten voor de brede inzetbaarheid en het faciliteren van de overgang naar nieuw werk. Denk aan kosten voor (om)scholing, outplacement of verlenging van de opzegtermijn.  Ook kunnen bij cao andere afspraken worden gemaakt waardoor het wettelijke recht op een transitievergoeding niet van toepassing is, mits de werknemers aanspraak maken op een gelijkwaardige voorziening.  Daaronder moet worden verstaan een voorziening die ten minste het equivalent vormt van hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding.  Onduidelijk is wanneer sprake is van een voldoende adequaat niveau van voorzieningen, vooral ook omdat uit het artikel is geschrapt dat de getroffen voorziening moet zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de duur van werkloosheid.  De druk om iets in gang te zetten in de sfeer van transitie komt dan ook niet vanuit de transitievergoeding zelf, maar moet komen van het feit dat de sociale partners zelf aanvullingen op de verkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering zullen moeten betalen. Ze hebben er daardoor belang bij om iets te regelen om werkloosheid te voorkomen of de werkloosheidsduur te bekorten, omdat daarmee kosten kunnen worden bespaard. Ook al zou dit werken, dan blijft het de vraag of je dit soort zaken wel bij cao moet regelen. Net als nu zal werkzekerheid ad hoc en versnipperd geregeld blijven. Het probleem van cao’s is dat deze sectorgebonden zijn en zij daardoor beperkt mogelijkheden kunnen bieden om arbeidsmobiliteit tussen sectoren te bevorderen. Bovendien hebben cao’s maar een beperkte geldingsduur. Arbeidsmobiliteit is daarmee niet duurzaam gegarandeerd.

2.3.    Averechtse effecten: focus op baanbehoud
In de praktijk steekt de transitievergoeding qua hoogte schril af bij de huidige ontslagvergoedingen. Het belang van baanbehoud wordt daarmee juist groter voor de werknemer die met een beëindiging van zijn dienstverband wordt geconfronteerd. Het belang om zich te verzetten tegen een onvrijwillig ontslag wordt daarmee ook groter.  Het moge duidelijk zijn, dat de focus op baanbehoud niet bijdraagt aan de overstap naar ander werk. Verder zullen partijen, vanwege de onzekerheid of het ontslag standhoudt, alsook vanwege het feit dat ontslagprocedures jaren kunnen duren, vaker door middel van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan. Partijen willen nu eenmaal snel duidelijkheid. Dat zal in de regel tot hogere kosten voor de werkgever leiden. Partijen zijn immers vrij om bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst een hogere vergoeding af te spreken dan het bedrag waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding.  Een gevolg van een beëindiging met wederzijds goedvinden is dat geen kostenaftrek mogelijk is, want er is dan geen transitievergoeding. Een ander aspect waarop ik hier de aandacht wil vestigen, is dat uit de WWZ volgt dat de rechter niet bevoegd is om een hogere ontslagvergoeding toe te kennen dan de transitievergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen (het zogenoemde ‘muizengaatje’) kan de rechter een additionele vergoeding toekennen.  Kantonrechters willen weliswaar nog wel eens pragmatisch zijn, maar het is – nu cassatie is opengesteld – de vraag of de Hoge Raad een ruime uitleg aan de additionele vergoeding toelaat. Kantonrechters zullen niet proberen om het muizengaatje open te breken, maar zij zullen zich vaker geroepen voelen om tot afwijzing van het ontbindingsverzoek of vernietiging van het ontslag over te gaan. Arbeidsmobiliteit blijft als gevolg daarvan uit, terwijl het goed denkbaar is dat de houdbaarheidsdatum van een dienstverband toch echt verlopen is.

2.4.    Geen optimale allocatie
De transitievergoeding zorgt tot slot niet voor een optimale allocatie. Degenen die het meest gebaat zijn bij scholing en begeleiding bij het vinden van ander werk lopen het risico niet voor een transitievergoeding in aanmerking te komen. Denk bijvoorbeeld aan de flexwerker met een dienstverband van minder dan 24 maanden. Deze flexwerker wordt in feite tweemaal benadeeld. Immers, werkgevers investeren in de regel niet in scholing en opleiding voor flexwerkers en zij krijgen ook geen transitievergoeding, terwijl ze die vergoeding juist nodig hebben om scholing of andere transitiefaciliteiten te bekostigen. Ook het relateren van de transitievergoeding aan de lengte van het dienstverband zorgt niet voor een optimale allocatie. Het gevolg hiervan is dat jongeren met een dienstverband van langer dan 24 maanden bijna per definitie een lagere transitievergoeding krijgen dan ouderen, terwijl zij wellicht meer transitiekosten moeten maken bij het vinden van een andere baan dan ouderen die in de regel beschikken over veel meer werkervaring.

3. Good practices waaruit lering kan worden getrokken

Het vorenstaande leert dat er op de transitievergoeding als transitie-instrument het nodige valt af te dingen. Er is dan ook reden te meer om nader te bezien welke mogelijkheden er zijn om hierin verbetering te brengen. Eén van die mogelijkheden is de regering tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ op een presenteerblaadje aangereikt. Dat betreft het instellen van transitieakkoorden en transitiefondsen, bijvoorbeeld naar Zweeds model.  Daarnaast zou wellicht lering kunnen worden getrokken uit ervaringen die zijn opgedaan in het ambtenarenrecht met constructies die tot doel hebben werkloosheid te voorkomen. Beide mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

3.1.    Transitiefonds(en)
De instelling van transitiefondsen naar Zweeds model komt er in de kern op neer dat de werkgever een bepaald percentage over de totale loonsom afdraagt aan een transitiefonds. Als een werknemer wordt ontslagen, kan hij een beroep doen op zo’n fonds, dat hulp biedt in de vorm van maatwerk. Het transitiefonds werkt als waarborgfonds, in die zin dat het een vangnet is voor elke werkende en geen hinder ondervindt van sectorale beperkingen van de cao’s. Het mes snijdt ook nog eens aan twee kanten. De werkgever komt bij een ontslag niet ineens voor een grote kostenpost te staan, wat maakt dat zo’n fonds ook voor het midden- en kleinbedrijf aantrekkelijk is, en de werknemer kan aanspraak blijven maken op het fonds, ook al verandert hij van werkgever binnen of buiten zijn eigen sector.  De transitiefondsen zouden door de sociale partners kunnen worden opgericht dan wel kunnen worden ingebed in de nieuwe, regionale vorm van arbeidsbemiddeling die zich aan het ontwikkelen is.  Een mengvorm van beide is ook denkbaar.

De sociale partners zien wel iets in de instelling van transitiefondsen. Zo heeft Heerts aangegeven de Arbeids- en Opleidingsfondsen en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (de zogeheten A&O- en O&O-fondsen) zo veel mogelijk te willen verbinden met transitiefondsen. Volgens hem wordt dat in de komende jaren een van de allergrootste opdrachten van de FNV.  De wetgever heeft deze mogelijkheid echter afgewezen omdat nu eenmaal met de sociale partners is afgesproken dat de transitievergoeding een facultatief karakter heeft. Daar komt bij dat het gebruik maken van een transitiefonds een groot aantal vragen oproept: waar zal een dergelijk fonds moeten worden ondergebracht, wie ziet erop toe dat de daarin gestorte gelden ook daadwerkelijk worden aangewend voor activiteiten gericht op transitie van werk naar werk en wie neemt de uitvoeringskosten hiervan voor zijn rekening?  Nu de sociale partners wel iets zien in dit idee is het aan hen om adequate antwoorden te vinden op deze vragen.

3.2.    Good practices uit het ambtenarenrecht
Het ambtenarenrecht kent enkele good practices die in de praktijk behulpzaam zijn gebleken bij het voorkomen van werkloosheid door werkzoekenden aan het werk te helpen. Eén daarvan is te vinden in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).  Deze wet regelt de uitkering van politieke ambtsdragers na hun aftreden. Sinds 2010 hebben politieke ambtsdragers die een Appa-uitkering ontvangen een sollicitatieplicht.  De wet verplicht de gewezen politieke ambtsdrager om zich hierbij te laten begeleiden door een door de werkgever aangewezen re-integratiebedrijf. Partijen moeten daarbij afspraken vastleggen, met als doel zo snel mogelijk terug te keren in het arbeidsproces. Als de gewezen politieke ambtsdrager zich niet aan de afspraken houdt of hij weigert mee te werken aan het opstellen van een plan, dan kan de werkgever een sanctie opleggen die bestaat uit het gedeeltelijk of geheel inhouden van de Appa-uitkering.

Verder kennen de meeste ambtelijke rechtspositieregelingen al diverse voorzieningen die zijn gericht op de transitie van werk naar werk en het voorkomen van werkloosheid. Zo bepaalt de rechtspositieregeling in de gemeentelijke sector, de CAR/UWO, dat voordat een ontslag wegens disfunctioneren (art. 8:6 CAR/UWO) intreedt eerst een re-integratiefase worden doorlopen van ten minste vier en maximaal twaalf maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband. In die fase leggen werkgever en ambtenaar afspraken vast over de re-integratie met als doel werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Partijen zijn in dat verband verplicht tot het opstellen van een re-integratieplan, waarin onder meer afspraken over activiteiten, begeleiding, doelen en termijnen worden opgenomen. Wanneer de werkgever zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, wordt de re-integratiefase verlengd. Indien de ambtenaar zich niet aan het plan houdt, dan leidt dat tot het eindigen van de re-integratie en tot het vervallen van het recht op een sectorale aanvullende uitkering en na-wettelijke uitkering. De CAR/UWO kent eveneens voorzieningen voor de ambtenaar die wegens reorganisatie niet kan terugkeren in een functie en ontslag krijgt (art. 8:3 CAR/UWO). Sinds 1 april 2013 heeft de ambtenaar in die situatie recht op een ‘van werk naar werk’-traject dat maximaal twee jaar duurt. Voordat een ambtenaar op deze grond ontslag mag worden verleend, moeten werkgever en ambtenaar er eerst alles aan doen om plaatsing in een passende of geschikte functie of aanvaarding van een functie buiten de organisatie te laten slagen. Ook in dit traject leggen partijen afspraken vast, onder meer over activiteiten, begeleiding, doelen, termijnen, beschikbare faciliteiten en wat verstaan wordt onder passende en geschikte functies. Houdt de werkgever zich niet aan de gemaakte afspraken, dan kan de ambtenaar eisen dat het ‘van werk naar werk’-traject wordt verlengd. Als de ambtenaar zich niet aan de afspraken houdt, dan kan dat leiden tot het eindigen van het traject en kan de werkgever het recht op sectorale bovenwettelijke uitkeringen laten vervallen.

4. Afsluiting

De transitievergoeding schiet de facto tekort als instrument om de transitie van werk naar werk te bevorderen. De transitievergoeding zou één doel moeten hebben: het vergemakkelijken van de overgang naar nieuw werk. Dat neemt niet weg dat er nu al wel degelijk mogelijkheden zijn om hierin verbetering te brengen. De sociale partners kunnen die taak op zich nemen door het maken van afspraken over de kostenaftrek op de transitievergoeding. Ook kunnen de sociale partners bij cao gelijkwaardige voorzieningen treffen die in de plaats komen van de transitievergoeding. Vergelijkbaar met het ambtenarenrecht zouden cao’s zo kunnen worden ingericht, dat in de fase voorafgaand aan het intreden van het ontslag de werkgever verplicht is te zorgen voor planmatige begeleiding en eventueel outplacement. Die begeleiding hoeft de werkgever niet zelf te doen, maar kan hij uitbesteden aan een transitiefonds of de transitie-instantie die wordt ingebed in de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Op die wijze wordt de werkgever niet verantwoordelijk gemaakt voor het voorkomen van werkloosheid, naast de al op hem rustende verplichtingen bij uitval van de werknemer vanwege ziekte. Zou de werkgever ook daarmee zijn belast, dan stimuleert dat ontduikingsgedrag in de vorm van een verdere vlucht in flexcontracten. Ten aanzien van de sectorgebonden cao’s is er het voordeel dat transitie-instanties meer sector overstijgend kunnen samenwerken, zodat het voor werknemers makkelijker wordt om over te stappen van de ene sector naar de andere. De kosten van activiteiten die de transitie instantie onderneemt, kunnen worden gedekt door de A&O- en O&O-fondsen of wellicht uit de WW-gelden. Wanneer de werkgever zich onvoldoende inspant in de fase voorafgaand aan het intreden van het ontslag komen de kosten voor zijn rekening. Als de werknemer onvoldoende meewerkt, dan wordt hij gekort op zijn werkloosheidsuitkering.  In deze vorm is er een arrangement – in de plaats van de thans tekortschietende transitievergoeding – waarbij werknemers gefaciliteerd kunnen overstappen van de ene baan naar de andere, en, als werkloosheid dreigt, om wellicht zonder ontslag van werk naar werk te gaan. Daarmee wordt voldaan aan de ambitieuze doelstelling van het kabinet van werkzekerheid.

Sjoerd Richters

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Regiobijeenkomst Wnra en Wab in Hardinxveld-Giessendam 150 150 Capra Advocaten

Regiobijeenkomst Wnra en Wab in Hardinxveld-Giessendam

Kennisbijeenkomst

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen 150 150 Capra Advocaten

WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Artikel

lees meer
Staken in de zorg, een allesbehalve onbegrensd recht 150 150 Capra Advocaten

Staken in de zorg, een allesbehalve onbegrensd recht

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? 150 150 Capra Advocaten

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

Artikel

lees meer
Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

Artikel

lees meer
Zorg aan Zet Limburg: kennissessie Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 150 150 Capra Advocaten

Zorg aan Zet Limburg: kennissessie Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Bijeenkomst in samenwerking met Zorg aan Zet

lees meer
Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg) 150 150 Capra Advocaten

Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg)

Artikel

lees meer
Verslag van presentaties arbeidsrecht voor Zorg aan Zet 150 150 Capra Advocaten

Verslag van presentaties arbeidsrecht voor Zorg aan Zet

Artikel

lees meer
De Cao Gemeenten beschouwd 150 150 Capra Advocaten

De Cao Gemeenten beschouwd

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle

Kennisbijeenkomst

lees meer
Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten zorgseminar Wnra in de zorg

Zorgseminar Wnra in de zorg in Utrecht

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Zorg aan zet Limburg: Workshop dossiervorming en ontslag 150 150 Capra Advocaten

Zorg aan zet Limburg: Workshop dossiervorming en ontslag

Bijeenkomst in samenwerking met Zorg aan Zet

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo

Kennisbijeenkomst

lees meer
Zorg aan zet Limburg: Workshop Flexwerk: de ‘flexibele schil’ 150 150 Capra Advocaten

Zorg aan zet Limburg: Workshop Flexwerk: de ‘flexibele schil’

Bijeenkomst in samenwerking met Zorg aan Zet

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van 1 dagdeel

lees meer
Cursus Dossieropbouw 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Sittard-Geleen 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Sittard-Geleen

Kennisbijeenkomst

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht

Kennisbijeenkomst

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Het openbaar onderwijs normaliseert verder 150 150 Capra Advocaten

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs

Artikel

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
De rechtspositie van de medisch specialist 150 150 Capra Advocaten

De rechtspositie van de medisch specialist

Artikel

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Brochure: De Hybride Docent aan het werk 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Hybride Docent aan het werk

Brochure

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Masterclass over intimidatie op de werkvloer binnen de zorg

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Masterclass Vertrekregelingen 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vertrekregelingen

Masterclass over beëindigingsregelingen binnen het publieke domein

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In 1 dag een eerste overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Leergang Verdieping ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

In 3 dagen een gedegen overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normaliseren kun je leren

De eerste stappen naar het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor UMC’s

Gevolgen van de Normalisering voor de UMC’s

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan 150 150 Capra Advocaten

Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Wendbaar werken bij de overheid 150 150 Capra Advocaten

Wendbaar werken bij de overheid

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Minister schort invoering verplicht lerarenregister op 150 150 Capra Advocaten

Minister schort invoering verplicht lerarenregister op

Artikel

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Artikel

lees meer
Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017 150 150 Capra Advocaten

Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017

Nieuws

lees meer
UMC’S uitgezonderd van de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

UMC’S uitgezonderd van de normalisering?

Artikel

lees meer
Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT 150 150 Capra Advocaten

Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma 150 150 Capra Advocaten

Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT? 150 150 Capra Advocaten

Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT?

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Ook PGB-houder moet transitievergoeding betalen 150 150 Capra Advocaten

Ook PGB-houder moet transitievergoeding betalen

Artikel

lees meer
Capra Advocaten kijkt terug op succesvol Zorgcongres 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten kijkt terug op succesvol Zorgcongres

Nieuws

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar” 150 150 Capra Advocaten

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
Het lerarenregister: een papieren tijger? 150 150 Capra Advocaten

Het lerarenregister: een papieren tijger?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club 150 150 Capra Advocaten

De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club

Artikel

lees meer
Is het ziekenhuis aansprakelijk bij uitglijden medewerker? 150 150 Capra Advocaten

Is het ziekenhuis aansprakelijk bij uitglijden medewerker?

Artikel

lees meer
Arbeidsverhoudingen in de zorg, hoe complex kan het zijn? 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsverhoudingen in de zorg, hoe complex kan het zijn?

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” 150 150 Capra Advocaten

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

Artikel

lees meer
Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

Artikel

lees meer
Tijdelijk is de uitkomst 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijk is de uitkomst

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Worden ambtenaren normale werknemers? 150 150 Capra Advocaten

Worden ambtenaren normale werknemers?

Artikel

lees meer
Overnames in de zorg. Wat betekent dat voor het personeel? 150 150 Capra Advocaten

Overnames in de zorg. Wat betekent dat voor het personeel?

Artikel

lees meer
De Registerleraar – deel 2 150 150 Capra Advocaten

De Registerleraar – deel 2

Artikel

lees meer
Een normaliseringsspecial voor u 150 150 Capra Advocaten

Een normaliseringsspecial voor u

Artikel

lees meer
Terugblik congres HRM in de Zorg 2016 150 150 Capra Advocaten

Terugblik congres HRM in de Zorg 2016

Nieuws

lees meer
Hallo Registerleraar, dag bekwaamheidsdossier? 150 150 Capra Advocaten

Hallo Registerleraar, dag bekwaamheidsdossier?

Artikel

lees meer
Normalisering? Ik ben er wel klaar mee! 150 150 Capra Advocaten

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Artikel

lees meer
Kennistafel over zelfsturende teams 150 150 Capra Advocaten

Kennistafel over zelfsturende teams

Nieuws

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ? 150 150 Capra Advocaten

Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?

Artikel

lees meer
Een andere manier van werken 150 150 Capra Advocaten

Een andere manier van werken

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg

Nieuws

lees meer
De Wwz in het onderwijs: spannende tijden 150 150 Capra Advocaten

De Wwz in het onderwijs: spannende tijden

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Verjaringsperikelen 150 150 Capra Advocaten

Verjaringsperikelen

Artikel

lees meer
Verruiming van het stakingsrecht 150 150 Capra Advocaten

Verruiming van het stakingsrecht

Artikel

lees meer
Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts? 150 150 Capra Advocaten

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Artikel

lees meer
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden in de zorg

Artikel

lees meer
Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Het overgangsrecht van de Wgr

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek verplicht? 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek verplicht?

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Klaar voor de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

Klaar voor de normalisering?

Artikel

lees meer
Ontduiking Wwz? 150 150 Capra Advocaten

Ontduiking Wwz?

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
Update onderwijscao’s 150 150 Capra Advocaten

Update onderwijscao’s

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Congres HRM in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Congres HRM in de zorg

Nieuws

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering

Artikel

lees meer
Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Nieuws

lees meer
Ambtelijke rechtspositie anno 2017 150 150 Capra Advocaten

Ambtelijke rechtspositie anno 2017

Artikel

lees meer
Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ 150 150 Capra Advocaten

Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ

Artikel

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 150 150 Capra Advocaten

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel

lees meer
Kan het nog flexibeler 150 150 Capra Advocaten

Kan het nog flexibeler

Artikel

lees meer
Terugblik bijeenkomst flexibele arbeidsrelaties in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Terugblik bijeenkomst flexibele arbeidsrelaties in de zorg

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Artikel

lees meer
De cao vvt 2014-2016: een update 150 150 Capra Advocaten

De cao vvt 2014-2016: een update

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Onderwijsambtenaar valt onder de Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Onderwijsambtenaar valt onder de Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Update Normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Update Normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract” 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract”

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Doorhaling uit het BIG-register is doorhaling uit de zorg? 150 150 Capra Advocaten

Doorhaling uit het BIG-register is doorhaling uit de zorg?

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn

Artikel

lees meer
Medisch specialisten – over communiceren en samenwerken 150 150 Capra Advocaten

Medisch specialisten – over communiceren en samenwerken

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
WWZ-scan biedt helpende hand 150 150 Capra Advocaten

WWZ-scan biedt helpende hand

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding

Artikel

lees meer
De BAPO op de schop 150 150 Capra Advocaten

De BAPO op de schop

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden 150 150 Capra Advocaten

Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Jaarcongres HRM & het Onderwijs 2 december 2014 150 150 Capra Advocaten

Jaarcongres HRM & het Onderwijs 2 december 2014

Artikel

lees meer
Een nieuwe cao gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe cao gemeenten

Artikel

lees meer
Onderhandelaarsakkoord cao VVT 2014-2016: eindelijk! 150 150 Capra Advocaten

Onderhandelaarsakkoord cao VVT 2014-2016: eindelijk!

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Webinar arbeidsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Webinar arbeidsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Artikel

lees meer
Reorganisatie binnen de Jeugdzorg 150 150 Capra Advocaten

Reorganisatie binnen de Jeugdzorg

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi 150 150 Capra Advocaten

Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi

Artikel

lees meer
Payrolling, een risico of een verlossing? 150 150 Capra Advocaten

Payrolling, een risico of een verlossing?

Artikel

lees meer
Gebrek in CAO Ambulancezorg lijkt hersteld 150 150 Capra Advocaten

Gebrek in CAO Ambulancezorg lijkt hersteld

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 150 150 Capra Advocaten

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Artikel

lees meer
Ambulance defect door psychisch defect? 150 150 Capra Advocaten

Ambulance defect door psychisch defect?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de uitkeringslasten in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten